Danh Sách các Ðức Giáo Hoàng

của Giáo Hội Công Giáo qua các triều đại

Saint Peter and His Successors

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

 

Sau đây là danh Sách các Ðức Giáo Hoàng (popes) của Giáo Hội Công Giáo qua các triều đại, kể cả các vị ngụy Giáo Hoàng (antipopes) được viết trong dấu ngoặc [...]. Danh sách này được A. Mercati cập nhật hóa năm 1947 dựa theo những tài liệu của Vatican trên căn bản của các nhà học giả nghiên cứu lịch sử giáo hội. Tên họ của những vị Giáo Hoàng sau thời kỳ "Ðại Ly Giáo Tây Phương" (Great Schism 1378-1417), được ghi kèm theo trong dấu ngoặc đơn (...).

 

1. Thánh Phêrô : ...- 67

2. Thánh Linus : 67-76

3. Thánh Anacletus (Cletus) : 76-88

4. Thánh Clement I : 88-97

5. Thánh Evaritus : 97-105

6. Thánh Alexander I : 105-115

7. Thánh Sixtus I : 115-125

8. Thánh Telesphorus : 125-136

9. Thánh Hyginus : 136-140

10. Thánh Pius I : 140-155

11. Thánh Anicetus : 155-166

12. Thánh Soter : 166-175

13. Thánh Eleutherius : 175-189

14. Thánh Victor I : 189-199

15. Thánh Zephyrinus : 199-217

16. Thánh Callistus : 217-222

* [ Thánh Hippolytus : 217-235 ]

17. Thánh Urban I : 222-230

18. Thánh Pontianus : 230-235

19. Thánh Anterus : 235-236

20. Thánh Fabian : 236-250

21. Thánh Cornelius : 251-253

* [ Novatian : 251 ]

22. Thánh Lucius I : 253-254

23. Thánh Stephen I : 254-257

24. Thánh Sixtus II : 257-258

25. Thánh Dionysius : 259-268

26. Thánh Felix I : 269-274

27. Thánh Eutychian : 275-283

28. Thánh Gaius (Caius) : 283-296

29. Thánh Marcellinus : 296-304

30. Thánh Marcellus I : 308-309

31. Thánh Eusebius : 309

32. Thánh Miltiades : 311-314

33. Thánh Silvester I : 314-335

34. Thánh Mark : 336

35. Thánh Julius : 337-352

36. Liberius : 352-366

* [ Felix II : 355-365 ]

37. Thánh Damasus I : 366-384

* [ Ursinus : 366-367 ]

38. Thánh Siricius : 384-399

39. Thánh Anastasius I : 399-401

40. Thánh Innocent I : 401-417

41. Thánh Zosimus : 417-418

42. Thánh Boniface I : 418-422

* [ Eulalius : 418-419 ]

43. Thánh Celestine I : 422-432

44. Thánh Sixtus III : 432-440

45. Thánh Leo I : 440-461

46. Thánh Hilary : 461-468

47. Thánh Simplicius : 468-483

48. Thánh Felix III (II) : 483-492

49. Thánh Gelasius I : 492-496

50. Anastasius II : 496-498

51. Thánh Symmachus : 498-514

* [ Lawrence : 498; 501-505 ]

52. Thánh Hormisdas : 514-523

53. Thánh John I : 523-526

54. Thánh Felix IV (III) : 526-530

55. Boniface II : 530-532

* [ Dioscorus : 530 ]

56. John II : 533-535

57. Thánh Agapitus I : 535-536

58. Thánh Silverrius : 536-537

59. Vigilius : 537-555

60. Pelagius I : 556-561

61. John III : 561-574

62. Benedict I : 575-579

63. Pelagius II : 579-590

64. Thánh Gregory I : 590-604

65. Sabinian : 604-606

66. Boniface III : 607

67. Thánh Boniface IV : 608-615

68. Thánh Deusdedit I : 615-618

69. Boniface V : 619-625

70. Honorius I : 625-638

71. Severinus : 640

72. John IV : 640-642

73. Theodore I : 642-649

74. Thánh Martin I : 649-655

75. Thánh Eugene I : 654-657

76. Thánh Vitalian : 657-672

77. Deusdedit II : 672-676

78. Donus : 676-678

79. Thánh Agatho : 678-681

80. Thánh Leo II : 682-683

81. Thánh Benedict II : 684-685

82. John V : 685-686

83. Conon : 686-687

* [ Theodore : 687 ]

* [ Paschal : 687 ]

84. Thánh Sergius I : 687-701

85. John VI : 701-705

86. John VII : 705-707

87. Sisinnius : 708

88. Constantine : 708-715

89. Thánh Gregory II : 715-731

90. Thánh Gregory III : 731-741

91. Thánh Zachary : 741-752

92. Stephen : 752

93. Stephen II (III) : 752-757

94. Thánh Paul I : 757-767

* [ Constantine : 767-769 ]

* [ Philip : 768 ]

95. Stephen III (IV) : 768-772

96. Adrian I : 772-795

97. Thánh Leo III : 795-816

98. Stephen IV (V) : 816-817

99. Thánh Paschal I : 817-824

100. Eugene II : 824-827

101. Valentine : 827

102. Gregory IV : 827-844

* [ John : 844 ]

103. Sergius II : 844-847

104. Thánh Leo IV : 847-855

105. Benedict III : 855-858

* [ Anastasius : 855 ]

106. Thánh Nicholas I : 858-867

107. Adrian II : 867-872

108. John VIII : 872-882

109. Marinus I : 882-884

110. Thánh Adrian III : 884-885

111. Stephen V (VI) : 885-891

112. Formosus : 891-896

113. Boniface VI : 896

114. Stephen VI (VII) : 896-897

115. Romanus : 897

116. Theodore II : 897

117. John IX : 898-900

118. Benedict IV : 900-903

119. Leo V : 903

* [ Christopher : 903-904 ]

120. Sergius III : 904-911

121. Anastasius III : 911-913

122. Lando : 913-914

123. John X : 914-928

124. Leo VI : 928

125. Stephen VII (VIII) : 928-931

126. John XI : 931-935

127. Leo VII : 936-939

128. Stephen VIII (IX) : 939-942

129. Marinus II : 942-946

130. Agapetus II : 946-955

131. John XII : 955-964

132. Leo VIII : 963-965

133. Benedict V : 964-966

134. John XIII : 965-972

135. Benedict VI : 973-974

* [ Boniface VII : 974; 984-985 ]

136. Benedict VII : 974-983

137. John XIV : 983-984

138. John XV : 985-986

139. Gregory V : 996-999

* [ John XVI : 997-998 ]

140. Silvester II : 999-1003

141. John XVII : 1003

142. John XVIII : 1004-1009

143. Sergius IV : 1009-1012

144. Benedict VIII : 1012-1024

* [ Gregory : 1012 ]

145. John XIX : 1024-1032

146. Benedict IX : 1032-1044

147. Silvester III : 1045

148. Benedict IX : 1045

149. Gregory VI : 1045-1046

150. Clement II : 1046-1047

151. Benedict IX : 1047-1048

152. Damasus II : 1048

153. Thánh Leo IX : 1049-1054

154. Victor II : 1055-1057

155. Stephen IX (X) : 1057-1058

* [ Benedict X : 1058-1059 ]

156. Nicholas II : 1059-1061

157. Alexander II : 1061-1073

* [ Honorius II : 1061-1072 ]

158. Thánh Gregory VII : 1073-1085

* [ Clement III : 1080; 1084-1100 ]

159. Chân Phước Victor III : 1086-1087

160. Chân Phước Urban II : 1088-1099

161. Paschal II : 1099-1118

* [ Theodoric : 1100 ]

* [ Albert : 1102 ]

162. [ Silvester IV : 1105-1111 ]

163. Gelasius II : 1118-1119

* [ Gregory VIII : 1118-1121 ]

164. Callistus II : 1119-1124

165. Honorius II : 1124-1130

* [ Celestine II : 1124 ]

166. Innocent II : 1130-1143

* [ Anacletus II : 1130-1138 ]

* [ Victor IV : 1138 ]

167. Celestine II : 1143-1144

168. Lucius II : 1144-1145

169. Chân Phước Eugene III : 1145-1153

170. Anastasius IV : 1153-1154

171. Adrian IV : 1154-1159

172. Alexander III : 1159-1181

* [ Victor IV : 1159-1164 ]

* [ Paschal III : 1164-1168 ]

* [ Callistus III : 1168-1178 ]

* [ Innocent III : 1179-1180 ]

173. Lucius III : 1181-1185

174. Urban III : 1185-1187

175. Gregory VIII : 1187

176. Clement III : 1187-1191

177. Celestine III : 1191-1198

178. Innocent III : 1198-1216

179. Honoruius III : 1216-1227

180. Gregory IX : 1227-1241

181. Celestine IV : 1241

182. Innocent IV : 1243-1254

183. Alexander IV : 1254-1261

184. Urban IV : 1261-1264

185. Clement IV : 1265-1268

186. Chân Phước Gregory X : 1271; 1272-1276

187. Chân Phước Innocent V : 1276

188. John XXI : 1276-1277

189. Nicholas III : 1277-1280

190. Martin IV : 1281-1285

191. Honorius IV : 1285-1287

192. Nicholas IV : 1288-1292

193. Thánh Celestine V : 1294

194. Boniface VIII : 1294; 1295-1303

195. Chân Phước Benedict XI : 1303-1304

196. Clement V : 1305-1314

197. John XXII : 1316-1334

* [ Nicholas V : 1328-1330 ]

198. Benedict XII : 1335-1342

199. Clement VI : 1342-1352

200. Innocent VI : 1352-1362

201. Chân Phước Urban V : 1362-1370

202. Gregory XI : 1370; 1371-1378

203. Urban VI : 1378-1389

204. Boniface IX : 1389-1404

205. Innocent VII : 1404-1406

206. Gregory XII : 1406-1415

* [ Clement VII : 1378-1394 ]

* [ Benedict XIII : 1394-1423 ]

* [ Alexander V : 1409-1410 ]

* [ John XXIII : 1410-1415 ]

207. Martin V (Colonna) : 1417-1431

208. Eugene IV (Condulmer) : 1431-1447

* [ Felix V : 1439; 1440-1449 ]

209. Nicholas V (Parentucelli) : 1447-1455

210. Callistus III (Borgia) : 1455-1458

211. Pius II (Piccolomini) : 1458-1464

212. Paul II (Barbo) : 1464-1471

213. Sixtus IV (Della Rovere) : 1471-1484

214. Innocent VIII (Cibo) : 1484-1492

215. Alexander VI (Borgia) : 1492-1503

216. Pius III (Todeschini-Piccolomini) : 1503

217. Julius II (Della Rovere) : 1503-1513

218. Leo X (Medici) : 1513-1521

219. Adrian VI (Florensz) : 1522-1523

220. Clement VII (Medici) : 1523-1534

221. Paul III (Farnese) : 1534-1549

222. Julius III (Ciocchi Del Monte) : 1550-1555

223. Marcellus II (Cervini) : 1555-1559

224. Pius IV (Medici) : 1559; 1560-1565

225. Thánh Pius V (Ghislieri) : 1566-1572

226. Gregory XIII (Boncompagni) : 1572-1585

227. Sixtus V (Peretti) : 1585-1590

228. Urban VII (Castagna) : 1590

229. Gregory XIV (Sfondrati) : 1590-1591

230. Innocent IX (Facchinetti) : 1591

231. Clement VIII (Aldobrandini) : 1592-1605

232. Leo XI (Medici) : 1605

233. Paul V (Borghese) : 1605-1621

234. Gregory XV (Ludovisi) : 1621-1623

235. Urban VIII (Barberini) : 1623-1644

236. Innocent X (Pamphili) : 1644-1655

237. Alexander VII (Chigi) : 1655-1667

238. Clement IX (Rospigliosi) : 1667-1669

239. Clement X (Altieri) : 1670-1676

240. Chân Phước Innocent XI (Ottoboni) : 1676-1689

241. Alexander VIII (Ottoboni) : 1689-1691

242. Innocent XII (Pignatelli) : 1691-1700

243. Clement XI (Albani) : 1700-1721

244. Innocent XIII (Conti) : 1721-1724

245. Benedict XIII (Orsini) : 1724-1730

246. Clement XII (Corsini) : 1730-1740

247. Benedict XIV (Lambertini) : 1740-1758

248. Clement XIII (Rezzonico) : 1758-1769

249. Clement XIV (Ganganelli) : 1769-1774

250. Pius VI (Braschi) : 1775-1799

251. Pius VII (Chiaramonti) : 1800-1823

252. Leo XII (Della Genga) : 1823-1829

253. Pius VIII (Castiglioni) : 1829-1830

254. Gregory XVI (Cappellari) : 1831-1846

255. Chân Phước Pius IX (Mastai-Ferretti) : 1846-1878

256. Leo XIII (Pecci) : 1878-1903

257. Thánh Pius X (Della Chiesa) : 1914-1922

258. Benedict XV (Della Chiesa) : 1914-1922

259. Pius XI (Ratti) : 1922-1939

260. Pius XII (Pacelli) : 1939-1958

261. Thánh John XXIII (Roncalli) : 1958-1963

262. Chân Phước Paul VI (Montini) : 1963-1978

263. John Paul I (Luciani) : 1978

264. Thánh John Paul II (Wojtyla) : 1978-2005

265. Benedict XVI (Josef Ratzinger) : 2005-2013

266. Francis (Jorge Mario Bergoglio) : 2013-....

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page