UÛy Ban Thaàn Hoïc Quoác Teá
cuûa Toøa Thaùnh
seõ coâng boá vaøo ñaàu naêm 2000
moät vaên kieän quan troïng baøn veà
yù nghóa cuûa vieäc Giaùo Hoäi Xin Loãi

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

UÛy Ban Thaàn Hoïc Quoác Teá cuûa Toøa Thaùnh seõ coâng boá vaøo ñaàu naêm 2000 moät vaên kieän quan troïng baøn veà yù nghóa cuûa vieäc Giaùo Hoäi Xin Loãi.

 Tin Roma (Apic 6/12/99): Vaøo ñaàu naêm 2000, UÛy ban Thaàn Hoïc Quoác Teá cuõa Toøa Thaùnh seõ cho coâng boá moät Vaên Kieän Quan Troïng noùi veà yù nghóa cuûa vieäc Giaùo Hoäi leân tieáng Xin Loãi veà nhöõng sai traùi trong quaù khöù. Linh Muïc George Cottier, doøng Ña Minh, thaàn hoïc gia cuûa Phuû Giaùo Hoaøng vaø laø toång thö kyù cuûa UÛy ban Thaàn Hoïc Quoác Teá, ñaõ cho bieát nhö treân, sau khoùa hoïp khoaùng ñaïi cuûa UÛy Ban, taïi Vatican, töø ngaøy 29 thaùng 11 cho ñeán muøng 4 thaùng 12/1999.

 Trong khoùa Hoïp, 30 thaàn hoïc gia Coâng Giaùo noåi tieáng trong giaùo hoäi khaép nôi keát thaønh UÛy Ban, ñaõ boû phieáu laàn thöù nhaát veà Baûn Thaûo cuûa taøi Lieäu daøi khoaûng 50 trang coù töïa ñeà laø: "Giaùo Hoäi vaø nhöõng loãi laàm trong quaù khöù". UÛy Ban ñaõ yeâu caàu Tieåu ban soaïn thaûo taøi lieäu noùi treân, do linh muïc BRUNO FORTE, thaàn hoïc gia ngöôøi Italia, ñöùng ñaàu, haõy thay ñoåi moät vaøi ñieåm nhoû. Theo Cha George Cottier, thì Baûn Vaên chính thöùc seõ ñöôïc ñöa ra bieåu quyeát moät laàn nöõa, tröôùc khi ñöôïc coâng boá vaøo ñaàu naêm 2000, ít ra moät vaøi tuaàn tröôùc Chuùa Nhaät thöù I Muøa Chay, ngaøy 12 thaùng 3 naêm 2000. Theo chöông trình döï truø, thì vaøo Chuùa Nhaät I Muøa Chay naêm 2000, ÑTC Gioan Phaoloâ II seõ chuû söï moät nghi leã long troïng Xin Loãi veà nhöõng loãi laàm trong quaù khöù.

 Theo Cha Cottier, noäi dung cuûa Taøi Lieäu maø UÛy Ban Thaàn Hoïc Quoác Teá saép coâng boá, seõ khoâng nhaéc ñeán nhöõng bieán coá cuï theå trong lòch söû, nhöng chæ trình baøy nhöõng suy tö thaàn hoïc, soi saùng cho vieäc Giaùo Hoäi leân tieáng Xin Loãi. Cha giaûi thích theâm nhö sau: "Vaên Kieän nhìn veà lòch söû cuûa Giaùo Hoäi theo aùnh saùng cuûa Ñöùc Tin, ñeå noùi leân Lôøi Xin Loãi, vì nhöõng toäi loãi cuûa nhöõng ngöôøi Kitoâ ñaõ ngaên caûn Phuùc AÂm Chuùa, ngoõ haàu dung maïo cuûa Chuùa Kitoâ ñöôïc bieåu loä roõ raøng hoaøn toaøn".

 Veà phaàn mình, leân tieáng trong moät chöông trình phaùt thanh cuûa Ñaøi Vatican, linh muïc thaàn hoïc gia BRUNO FORTE, ngöôøi ñöùng ñaàu tieåu ban soaïn vaên kieän noùi treân, ñaõ nhaán maïnh nhö sau: "Chuùng toâi caûm thaáy mình coù lieân heä trong söï hieäp nhaát Ñöùc Tin vaø hieäp nhaát tinh thaàn vôùi Giaùo Hoäi moïi thôøi ñaïi. Ñoái vôùi nhöõng ai khoâng bieát hoaëc khoâng soáng Maàu Nhieäm Giaùo Hoäi töø beân trong, thì nhöõng Lôøi Xin Loãi naày coù theå bò giaûi thích sai laàm, vaø coù theå trôû thaønh côù cho keû thuø taán coâng Giaùo Hoäi. YÙ ñònh cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II trong vieäc Xin Loãi naày, laø muoán vaâng lôøi söï thaät. Vaø ñieàu naày laøm cho Giaùo Hoäi coù theâm uy tín trong vieäc rao giaûng Phuùc AÂm cho theá giôùi." Linh Muïc BRUNO FORTE hy voïng Vaên Kieän cuûa UÛy Ban Thaàn Hoïc Quoác Teá, seõ trôï giuùp cho caùc Giaùo Hoäi ñòa phöông, ngoõ haàu vieäc Xin Loãi taïi caùc giaùo hoäi ñòa phöông naày ñöôïc thöïc hieän moät caùch yù thöùc vaø vôùi tinh thaàn traùch nhieäm, vöøa khoâng gaây thöông toån cho yù thöùc chung cuûa giaùo hoäi.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page