Những Mẩu Bánh Vụn

Linh Mục Nguyễn Công Ðoan, SJ, Việt Nam

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

(C) Copyright 1997. Tác giả giữ bản quyền.

Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page