Chöông trình
cuûa Ngaøy thuù toäi vaø xin ôn tha thöù

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chöông trình cuûa Ngaøy thuù toäi vaø xin ôn tha thöù.

 Vatican - 08.3.2000 - Thöù ba 07.3.2000, taïi Phoøng baùo chí Toøa Thaùnh, ñaõ coù cuoäc hoïp baùo ñeå giôùi thieäu taøi lieäu cuûa UÛy Ban Thaàn Hoïc Quoác Teá cuûa Toøa Thaùnh, noùi veà vieäc Thuù Nhaän Caùc Toäi Loãi cuûa Quaù Khöù vaø Xin Tha Thöù; taøi lieäu coù töïa ñeà laø: Kyù ÖÙc vaø Hoøa Giaûi; cuoäc hoïp baùo do ÑHY Joseph Ratzinger, Toång tröôûng Boä Giaùo lyù ñöùc tin vaø ÑHY Roger Etchegaray, Chuû tòch UÛy Ban trung öông Naêm Thaùnh 2000, ñoàng chuû toïa, vôùi söï tham döï cuûa Ñöùc Cha Piero Marini, Tröôûng Ban Leã nghi Phuïng vuï cuûa ÑTC, cha George Marie Martin Cottier, doøng Ña Minh, nhaø thaàn hoïc Phuû Giaùo hoaøng vaø Tieán só Navarro Valls, giaùm ñoác phoøng baùo chí Toøa Thaùnh. Chuùng toâi seõ noùi veà Vaên Kieän "Kyù ÖÙc vaø Hoøa Giaûi" trong moät chöông trình phaùt thanh khaùc. Vôùi baûn tin Ñaëc Bieät naày, chuùng ta haõy chuù yù ñeán phaàn trình baøy cuûa Ñöùc Cha MARINI, cho giôùi baùo chí, veà chöông trình cöû haønh Ngaøy caùo toäi vaø xin ôn tha thöù, seõ ñöôïc cöû haønh vaøo Chuùa nhaät 12 tôùi ñaây, do ÑTC chuû teá, trong Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ luùc 9.30.

 Leã nghi phuïng vuï Ngaøy thuù toäi vaø xin ôn tha thöù ñöôïc khôûi söï baèng cuoäc kieäu xaùm hoái, töø trong Ñeàn Vatican, tieán ra Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ, ñi qua Cöûa Thaùnh. Qua Cöûa Thaùnh roài, ñoaøn kieäu döøng laïi tröôùc töôïng Ñöùc Meï Saàu Bi cuûa Michelange, naèm keá beân Cöûa Thaùnh cuûa Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ. Cöû chæ döøng laïi naøy ñöôïc Ñöùc Cha Marini giaûi thích nhö sau: "Giaùo hoäi nhö Meï Maria, muoán oâm aáp Chuùa Cöùu Theá ñoùng ñanh, ñeå töï laõnh nhaän laáy nhöõng toäi loãi quaù khöù cuûa con caùi mình vaø caàu khaån nôi Chuùa Cha ôn tha thöù".

 Sau ñoù, ñoaøn kieäu saùm hoái, ñöôïc daãn ñaàu bôûi Thaùnh giaù vaø Baåy Caây Ñeøn, vôùi Saùch Phuùc AÂm, tieán veà Baøn Thôø, trong luùc ñoù Ca ñoaøn haùt kinh Caàu Caùc Thaùnh, ñeå xin Caùc Ngaøi baàu cöû ôn tha thöù cho anh chò em mình, coøn löõ haønh traàn gian treân ñöôøng tieán veà Gieârusalem treân trôøi.

 Ñoaøn kieäu saùm hoái keát thuùc baèng Thaùnh leã troïng theå do ÑTC chuû teá, vôùi nhieàu Hoàng Y trong Giaùo Trieàu Roma. Sau baøi giaûng cuûa ÑTC vaø leã nghi tuyeân xöng Ñöùc tin, tieáp ñeán Lôøi caàu nguyeän chung. ÑTC seõ xöôùng leân baåy yù chæ caàu nguyeän: taát caû nhaèm ñeán vieäc caùo toäi loãi vaø xin ôn tha thöù. Sau ñaây laø baåy lôøi thuù toäi, moãi lôøi keøm theo nhöõng toäi ñaõ phaïm trong quaù khöù.
 
 

Lôøi caàu nguyeän chung ñöôïc môû ñaàu baèng lôøi huaán ñöùc cuûa ÑTC, roài lôøi môøi goïi vaø kinh caàu xin, roài ñöôïc tieáp theo baèng söï thinh laëng caàu nguyeän, gioáng nhö khi ñoïc caùc lôøi nguyeän vaøo ngaøy thöù Saùu Tuaàn Thaùnh. Coäng Ñoaøn ñaùp traû baèng lôøi caàu:xin Chuùa thöông xoùt chuùng con. Lôøi môøi goïi loan baùo yù chó caàu nguyeän, seõ do caùc Vò Hoàng Y ñöùng ñaàu caùc cô quan Toøa Thaùnh ñoïc leân. Lôøi nguyeän sau moãi yù chæ seõ do chính ÑTC ñoïc.

 Ñöùc Cha Marini giaûi thích theâm: Sau moãi lôøi ñaùp cuûa coäng ñoaøn, Xin Chuùa Thöông Xoùt chuùng con, thì moät chieác ñeøn ñöôïc ñem ñaët tröôùc AÛnh Thaùnh giaù, taát caû laø baåy laàn. Cuõng sau moãi lôøi ñaùp, xin Chuùa Thöông Xoùt, ÑTC oâm hoân Thaùnh giaù, nhö daáu hieäu toân kính vaø xin ôn tha thöù.

 Trong leã nghi saùm hoái, seõ duøng Thaùnh giaù cuûa Ñöùc Thaùnh Giaùo Hoaøng Marcello ñeä nhaát (308-309). Thaùnh giaù naøy, theo truyeàn thoáng, vaãn ñöôïc tröng baøy ñeå toân kính taïi Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ trong caùc Naêm Thaùnh.

 Yeáu toá sau cuøng cuûa leã nghi xin ôn tha thöù laø "vieäc daán thaân thay ñoåi ñôøi soáng". Ñöùc Cha Marini noùi: ÑTC seõ môøi goïi ñeå vieäc thanh tònh taâm trí vaø xin ôn tha thöù ñöôïc trôû thaønh cho Giaùo hoäi vaø cho moãi ngöôøi moät daán thaân soáng trung thaønh môùi vôùi Phuùc AÂm". Roài Ñöùc Cha keát thuùc: "Vieäc thuù nhaän caùc toäi loãi lòch söû vaø xin ôn tha thöù, muoán laø moät cô hoäi ñeå moïi ngöôøi thay ñoåi taâm traïng, thay ñoåi vieãn töôïng cuûa moät soá thaùi ñoä Giaùo hoäi ñoái vôùi töông lai, vöøa yù thöùc raèng caùc toäi loãi cuûa quaù khöù vaãn coøn laø nhöõng caùm doã cuûa thôøi nay".

 ÑTC keâu goïi hoaùn caûi taâm hoàn.

 Tin Vatican (Apic 8/3/2000): Ñeå ghi ñaáu khôûi ñaàu Muøa Chay, buoåi tieáp kieán chung saùng Thöù Tö, muøng 8 thaùng 3/2000 ñaõ dieãn ra taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, nhö laø moät buoåi "cöû haønh phuïng vuï thoáng hoái". Chính ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ xöùc tro cho moät soá caùc tín höõu. Trong baøi huaán ñöùc, ÑTC nhaéc laïi raèng "Muøa Chay laø nhö cao ñieåm cuûa con ñöôøng trôû laïi vaø hoøa giaûi maø Naêm Thaùnh ñeà nghò cho moïi tín höõu". Nhaéc ñeán vieäc AÊn Chay vaø Kieâng Thòt trong ngaøy Thöù Tö Leã Tro, ÑTC nhaán maëng raèng "ñaây khoâng phaûi laø vieäc tuaân giöõ beân ngoaøi, nhöng laø nhöõng daáu chæ huøng hoàn cho vieäc thay ñoåi ñôøi soáng". "Vieäc aên chay vaø kieâng thòt gia taêng söùc maïnh cho ngöôøi kitoâ, ñeå choáng laïi söï döõ vaø phuïc vuï Tin Möøng. Qua vieäc aên chay vaø kieâng thòt, ngöôøi tín höõu ñöôïc môøi goïi haõy töø boû nhöõng cuûa caûi vaø nhöõng thoõa maõn vaät chaát hôïp phaùp, ñeå coù ñöôïc moät söï töï do noäi taâm maïnh meõ hôn, giuùp mình chaêm chuù laéng nghe Lôøi Chuùa vaø bieát quaûng ñaïi giuùp ñôõ anh chò em gaëp khoù khaên".

 Chieàu thöù tö Leã Tro, ÑTC ñeán Nhaø Thôø Thaùnh SABINA, treân ñoài AVVENTINOÂ, ñeå chuû söï nghi leã phuïng vuï Xöùc Tro.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page