Cùng Ðọc Tin Mừng

(Suy Niệm Và Giảng Lễ Chúa Nhật)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


 

Mùa Vọng & Giáng Sinh:

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm B

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm C

Lễ Hiển Linh 1

Lễ Hiển Linh 2

Lễ Hiển Linh 3

Lễ Hiển Linh 4

Lễ Hiển Linh 5

Lễ Thánh Gia Thất Năm A1

Lễ Thánh Gia Thất Năm A2

Lễ Thánh Gia Thất Năm B

Lễ Thánh Gia Thất Năm C1

Lễ Thánh Gia Thất Năm C2

Lễ Giáng Sinh Năm B

Lễ Giáng Sinh Năm C

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm B

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm C

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm B

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm C1

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm C2

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm B1

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm B2

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm C

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm A

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm B

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm C

 

Mùa Chay & Phục Sinh:

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm B

Lễ Chúa Giêsu Lên Trời Năm A

Lễ Chúa Giêsu Lên Trời Năm B

Lễ Chúa Giêsu Lên Trời Năm C

Chúa Nhật 6 Mùa Phục Sinh Năm A

Chúa Nhật 6 Mùa Phục Sinh Năm B

Chúa Nhật 6 Mùa Phục Sinh Năm C

Chúa Nhật 5 Mùa Phục Sinh Năm A

Chúa Nhật 5 Mùa Phục Sinh Năm B

Chúa Nhật 5 Mùa Phục Sinh Năm C

Chúa Nhật 4 Mùa Phục Sinh Năm A

Chúa Nhật 4 Mùa Phục Sinh Năm B

Chúa Nhật 4 Mùa Phục Sinh Năm C

Chúa Nhật 3 Mùa Phục Sinh Năm B1

Chúa Nhật 3 Mùa Phục Sinh Năm B2

Chúa Nhật 2 Mùa Phục Sinh Năm A

Chúa Nhật 2 Mùa Phục Sinh Năm B1

Chúa Nhật 2 Mùa Phục Sinh Năm B2

Chúa Nhật Phục Sinh Năm A

Chúa Nhật Phục Sinh Năm B

Thứ Sáu Tuần Thánh A

Thứ Sáu Tuần Thánh C

Thứ Sáu Tuần Thánh B

Thứ Năm Tuần Thánh A

Thứ Năm Tuần Thánh C

Chúa Nhật Lễ Lá Năm A

Chúa Nhật Lễ Lá Năm B

Chúa Nhật Lễ Lá Năm C

Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm A

Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm B1

Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm B2

Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm C

Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A

Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm B1

Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm B2

Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm C

Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm A

Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm B

Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm C

Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm A

Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm B

Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm C

Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm B

Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm A

 

Mùa Thường Niên:

Chúa Nhật 34 TN - Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Năm A

Chúa Nhật 34 TN - Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Năm B

Chúa Nhật 34 TN - Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Năm C

Chúa Nhật 32 Mùa Thường Niên Năm B1

Chúa Nhật 32 Mùa Thường Niên Năm B2

Chúa Nhật 32 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 31 Mùa Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 31 Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 30 Mùa Thường Niên Năm A1

Chúa Nhật 30 Mùa Thường Niên Năm A2

Chúa Nhật 30 Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 30 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 29 Mùa Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 28 Mùa Thường Niên  Năm A

Chúa Nhật 28 Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 28 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 27 Mùa Thường Niên Năm B1

Chúa Nhật 27 Mùa Thường Niên Năm B2

Chúa Nhật 26 Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 25 Mùa Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 25 Mùa Thường Niên Năm B1

Chúa Nhật 25 Mùa Thường Niên Năm B2

Chúa Nhật 25 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 24 Mùa Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 24 Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 24 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 23 Mùa Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 23 Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 23 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 22 Mùa Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 22 Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 21 Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 21 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 20 Mùa Thường Niên  Năm A1

Chúa Nhật 20 Mùa Thường Niên Năm A2

Chúa Nhật 20 Mùa Thường Niên Năm B1

Chúa Nhật 20 Mùa Thường Niên Năm B2

Chúa Nhật 19 Mùa Thường Niên Năm A1

Chúa Nhật 19 Mùa Thường Niên Năm A2

Chúa Nhật 19 Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 19 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 18 Mùa Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 18 Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 18 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 17 Mùa Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 17 Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 17 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 16 Mùa Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 16 Mùa Thường Niên Năm B1

Chúa Nhật 16 Mùa Thường Niên Năm B2

Chúa Nhật 16 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 15 Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 15 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 14 Mùa Thường Niên  Năm A2

Chúa Nhật 14 Mùa Thường Niên Năm A1

Chúa Nhật 14 Mùa Thường Niên Năm B1

Chúa Nhật 14 Mùa Thường Niên Năm B2

Chúa Nhật 14 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 13 Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 13 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 12 Mùa Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 12 Mùa Thường Niên Năm B1

Chúa Nhật 12 Mùa Thường Niên Năm B2

Chúa Nhật 10 Mùa Thường Niên  Năm A

Chúa Nhật 9 Mùa Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 7 Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 6 Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 6 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 5 Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 5 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 4 Mùa Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 4 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 3 Mùa Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 3 Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 3 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 2 Mùa Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 2 Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 2 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật Truyền Giáo Năm C

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm A

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Năm A

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Năm B1

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Năm B2

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Năm C

Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A

Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B

Lễ Chúa Ba Ngôi Năm C

 

Các Lễ Riêng:

Ngày Xuân Ðầu Năm Mới (Ngày Tết)

Lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam 1 (Ngày 24/11)

Lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam 2 (Ngày 24/11)

Lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam 3 (Ngày 24/11)

Lễ Cung Hiến Ðền Thờ Lateranô (Ngày 9/11)

Lễ Các Thánh Nam Nữ 1 (Ngày 1/11)

Lễ Các Thánh Nam Nữ 2 (Ngày 1/11)

Chúa Nhật Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo (tháng 10)

Lễ Ðức Mẹ Mân Côi 1 (Ngày 7/10)

Lễ Ðức Mẹ Mân Côi 2 (Ngày 7/10)

Lễ Ðức Maria Hồn Xác Lên Trời (Ngày 15/08)

Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (Ngày 24/06)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page