Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Esther

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | |


- Chương 03 -

 

1 Ít lâu sau đó, vua Assuêrus thăng chức cho Aman, con của Hamđatha, thuộc dòng dõi Agag. Vua đã cất nhắc y và đã đặt cho ngôi vị của y lên trên tất cả các khanh tướng cận thần. 2 Quần thần của nhà vua trong triều đình nhất nhất phải cúi chào và bái lạy Aman, vì nhà vua đã truyền như thế. Nhưng Marđôkê đã chẳng cúi chào bái lạy gì cả. 3 Quần thần của nhà vua trong triều đình nói với Marđôkê: "Tại sao ông dám lỗi lịnh hoàng đế?" 4 Cho dù ngày ngày họ nói riết với ông, ông cũng không nghe theo họ. Họ mới trình tự sự cho Aman về Marđôkê, xem có thể dung được không, vì Marđôkê đã nói cho họ hay ông là người Dothái.

5 Aman thấy Marđôkê chẳng cúi chào, chẳng bái lạy mình, thì đầy lòng căm phẫn. 6 Nhưng đối với y, y cho là mất thế giá, nếu chỉ hạ thủ có một mình Marđôkê. Quả nhiên người ta đã báo cho y hay Marđôkê thuộc dân tộc nào. Vậy nên Aman tìm cách tru diệt tất cả những người Dothái, dân tộc của Marđôkê, có trong toàn đế quốc của Assuêrus.

 

III. Người Dothái Bị Ðe Dọa

 

Sắc chỉ tru diệt người Dothái

7 Tháng thứ nhất - tức là tháng Nisan - năm mười hai triều vua Assuêrus, người ta gieo "Pur" - tức là thăm trước mặt Aman, về ngày và về tháng [và thăm đã rơi nhằm (ngày mười ba tháng)]] mười hai, tức là tháng Ađar. 8 Aman tâu với vua Assuêrus: "Có một dân tộc (bị) tản mác nhưng sống xé lẻ giữa các dân tộc khác trong toàn thể các tỉnh hạt thuộc đế quốc của hoàng thượng. Luật lệ của chúng khác luật lệ của mọi dân tộc. Chúng không tuân theo luật lệ của hoàng thượng. Theo cương vị của hoàng thượng, thì để chúng yên hàn sao nên? 9 Vậy nếu là đẹp lòng hoàng thượng, xin cho phép thảo công văn ra lịnh thủ tiêu chúng đi. Thần xin cân trong tay các viên lý tài mười ngàn tạ bạc, để họ thâu nhận vào kho báu của hoàng thượng". 10 Nhà vua đã rút bửu ấn nơi tay mình mà trao cho Aman, con của Hamđatha, thuộc dòng dõi Agag, địch thủ của người Dothái. 11 Ðoạn vua nói với Aman: "Ta tặng khanh bạc ấy, và cả dân tộc ấy, để khanh xử với chúng như đẹp mắt khanh".

- 12 Các ký lục của vua được triệu đến - tháng thứ nhất, ngày mười ba tháng ấy. Và công văn đã được soạn, mọi sự như Aman truyền dạy, để gửi đến cho các vị bảo quốc của nhà vua, các tổng trấn cai từng tỉnh hạt, các tù trưởng cai từng dân, tỉnh hạt nào theo văn tự của tỉnh ấy; dân nào theo tiếng nói của dân ấy. Vậy (chỉ dụ) đã được viết nhân danh vua Assuêrus và được niêm bằng bửu ấn của nhà vua. 13 Công văn đã được gửi đi, các phu trạm lại cầm tay đến các tỉnh hạt của nhà vua (ra lịnh) tru diệt, giết chết và thủ tiêu toàn thể người Dothái, từ trẻ đến già, cả trẻ con lẫn phụ nữ, nội một ngày, ngày mười ba tháng mười hai tức là tháng Ađar; cùng được phép cướp của.

13a Ðây là bản sao lục công văn: "Ðại đế Artaxerxes - gửi đến các thống lãnh một trăm hai mươi bảy tỉnh hạt, từ Ấnđộ cho đến Êthiopia, cùng các quan chức thuộc hạ - Ngài ngự hạ bút như thử:

13b Cầm quyền trên vạn dân, bá chủ cả thiên hạ, sở cầu của trẫm là làm sao đừng ỷ thị vào quyền bính mà sinh kiêu túng, nhưng xử thế sao cho khoan hồng với dạ nhân từ, và luôn luôn hưng phát cuộc sống an ninh vô sự trong dân gian, cố sao cho nước được nên văn minh và thịnh trị, mãi đến các biên thuỳ, ngõ hầu phục hồi được cảnh thanh bình mà mọi người đều mong muốn. 13c Trẫm đã tham khảo cùng các vị tư vấn, tìm kế để có thể đạt thấu mục tiêu ấy. Aman đã phò giúp trẫm, một vị trổi trang hơn người về khôn ngoan, đã chứng tỏ lòng thành bất biến, và dạ trung kiên, cùng đã được cất lên địa vị thứ hai sau trẫm trong toàn đế quốc. 13d Aman đã tỏ cho trẫm biết rằng: sống trà trộn giữa trăm họ trong thiên hạ, có một dân, tâm địa gian tà; chúng có những luật lệ trái ngược với mọi dân tộc, luôn luôn chẳng đếm xỉa đến sắc chỉ của các hoàng đế, khiến cho việc hành chánh nhất thống trẫm muốn điều hành sao cho được vô phương trách cứ đã ra vô hiệu. 13e Vậy trẫm đã nghiệm thấy rằng dân tộc ấy lập dị, hằng chống đối với toàn thể nhân loại về mọi điểm, đứng xé lẻ, sống theo những luật lệ xa lạ, ác cảm với nền hành chánh của trẫm, đã làm những điều đại ác khiến cho đế quốc không được ổn định.

13f Bởi vậy trẫm truyền rằng: tất cả những người bị nêu lên trong văn thư của Aman, vị đại công thần cai triều chính và là quốc phụ của trẫm, hết thảy phải bị tru di tận tuyệt với vợ con chúng, bằng gươm đao thù địch, không chút thương tình dung thứ, ngày mười bốn tháng mười hai, tức là tháng Ađar năm nay. 13g Ngõ hầu những kẻ xưa nay hằng đầy tâm địa gian tà sẽ phải nội một ngày chết dữ nhào xuống âm phủ, khiến cho việc triều chính của trẫm từ rày về sau được ổn định và vô sự đến cùng".

14 Một bản sao lục công văn được ban bố làm luật pháp trong mỗi tỉnh hạt và được báo cáo cho toàn thể các dân tộc, ngõ hầu họ được sẵn sàng vào ngày ấy. 15 Các phu trạm lại hoả tốc ra đi theo lịnh vua. Và luật đã được ban hành tại thành Susa. Và trong khi vua cùng Aman ngồi yến ẩm, thì cả thành Susa đều náo động.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page