thơ
TỪ VỰC THẲM

Linh Mục Hoành Sơn, SJ, Việt Nam

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

(C) Copyright 1996. Tác giả giữ bản quyền.

Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page