YÙ nghóa
Vaên kieän cuûa UÛy ban Thaàn hoïc quoác teá
veà "Kyù ÖÙc vaø hoøa giaûi:
Giaùo hoäi vaø nhöõng loãi laàm cuûa quaù khöù"

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuoäc hoïp baùo trình baøy Vaên kieän cuûa UÛy ban Thaàn hoïc quoác teá veà "Kyù ÖÙc vaø hoøa giaûi: Giaùo hoäi vaø nhöõng loãi laàm cuûa quaù khöù".

 Tin Vatican: Trong toâng saéc noùi veà vieäc cöû haønh Naêm Thaùnh, coù töïa ñeà laø "Maàu nhieäm Nhaäp Theå", ÑTC ñaõ vieát nhö sau: "Vôùi tö caùch laø Vò Keá nghieäp Pheâroâ, toâi tha thieát muoán raèng trong Naêm cuûa loøng thöông xoùt, Giaùo hoäi, maïnh meõ veà söï thaùnh thieän laõnh nhaän bôûi Chuùa mình, quì goái tröôùc maët Thieân Chuùa vaø khaån xin ôn tha thöù caùc toäi loãi quaù khöù vaø hieän taïi cuûa caùc con caùi mình". Nhöõng lôøi treân ñaày yù nghóa cuûa Toâng Saéc "Maàu nhieäm nhaäp theå" ñaõ trôû neân trung taâm cuûa Vaên kieän; "Kyù ÖÙc vaø hoøa giaûi: Giaùo hoäi vaø nhöõng loãi laàm cuûa quaù khöù", vöøa ñöôïc trình baøy chính thöùc vôùi giôùi baùo chí saùng thöù Ba 07.3.2000 vöøa qua taïi Phoøng baùo chí Toøa Thaùnh. Cuõng trong buoåi hoïp baùo naøy, "Chöông trình cöû haønh phuïng vuï Ngaøy tha thöù", ñöôïc toå chöùc vaøo Chuùa nhaät 12 thaùng 3/2000 trong Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ, ñaõ ñöôïc Ñöùc Cha Piero Marini, Tröôûng Ban Leã nghi phuïng vuï cuûa ÑTC, giaûi thích vôùi nhöõng chi tieát tæ mæ.

 Môû ñaàu cuoäc hoïp baùo, ÑHY Roger Etchegaray, chuû tòch UÛy Ban trung öông Naêm Thaùnh, giaûi thích ngay yù nghóa cuûa Ngaøy xin ôn tha thöù vaø vaên kieän thaàn hoïc, neàn taûng cuûa vieäc xin ôn tha thöù naøy. Chuû tòch UÛy Ban noùi: "Moät böôùc saùm hoái nhö vaäy, cho duø coâng coäng, khoâng theå mang laáy ñaüc tính cuûa moät vieäc töï ñaùnh toäi coù tính caùch bieåu dieãn, cuõng khoâng ñöôïc xem nhö laø moät haønh ñoäng toø moø nhö ñöùng töø treân "bao lôn" nhìn xuoáng ñöôøng, trong moät thaùi ñoä toø moø doø xeùt khoâng ngay thaúng ... Neáu Giaùo hoäi vôùi loøng khieâm toán höôùng veà quaù khöù laø ñeå laõnh nhaän caùch toát ñeïp hôn hieän taïi cuûa mình vaø ñeå böôùc vaøo caùch cöông quyeát hôn trong ngaøn naêm môùi. Boån phaän nhôù laïi luoân luoân ñoøi hoûi boån phaän saùm hoái vaø hoøa giaûi".

 ÑHY Etchegaray giaûi thích tieáp nhö sau: Cuoäc hoïp baùo hoâm nay chia thaønh hai phaàn: vieäc trình baøy vaên kieän cuûa UÛy ban thaàn hoïc quoác teá ñaõ soaïn thaûo vaø vieäc trình baøy veà buoåi cöû haønh phuïng vuï Ngaøy Tha Thöù vaøo Chuùa nhaät, 12 thaùng 3/2000.

 Tröôùc heát, vieäc trình baøy vaên kieän cuûa UÛy Ban Thaàn hoïc quoác teá veà "Kyù ÖÙc vaø hoøa giaûi: Giaùo hoäi vaø nhöõng loãi laàm cuûa quaù khöù". Phaàn naøy do ÑHY Joseph Rtazinger, Toång tröôûng Boä Giaùo lyù ñöùc tin ñaûm nhaän, vì ngaøi cuõng laø Chuû tòch UÛy Ban thaàn hoïc quoác teá vaø Linh Muïc Cottier, thö kyù cuûa UÛy ban.

 Giaùo hoäi caûm thaáy söï caàn thieát baøy toû söï ñau ñôùn saâu xa veà nhöõng yeáu ñuoái cuûa bieát bao con caùi mình, ñaõ laøm dô baån dung maïo Giaùo Hoäi: ñaây laø tö töôûng cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II phaûn chieáu roõ reät trong Vaên Kieän cuûa UÛy Ban thaàn hoïc. ÑTC nhaân danh Giaùo hoäi, caùc Giaùm muïc nhaân danh caùc Giaùo hoäi ñòa phöông, coù theå laõnh nhaän treân mình lôøi xin tha thöù naøy. Chuùng ta xin tha thöù veà nhöõng toäi loãi quaù khöù vaø hieän taïi cuûa caùc tín höõu Kitoâ: nhöng khoâng phaûi nhöõng toäi loãi cuûa Giaùo hoäi, bôûi vì Giaùo hoäi ñöôïc thaùnh hoùa bôûi Chuùa Kitoâ, duø bao goàm caùc thaønh phaàn toäi loãi. Giaùo hoäi laø thaùnh; nhöng Giaùo hoäi coù nhöõng thaønh phaàn toäi loãi; neân caàn ñeán vieäc saùm hoái vaø ôn tha thöù. Trong cöû haønh Thaùnh leã, vaø tröôùc khi röôùc Thaùnh Theå, Giaùo hoäi vaãn ñoïc leân lôøi naøy cuûa Thaùnh Gioan Taåy giaû: "Laïy Chieân Thieân Chuùa, Ñaáng gaùnh toäi thieân haï, xin thöông xoùt chuùng con". Gaùnh nhaän toäi loãi cuûa con caùi mình, Giaùo Hoäi khoâng vì theá maø trôû neân toäi loãi. Giaùo hoäi vaãn laø thaùnh. Cuõng nhö Chuùa Gieâsu, Ñaáng Saùng laäp Giaùo hoäi, duø laõnh nhaän toäi loãi vaø taát caû caùc söï khoán naïn cuûa con ngöôøi, vaãn laø Thieân Chuùa, vaãn laø Ñaáng Thaùnh tuyeät ñoái.

 Caàn phaûi xin ôn tha thöù - vì moái giaây lieân heä noái keát chuùng ta taát caû trong Nhieäm Theå - cho duø khoâng coù traùch nhieäm caù nhaân cuûa chuùng ta trong ñoù, nhöng vì chuùng ta mang gaùnh naëng cuûa nhöõng laàm loãi cuûa nhöõng ngöôøi ñaõ ñi tröôùc chuùng ta vaø caû chuùng ta nöõa chuùng ta ñaõ phaïm toäi. Vì theá, trong söï coâng nhaän khieâm toán caùc loãi laàm rieâng mình vaø cuûa ngöôøi khaùc, caùc tín höõu Kitoâ ñöôïc môøi goïi laõnh nhaän treân mình, tröôùc maët Thieân Chuùa vaø tröôùc maët nhöõng ai ñaõ bò xuùc phaïm, ( laûnh nhaän) caùc thieáu soùt maø hoï ñaõ phaïm. Chuùng ta xin tha thöù vôùi Thieân Chuùa vaø vôùi nhöõng ngöôøi bò xuùc phaïm bôûi nhöõng caùch ôû sai laàm : vaø vieäc xin tha thöù naøy bao goàm caû "thanh luyeän hoùa kyù öùc. Trong khi coâng nhaän vaø xin tha thöù caùc toäi loãi, chuùng ta giaûi thoaùt chính chuùng ta vaø ngöôøi khaùc khoûi gaùnh naëng vaø nhöõng haäu quaû hieän vaãn coøn laïi cuûa toäi loãi, duø nhöõng toäi naøy ñaõ phaïm trong quaù khöù, ñeå laøm cho coâng vieäc ñoái thoaïi vaø hoøa giaûi trôû neân deã daøng hôn.

 ÑHY Chuû tòch UÛy Ban noùi tieáp: Ñeå tieán ñeán coâng vieäc naøy, tröôùc heát phaûi hieåu caùch khaùch quan caùi gì ñaõ xaåy ra, trong nhöõng hoaøn caûnh naøo vaø taïi sao ... do ñoù, caàn tieán ñeán moät pheâ phaùn khaùch quan lòch söû. Roài, ñaùnh giaù caùi nhöõng gì, xeùt khaùch quan, ñaõ traùi nghòch vôùi Phuùc AÂm trong thaùi ñoä cuûa caùc tín höõu Kitoâ; vieäc xöû duïng baïo haønh trong phuïc vuï chaân lyù, nhö aùn töû hình do "Toøa Ñieàu Tra" vaø vieäc khoâng toân troïng töï do löông taâm; chuû nghóa baøi Do thaùi; traùch nhieäm cuûa caùc tín höõu Kitoâ trong caùc söï döõ ngaøy nay, nhö chuû nghóa voâ thaàn, vieäc laõnh ñaïm toân giaùo, chuû nghóa tuïc hoùa, thuyeát töông ñoái luaân lyù, naïn phaù thai, söï laõnh ñaïm tröôùc caûnh ngheøo khoå treân theá giôùi.

 Caàn minh xaùc raèng: Vaên kieän naày laø Vaên Kieän cuûa UÛy Ban Thaàn hoïc Quoác teá, khoâng phaûi moät vaên kieän cuûa Boä Giaùo lyù ñöùc tin, duø mang chöõ kyù cuûa ÑHY Ratzinger, nhöng vôùi tö caùch laø chuû tòch cuûa UÛy ban. Vì theá khoâng coù taàm quan troïng ngang haøng vôùi Vaên Kieän do Ñöùc Thaùnh Cha coâng boá. Chính ÑHY Ratzinger, vaøo cuoái buoåi trình baøy vaên kieän, ñaõ minh xaùc raèng: vôùi vaên kieän naøy Giaùo hoäi khoâng chuû yù töï mình laøm thaåm phaùn cuûa quaù khöù vaø cuõng khoâng khoan dung caùch bi quan veà toäi loãi cuûa mình, bôûi vì theo kieåu noùi cuûa Thaùnh Augustino: vieäc thuù toäi (confessio peccati) luoân luoân ñi keøm vôùi vieäc ca ngôïi Thieân Chuùa (confessio laudis) vaø ngaøi keát thuùc nhaän ñònh cuûa ngaøi nhö sau:

 "Giaùo hoäi coù theå, caùch thaønh thöïc vaø tín nhieäm, thuù nhaän caùc toäi loãi cuûa quaù khöù vaø hieän taïi, vì bieát raèng söï döõ khoâng bao giôø seõ huûy dieät ñöôïc ñeán cuøng Giaùo hoäi, vì bieát raèng Thieân Chuùa coù quyeàn hôn vaø Ngöôøi canh taân Giaùo hoäi, ñeå Giaùo hoäi laø duïng cuï cuûa caùc ôn laønh cuûa Thieân Chuùa trong theá giôùi chuùng ta".

 Sau ÑHY Ratzinger, Ñöùc Cha Piero Marini, tröôûng Ban Leã nghi phuïng vuï cuûa ÑTC, hieän dieän trong cuoäc hoïp baùo, trong khi trình baøy chöông trình cöû haønh "Leã nghi saùm hoái vaø xin ôn tha thöù", quaû quyeát nhö sau: ÑTC muoán xin ôn tha thöù trong moät leã nghi daønh cho vieäc naøy vaøo ngaøy Chuùa nhaät tôùi ñaây, ngaøy 12.3.2000 Cuøng vôùi haønh ñoäng chöa heà coù trong lòch söû Giaùo hoäi, ÑTC neâu leân caùc toäi do caùc tín höõu Kitoâ ñaõ phaïm trong caùc theá kyû cho tôùi ngaøy nay, trong yù thöùc raèng: Giaùo hoäi laø söï hieäp thoâng caùc Thaùnh, nhöng cuõng coù söï lieân ñôùi trong toäi loãi giöõa caùc thaønh phaàn cuûa Daân Chuùa. Ngaøi noùi theâm: "Thuù nhaän thaønh thöïc vaø khieâm toán caùc toäi loãi chuùng ta vaø cuûa nhöõng ngöôøi ñaõ ñi tröôùc chuùng ta, laø moät haønh ñoäng coù ích lôïi cuûa Giaùo hoäi: Ñaõ töø laâu Giaùo hoäi bieát phaân bieät nhöõng baát trung cuûa con caùi mình, ñaõ bieát noùi leân vaø coâng nhaän söï thaät veà caùc toäi loãi ñaõ phaïm".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page