Ngày 5/03/2000
Thánh Lễ phong Chân Phước
Thầy Giảng Andre Phú Yên

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

(C) Copyright 1997 by VietMissio

Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page