Giám Mục Tibú bên Colombia
Ðức Cha Quintero Diaz
là nạn nhân bắt cóc
của phiến quân Giải Phóng

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Click here to download free Vietnamese Fonts (VNI) for WWW

Back to Radio Veritas Asia Home