Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Esther

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | |


- Chương 08 -

 

Người Dothái được phục hồi

1 Ngày ấy vua Assuêrus ban cho hoàng hậu Esther gia viên điền sản của Aman, địch thủ của người Dothái. Còn Marđôkê được ra vào trước mặt vua, vì Esther đã trình cho vua hay ông là gì đối với nàng. 2 Vua đã rút bửu ấn trao cho Marđôkê, bửu ấn vua đã lấy lại từ nơi Aman. Và Esther đã đặt Marđôkê cai gia sản của Aman.

3 Esther còn ngỏ lời lần nữa trước mặt vua. Nàng phục mình dưới chân vua mà khóc lóc van xin vua cất đại hoạ đi cho, đại hoạ do Aman con dòng Agag, và thủ đoạn y đã mưu mô hại người Dothái. 4 Nhà vua giơ phủ việt vàng cho Esther. Esther chỗi dậy đứng trước mặt vua. 5 Nàng nói: "Nếu đẹp lòng hoàng thượng, nếu thiếp được mắt hoàng thượng chiếu cố, và sự việc được xét là nên trước mặt hoàng thượng, và thiếp được vừa mắt hoàng thượng, thì xin cho viết công văn thu hồi đạo dụ đã ra - bởi do thủ đoạn của Aman, con của Hamđatha, thuộc dòng Agag - đạo dụ y đã soạn để thủ tiêu những người Dothái trong tất cả các tỉnh hạt của hoàng thượng. 6 Quả làm sao thiếp có thể nhìn thấy họa tai giáng xuống dân của thiếp? Làm sao thiếp có thể nhìn thấy án diệt vong trên họ hàng của thiếp?" 7 Bấy giờ vua Assuêrus nói với hoàng hậu Esther và Marđôkê người Dothái: "Nay gia viên điền sản của Aman trẫm đã tặng cho Esther. Còn y, người ta đã treo y lên trụ, vì y muốn hạ thủ người Dothái. 8 Vậy chư khanh hãy soạn công văn nhân danh hoàng đế về vụ những người Dothái, như mắt chư khanh xét thế nào là phải. Hãy niêm ấn bằng bửu ấn của hoàng đế. Vì chưng một công văn đã ra nhân danh hoàng đế và đã được niêm bằng bửu ấn của hoàng đế thì không thể nào thu hồi lại được".

9 Các ký lục của nhà vua được triệu đến vào dịp ấy, vào tháng ba tức là tháng Sivan, ngày hai mươi ba tháng ấy. Mọi sự theo như Marđôkê truyền dạy, người ta soạn công văn gởi cho người Dothái và các vị bảo quốc, các tổng trấn, các bộ trưởng cai các tỉnh hạt từ Ấnđộ đến Ethiopia (Kush), một trăm hai mươi bảy tỉnh hạt, tỉnh hạt nào theo văn tự tỉnh hạt ấy, dân nào theo tiếng nói dân ấy; cho người Dothái, thì theo văn tự và tiếng nói của họ. 10 Marđôkê soạn công văn nhân danh vua Assuêrus, niêm bằng ngự ấn, đoạn gởi công hàm nhờ tay các phu trạm đi ngựa do nhân viên sở nuôi ngựa nhà vua cung cấp. 11 Nhà vua cho phép người Dothái cư ngụ trong mỗi thành được hội lại để tự vệ. (Họ được phép) tru di, giết chết, thủ tiêu bất cứ ai cầm khí giới bức bách họ, cả trẻ con lẫn phụ nữ, dù chúng thuộc dân hay tỉnh hạt nào; (họ cũng được phép) cướp của, 12 (tất cả) nội một ngày, trong tất cả các tỉnh hạt của vua Assuêrus, ngày mười ba tháng mười hai, tức là tháng Ađar.

 

Chỉ dụ phục hồi

12a Bản sao lục công văn lời lẽ như sau:

"12b Ðại đế Artaxerxes gửi đến các vị thống lãnh một trăm hai mươi bảy quân khu từ Ấnđộ đến Ethiopia và những người trung quân ái quốc - vạn an. - 12c Lắm kẻ bởi được ân chủ trọng đãi với một lòng ưu ái rất hậu, thì sinh tự cao tự đại. Chẳng những bọn ấy tìm cách làm khổ thần dân của trẫm. Không kham nổi bước công thành danh toại, chúng lại còn tra tay mưu mô ám toán những người làm ơn cho chúng. 12d Không những chúng làm táng tận lòng biết ơn nơi người ta; nhưng chúng dương dương kiêu túng bởi được hạng người không mảy may kinh lịch về sự thiện tâng bốc chúng; chúng tưởng chừng có thể luột được án công minh, không dung kẻ ác của Thiên Chúa, (Ðấng) thấy biết mọi sự. 12e Lắm phen, nhiều bậc cầm quyền, vì bởi trao việc triều chính cho những kẻ mình coi là thiết nghĩa, ký thác tin cậy vào chúng, thì với chúng đã thành ra đồng loã vào việc đổ máu vô tội và kéo xuống những tai hoạ vô phương cứu chữa. 12f Bởi vì ác đức của chúng dùng điêu ngoa nguỵ biện đã gạt được sự thành tâm thiện ý của bậc cầm quyền. 12g Có thể mở mắt mà xem. Cần gì phải nghĩ đến những sự tích xa xưa truyền lại, các khanh có thể nghiệm thấy hầu như đàng trước chân mình, những điều vô đạo đã liễu hành bởi lũ ôn dịch cầm quyền bất xứng. 12h Từ rày về sau, trẫm sẽ quan tâm sao cho mọi người trong đế quốc được hưởng cảnh thanh bình không biến động. 12i Trẫm sẽ thi hành những canh cải hợp thời và luôn lấy đức khoan dung tiếp đón và xét xử những điều lệ lên để trẫm duyệt lãm.

12k Quả nhiên, Aman con của Hamđatha, người Makêđônya, thực ra là một kẻ xa lạ đối với dòng máu Batư (chúng ta), và lại còn khác biệt xa đối với lòng nhân lành của trẫm, y đã được trẫm đón tiếp vì lòng hiếu khách. 12l Y đã được hưởng lòng nhân đạo trẫm vốn có đối với mọi dân tộc, đến nỗi y được công bố là công thần thượng phụ, giữ chức quan đệ nhị chỉ ở dưới ngai vàng một cấp, đến nỗi mọi người được lịnh phải bái lạy y. 12m Nhưng không kiềm chế được lòng kiêu mạn, y đã tìm cách làm trẫm mất quyền và mất mạng, 12n là dùng những thủ đoạn và nguỵ biện lắt léo, y đã xin trẫm tru lục Marđôkê, (một người) đối với trẫm thật là người cứu tinh và là ân nhân mọi buổi; tru lục cả Esther, một trang đức hạnh vẹn toàn, đã cùng trẫm thông chia thượng vị cùng với dân tộc của hai người. 12o Y tưởng rằng làm thế, trẫm sẽ bị cô lập và y có thể chuyển đế quốc Batư này qua tay người Makêđônya.

12p Nhưng trẫm nghiệm thấy là dân Dothái mà tên ác ôn thượng thặng ấy định thí nộp để bị tiêu diệt, không phải là lũ người gian phi, trái lại là những người được những luật rất ư lương hảo chi phối. 12q Họ là con cái của Ðấng tối cao, Thiên Chúa lớn lao hằng sống, Ðấng đã lái xuôi thuận triều đại của trẫm, cũng như triều đại các tiên vương trong cảnh cực kỳ thịnh trị. 12r Vậy phải hơn là các khanh đừng áp dụng đạo dụ Aman con của Hamđatha đã tư đến. Bởi vì chính đương sự, kẻ mạo soạn công văn ấy đã bị treo cổ nơi cổng thành Susa làm một với tất cả gia đình y, mang lấy án phạt đích đáng Thiên Chúa cầm quyền trên mọi sự đã tức thời báo trả. 12s Và sau khi đã niêm yết công khai mọi chỗ bản sao lục đạo dụ này, các khanh hãy để người Dothái sống theo luật lệ của họ, hãy trợ lực họ, ngõ hầu họ có thể kháng lại những kẻ thừa dịp họ lâm bĩ mà dấy lên chống lại họ vào ngày đã định, tức là ngày mười ba tháng mười hai, tháng Ađar. 12t Quả thế, ngày ấy, thay vì là ngày diệt chủng của dân tộc được lựa chọn, thì Thiên Chúa đã biến thành ngày hoan lạc cho họ. 12u Còn các ngươi (hỡi dân Dothái), các ngươi hãy kể ngày đặc biệt này vào hàng lễ trọng thể và mừng bằng mọi việc liên hoan, ngõ hầu bây giờ và mãi mãi về sau, ngày ấy nên dấu phúc tộ cho trẫm và cho những người Batư thành tâm thiện ý; còn đối với những kẻ muốn mưu ám hại trẫm, ngày ấy là ngày kỷ niệm án diệt vong của chúng.

12v Nói chung là thành hay tỉnh hạt nào, không thi hành các điều này, sẽ bị lôi đình của trẫm tiêu diệt, bằng giáo mác lửa thiêu; chẳng những người không qua lại, mà ngay cả mãnh thú chim muông cũng tị ố tránh xa mãi mãi".

13 Một bản sao lục công văn này được ban làm như pháp luật trong mỗi tỉnh hạt và được bá cáo cho toàn thể dân chúng: là người Dothái ngày ấy phải sẵn sàng mà báo oán trên các kẻ thù của họ. 14 Những phu trạm lại cưỡi ngựa của các trạm ngựa vội vã hoả tốc ra đi theo lệnh nhà vua. Và luật được ban hành ở thành đô Susa. 15 Marđôkê từ trước mặt vua đi ra, mình mặc phẩm phục hoàng vương bằng gấm tía và sa đoạn trắng, (đầu có) triều thiên vàng lớn; thêm chiếc bào bằng lụa trắng và len cánh kiến. Cả thành Susa hớn hở mừng vui. 16 Ðối với người Dothái, thật là ánh quang mừng vui hoan lạc và tôn quí. 17 Trong mỗi tỉnh hạt, mỗi thành, mọi nơi lịnh và đạo dụ của vua đến thì giữa người Dothái chỉ là vui mừng hoan lạc, tiệc tùng, đại lễ. Và nhiều người trong các dân trong xứ nhận mình là Dothái vì chúng hãi sợ người Dothái.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page