Ðức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Ðà Nẵng

 

 

Khẩu Hiệu : "Vâng Lời Thầy, Con Thả Lưới"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

14/05/1909

Sinh

Tại Tôn Ðạo

23/12/1933

Thụ phong Linh Mục

Linh Mục Giáo phận, Việt Nam

03/02/1950

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Bùi Chu, Việt Nam

04/08/1950

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Bùi Chu, Việt Nam

24/11/1960

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Qui Nhơn, Việt Nam

18/01/1963

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Ðà Nẵng, Việt Nam

21/01/1988

Qua đời

Nguyên Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Ðà Nẵng, Việt Nam

 

Ðôi giòng tiểu sử của Ðức cố Giám Mục Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi

Bức thư cuối cùng Ðức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi gửi Giáo Phận Ðà Nẵng

Trích Chúc Thư  của Ðức cố Giám Mục Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page