Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Esther

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | |


- Chương 06 -

 

IV. Người Dothái Trả Thù

 

1 Ðêm ấy, nhà vua mất ngủ. Vua mới dạy đem lại Tập kỷ yếu, tức là Niên giám (của hoàng triều). Sách được đọc lên trước mặt vua. 2 Bắt gặp có chỗ viết rằng: Marđôkê đã tố cáo Gigtana và Teres, tức là hai hoạn quan của nhà vua, giữ chức vệ môn. Chúng đã tìm cách hạ thủ vua Assuêrus. 3 Bấy giờ vua nói: "Ðã làm gì để suy tôn, trọng thưởng Marđôkê vì điều ấy chưa?" Các tên hầu phục dịch nhà vua tâu: "Bẩm không làm gì cho ông ấy cả".

4 Vua nói: "Có ai ngoài Tiền đình?" - Vả bấy giờ Aman vào Tiền đình bên ngoài hoàng cung, để tâu xin vua cho treo cổ Marđôkê lên trụ y đã dọn sẵn cho ông ấy. 5 Các tên hầu mới tâu vua: "Bẩm có Aman đứng ngoài Tiền đình". Vua nói: "Cho phép vào". 6 Aman vào rồi, thì vua hỏi y: "Phải làm gì cho một người mà vua muốn tỏ lòng quý chuộng?" Aman mới bụng bảo dạ "Ngoài ta ra! Nào có ai đáng được vua muốn tỏ lòng quí chuộng?" 7 Nên Aman mới tâu vua: "Nếu có người, hoàng thượng muốn tỏ lòng quí chuộng, thì 8 xin cho đem lại long bào giống như tấm bào hoàng thượng mặc; và con ngựa giống như ngựa hoàng thượng cỡi, vào ngày lễ gia miện của hoàng thượng. 9 Phẩm phục ấy và ngựa ấy, xin trao tay một vị thuộc hàng tướng lãnh quí phái của hoàng thượng. Người ta hãy mặc phẩm phục ấy cho người hoàng thượng muốn tỏ lòng quí chuộng. Người ta hãy đặt người ấy cưỡi ngựa mà đem dạo quanh bùng binh của thành phố. Và người ta hãy hô hoán đàng trước người ấy: "Ðược xử đãi thế này đây, người đức vua muốn tỏ lòng quí chuộng".

10 Vậy vua đã nói với Aman: "Mau mau , khanh hãy lấy phẩm phục và ngựa như khanh vừa nói, và làm y như thế cho Marđôkê, người Dothái ngồi ở triều đình. Ðừng bỏ qua một điều gì trong mọi điều khanh đã nói".

11 Vậy Aman đã lãnh lấy phẩm phục và ngựa. Và y đã mặc cho Marđôkê. Ðoạn y đặt ông cỡi ngựa, và đem ông dạo quanh bùng binh thành phố mà hô đàng trước ông: "Ðược xử đãi thế này đây, người đức vua muốn tỏ lòng quí chuộng". 12 Ðoạn Marđôkê trở về lại chỗ ở triều đình. Còn Aman bổ nhào về nhà y, ủ dột như có tang, và đầu phủ kín. 13 Aman kể lại cho Zêres vợ y và các bạn hữu, tất cả những gì đã xảy đến cho y. Những kẻ khôn ngoan và Zêres vợ y mới nói với y: "Tên Marđôkê mà trước mặt hắn, ngài đã bắt đầu nhào xuống đó, nếu quả hắn thuộc dòng giống Dothái, thì ngài sẽ chẳng làm gì được hắn, nhưng ngài sẽ nhào hẳn trước mặt hắn mất".

Aman dự tiệc Esther

14 Họ còn đang chuyện vãn với y, thì những ngự giám đã đến nơi. Họ hối hả triệu Aman đi dự yến Esther đã thiết dọn.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page