ÐTC Gioan Phaolô II
viếng thăm Tổng Thống Cọng Hoà Ý

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Back to Radio Veritas Asia Home Page