Giáo Phận Bùi Chu

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


1679: Ðịa Phận Ðông Ðàng Ngoài (Bùi Chu) được thiết lập

3-12-1924: được đổi tên thành Ðịa phận Bùi Chu

24/11/1960: được nâng lên bậc Giáo phận Chính tòa Bùi Chu

Ðức Giám Mục Thomas Vũ Ðình Hiệu

Ðức Giám Mục Giuse Hoàng Văn Tiệm (qua đời)

Ðức Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Ðệ

Ðức Giám Mục Giuse Maria Vũ Duy Nhất (qua đời)

Ðức Giám Mục Dominico Lê Hữu Cung (qua đời)

Ðức Giám Mục Giuse Maria Phạm Năng Tĩnh (qua đời)

Ðức Giám Mục Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi (qua đời)

Ðức Giám Mục Ða Minh Hồ Ngọc Cẩn (qua đời)

Diện tích: 1,350 Km2

Số giáo dân: 380,130

Số Giáo Xứ: 129

Số Linh Mục: 81

Số Nữ Tu Sĩ: 475

Chủng Sinh: 22

Chủng sinh dự bị: 120


 

Trang WEB Giáo Phận Bùi Chu

Lược Sử Giáo Phận Bùi Chu

Tường thuật Lễ Kính Thánh Ða Minh quan thầy Giáo Phận Bùi Chu

 

Tòa Giám Mục Bùi Chu

xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Ðịnh

Tel: [84] (350) 875-118; [84] (350) 886-118

Fax: [84]-(350) 887-521

E-mail: tgmbc@hn.vnn.vn

 

Nhà Thờ Chính Tòa Bùi Chu

Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Ðịnh

 

Hạt Báo Ðáp

Giáo Xứ Báo Ðáp

Hồng Quang, Nam Trực, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Khoái Ðồng

Hình Mặt Tiền Nhà Thờ Khoái Ðồng

Hình Bên Nhà Thờ Khoái Ðồng

Hình Sân Nhà Thờ Khoái Ðồng

đường Lê Hồng Phong, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Lã Ðiền

Ðiền Xá, Nam Trực, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Phong Lộc

Nam Phong, Nam Trực, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Nam Dương

Nam Dương, Nam Trực, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Tân Bình (Cổ Ra)

Nam Hùng, Nam Trực, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Trực Chính

Nam Giang, Nam Trực, Nam Ðịnh

 

Hạt Bùi Chu

Giáo Xứ Bùi Chu

Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Cát Xuyên

Xuân Thành, Xuân Trường, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Hạc Châu

Xuân Châu, Xuân Trường, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Kiên Lao

Ðền Thánh Giáo Xứ Kiên Lao 1

Ðền Thánh Giáo Xứ Kiên Lao 2

Ðền Thánh Giáo Xứ Kiên Lao 3

Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Liên Thủy

Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Lục Thủy

Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Ngọc Tiên

Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Thủy Nhai

Xuân Thủy, Xuân Trường, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Trung Linh

Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Xuân Dương

Xuân Hòa, Xuân Trường, Nam Ðịnh

 

Hạt Ðại Ðồng

Giáo Xứ Ðại Ðồng

Giao Lạc, Giao Thủy, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Ðịnh Hải

Hồng Thuận, Giao Thủy, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Hà Cát

Hồng Thuận, Giao Thủy, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Hoành Ðông

Giao Thiện, Giao Thủy, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Phú Ninh

Giao Xuân, Giao Thủy, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Phú Thọ

Giao Thiện, Giao Thủy, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Thiện Giáo

Giao Hương, Giao Thủy, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Thuận Thành

Hồng Thuận, Giao Thủy, Nam Ðịnh

 

Hạt Kiên Chính

Giáo Xứ Kiên Chính

Hải Chính, Hải hậu, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Hòa Ðịnh

Hải Lý, Hải Hậu, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Liên Phú

Hải Tây, Hải Hậu, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Long Châu

Hải Hòa, Hải Hậu, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Phương Chính

Hải Triều, Hải Hậu, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Quế Phương

Hải tây, Hải Hậu, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Tang Ðiền

Hải Chính, Hải Hậu, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Thịnh Long

Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Văn Lý

Hải Lý, Hải Hậu, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Xuân Ðài

Hải Hòa, Hải Hậu, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Xuân Hà

Hải Ðông, Hải Hậu, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Xương Ðiền

Hải Lý, Hải Hậu, Nam Ðịnh

 

Hạt Lạc Ðạo

Giáo Xứ Lạc Ðạo

Nghĩa Lạc, Nghĩa Hưng, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Ðài Môn

Nghĩa Phú, Nghĩa Hưng, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Ðồng Liêu

Nghĩa Lạc, Nghĩa Hưng, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Ðồng Nghĩa

Nghĩa Hồng, Nghĩa Hưng, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Ðồng Quỹ

Nghĩa Hồng, Nghĩa Hưng, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Giáp Nghĩa

Nghĩa Hồng, Nghĩa Hưng, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Giáp Phú

Nghĩa Hồng,nghĩa Hưng, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Bình Hải

Nghĩa Phú, Nghĩa Hưng, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Quần Lạc

Nghĩa Phong, Nghĩa Hưng, Nam Ðịnh

 

Hạt Liễu Ðề

Giáo Xứ Liễu Ðề

Liễu Ðề, Nghĩa Hưng, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Cốc Thành

Nghĩa Ðồng, Nghĩa Hưng, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Ðại Ðê

Nghĩa Sơn, Nghĩa Hưng, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Chương Nghĩa

Nghĩa Tân, Nghĩa Hưng, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Lý Nghĩa

Nghĩa Châu, Nghĩa Hưng, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Nam Trực

Nam Tiến, Nam Trực, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Ngoại Ðông

Nam Thái, Nam Trực, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Quần Liêu

Nghĩa Sơn, Nghĩa Hưng, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Quỹ Ðê

Trực Mỹ, Trực Ninh, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Quỹ Ngoại

Trực Mỹ, Trực Ninh, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Thạch Bi

Nam Thái, Nam Trực, Nam Ðịnh

 

Hạt Ninh Cường

Giáo Xứ Ninh Cường

Trực Phú, Trực Ninh, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ An Nghĩa

Hải An, Hải Hậu, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Ðông Bình

Trực Phú, Trực Ninh, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Lác Môn

Trực Hùng, Trực Ninh, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ An Ðạo

Hải An, Hải Hậu, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Tân Lý

Trực Hùng, Trực Ninh, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Tân Phường

Trực Hùng, Trực Ninh, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Tây Ðường

Trực Phú, Trực Ninh, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Tích Tín

Trực Ðại, Trực Ninh, Nam Ðịnh

 

Hạt Phú Nhai

Giáo Xứ Phú Nhai

Xuân Phương, Xuân Trường, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Cát Phú

Xuân Phú, Xuân Trường, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Kính Danh

Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Lạc Thành

Xuân Phú, Xuân Trường, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ An Phú

Xuân Ðài, Xuân Trường, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Quần Cống

Thọ Nghiệp, Xuân Trường, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Nghiệp Thổ (Giáo Xứ Mẹ Thiên Chúa)

Thọ Nghiệp, Xuân Trường, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Thánh Thể

Thọ Nghiệp, Xuân Trường, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Vạn Lộc

Xuân Phong, Xuân Trường, Nam Ðịnh

 

Hạt Quần Phương

Giáo Xứ Quần Phương

Yên Ðịnh, Hải Hậu, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Hai Giáp

Hải Anh, Hải Hậu, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Hải Nhuận

Hải Lộc, Hải Hậu, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Hưng Nghĩa

Hải Hưng, Hải Hậu, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Phạm Pháo

Hải Minh, Hải Hậu, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Phạm Rị

Hải Trung, Hải Hậu, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Phú Hải

Hải Phúc, Hải Hậu, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Giáp Nam

Hải Phương, Hải Hậu, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Tân Hòa

Hải Minh, Hải Hậu, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Triệu Thông

Hải Bắc, Hải Hậu, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Trung Thành

Hải Vân, Hải Hậu, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Xuân Dục

Xuân Ninh, Xuân Trường, Nam Ðịnh

 

Hạt Quỹ Nhất

Giáo Xứ Quỹ Nhất

Nghĩa Hòa, Nghĩa Hưng, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Chỉ Thiện

Nghĩa Thành, Nghĩa Hưng, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Giáo Lạc

Nghĩa Tân, Nghĩa Hưng, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Nghĩa Dục

Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Ninh Hải

Nghĩa Thắng, Nghĩa Hưng, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Phú Giáo

Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Phúc Ðiền

Nam Ðiền, Nghĩa Hưng, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Phương Lạc

Nghĩa Bình, Nghĩa Hưng, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Quần Vinh

Nghĩa thắng, Nghĩa Hưng, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Ân Phú

Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Văn Giáo

Nghĩa Hùng, Nghĩa Hưng, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Vinh Phú

Nghĩa Lợi, Nghĩa Hưng, Nam Ðịnh

 

Hạt Thức Hóa

Giáo Xứ Thức Hóa

Giao Thịnh, Giao Thủy, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Hoành Nhị

Giao Hà, Giao Thủy, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Ngưỡng Nhân

Giao Nhân, Giao Thủy, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Phong Lâm

Giao Phong, Giao Thủy, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Quất Lâm

Giao Lâm, Giao Thủy, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Sa Châu

Giao Châu, Giao Thủy, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Du Hiếu

Giao Thịnh, Giao Thủy, Nam Ðịnh

 

Hạt Tương Nam

Giáo Xứ Tương Nam

Nam Thanh, Nam Trực, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Bách Tính

Nam Hồng, Nam Trực, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Dương A

Nam Thắng, Nam Trực, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Hưng Nhượng

Nam Lợi, Nam Trực, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Nam Hưng

Nam Lợi, Nam Trực, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Nam Lạng

Trực Tuấn, Trực Ninh, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Phú An

Cát Thành, Trực Ninh, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Trang Hậu

Nam Hải, Nam Trực, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Trung Lao

Trung Ðông, Trực Ninh, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ An Lãng

Trực Chính, Trực Ninh, Nam Ðịnh

 

Hạt Tứ Trùng

Giáo Xứ Tứ Trùng

Hải Tân, Hải Hậu, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ An Cư

Hải Tân, Hải Hậu, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Giáp Năm

Hải Ninh, Hải Hậu, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Lục Phương

Hải Cường, Hải Hậu, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Nam Phương

Hải Sơn, Hải Hậu, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Ninh Mỹ

Hải Giang, Hải Hậu, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Ninh Sa

Hải Giang, Hải Hậu, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Phúc Hải

Hải Phong, Hải Hậu, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Trùng Phương

Hải Ðường, Hải Hậu, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Tư Khẩn

Hải Châu, Hải Hậu, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ An Bài

Thị trấn Cồn, Hải Hậu, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Xuân Hóa

Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Xuân Thủy

Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Ðịnh

 

(dựa theo Niêm Giám 2005 của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam)

 


Chúng tôi chân thành cám ơn quý vị Ân Nhân khắp nơi đã cộng tác gửi cho chúng tôi những hình ảnh về các Thánh Ðường tại Việt Nam. Vì đang trong thời gian tìm tài liệu và chuẩn bị, nên còn rất nhiều thiếu sót, xin quý vị thông cảm và kiên nhẫn chờ đợi. Chúng tôi cũng rất ước mong sự cộng tác của những quý vị nào có những hình ảnh hay tài liệu khác về các Thánh Ðường tại Việt Nam, xin vui lòng gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ:

Vietnamese Missionaries in Taiwan, 80 Antung Street, Taoyuan City, Taiwan, R.O.C.

hoặc

e-mail: vnmissio@seed.net.tw

Xin chân thành cám ơn tất cả quý vị, và nguyện xin Thiên Chúa Toàn Năng luôn ban bình an cho quý vị và cho Giáo Hội Việt Nam.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page