Ðức Cha Tôma Vũ Ðình Hiệu

Giám Mục Giáo Phận Bùi Chu

 

Khẩu Hiệu : "Ngài Yêu Họ Ðến Cùng"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

30/10/1954

Sinh

Ninh Mỹ

22/01/1999

Thụ Phong Linh Mục

Giáo Phận Xuân Lộc

25/07/2009

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục phụ tá Giáo Phận Xuân Lộc, Việt Nam

10/10/2009

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục phụ tá Giáo Phận Xuân Lộc, Việt Nam

24/12/2012

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục phó Giáo Phận Bùi Chu, Việt Nam

17/08/2013

Kế nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Bùi Chu, Việt Nam

 

TGM Bùi Chu khấp báo Ðức Giám Mục Giuse Hoàng Văn Tiệm qua đời

Lễ nhậm chức Giám mục phó của Ðức cha Tôma Vũ Ðình Hiệu

ÐTC bổ nhiệm Ðức cha Vũ Ðình Hiệu làm Giám mục phó GP Bùi Chu

Lễ tấn phong Ðức cha Tôma Vũ Ðình Hiệu giáo phận Xuân Lộc

Tiểu Sử Ðức Cha Tôma Vũ Ðình Hiệu Giám Mục Phụ Tá GP Xuân Lộc

ÐTC bổ nhiệm cha Tôma Vũ Ðình Hiệu làm Giám Mục phụ tá GP Xuân Lộc

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page