YÙ Nghóa
vieäc ÑTC cöû haønh Ngaøy caùo toäi
vaø xin tha thöù

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Back to Radio Veritas Asia Home Page