Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Esther

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | |


- Chương 01 -

 

Mở Ðầu

 

Marđôkê chiêm bao

1a Năm thứ hai triều Artaxerxes đại đế, mồng một Nisan, Marđôkê, con của Yair, con của Shimơi, con của Qish, thuộc chi tộc Benyamin, đã nằm thấy chiêm bao 1b Ông là một người Dothái, cư trú trong thành Susa, một người thế giá có chân hầu cận trong triều vua. 1c Ông thuộc nhóm người đã bị vua Nabukôđônôsor vua Babilon bắt đi tù và đày khỏi Yêrusalem làm một với Yêkônya, vua Yuđa.

1d Chiêm bao ấy thế này: Có những tiếng la lối om sòm, sấm sét và động đất, rối loạn trên đất. 1e Và này: hai con rồng lớn tiến lên, cả hai sẵn sàng giao tranh. Chúng hét lớn tiếng. 1f Tiếng chúng vang ra, mọi dân tộc chuẩn bị chiến tranh chống lại dân tộc những người đức nghĩa. 1g Và này: một tối tăm u ám, quẫn cùng bĩ cực, tàn ác và rối loạn lớn trên đất. 1h Toàn thể dân tộc những người đức nghĩa rối loạn, kinh sợ trước những tai hoạ dành cho họ. Họ dọn mình đành chịu chết. Họ kêu cứu lên Thiên Chúa. 1i Ðáp lại tiếng kêu cứu của họ, thì dường như từ một suối nhỏ có một sông lớn dẫy ra tràn đầy nước. 1k Ánh sáng và mặt trời mọc lên. Những kẻ thấp hèn được nhắc lên cao. Và họ ăn ngốn những kẻ vinh sang.

1l Giật mình thức dậy, Marđôkê, người đã thấy chiêm bao và triệu báo điều Thiên Chúa định làm, để tất cả tâm trí vào đó; và mãi đến tối, ông tìm mọi cách để hiểu chiêm bao.

 

Âm mưu chống lại vua

1m Marđôkê lưu nghỉ trong triều làm một với Gabatha và Tharra, hai viên hoạn quan của nhà vua, có nhiệm vụ canh gác hoàng triều. 1n Ông đã phát giác ra những âm mưu của chúng. Và ông đã dò ra và hay được là chúng chuẩn bị hạ thủ vua Artaxerxes. Ông đã tố giác với vua việc của chúng. 1o Vua đã cho điều tra về hai hoạn quan ấy. Chúng đã thú tội và đã bị hành quyết. 1p Vua đã cho ghi chép các điều ấy vào sách Ký sự. Và Marđôkê cũng đã chép lại tự sự. 1q Vua đã truyền ban cho Marđôkê được hầu cận trong triều và đã ban tặng thưởng cho ông nhân vụ ấy. 1r Vả Aman con của Hađatha, người Bughê đã nên vinh sang trước mặt vua. Y tìm cách hại Marđôkê và dân của ông, nhân vụ hai viên hoạn quan của vua.

 

I. Assuêrus Và Vasthi

 

Bữa tiệc của Assuêrus

1 xảy ra là vào những ngày đời Assêrus - ông làm vua (trên một nước chạy ) từ Ấnđộ mãi cho đến Kush, (gồm có) một trăm hai mươi bảy tỉnh hạt. 2 Vậy, vào những ngày ấy, một khi vua Assuêrus đã vững trên ngai vua của ông, tại thành đô Susa, 3 năm thứ ba triều ông, ông dọn yến tiệc đãi tất cả các khanh tướng quần thần. Những (tướng lãnh) của đạo binh Batư và Mêđi cùng các vị đại phu trong hàng gia tộc và các viên tổng trấn cai các tỉnh hạt (đều đã tề tựu lại) trước mặt ông. 4 Trong vòng nhiều ngày, một trăm tám mươi ngày, ông đã phô bày cho họ ngắm của cải vinh sang đế quốc ông, và sự xa hoa sáng lạn của uy quyền ông.

5 Mãn những ngày ấy, nhà vua lại dọn yến tiệc bảy ngày trong sân vườn ngự uyển của hoàng cung, đãi tất cả dân chúng từ lớn chí bé ở trong thành Susa. 6 những màn trướng bằng len hay trúc bâu trắng ngời và bằng gấm tía, dắt lại bằng những giải trắng hay len cánh kiến đã được móc vào những khâu bạc mà treo lên trên những trụ bạch ngọc. Những đồ đoàn vàng bạc bày la liệt trên nền đá vân ban, cẩm thạch, khảm xà cừ và lam ngọc. 7 Còn ngự tửu chan hoà với một sự hào phóng xứng tay vương giả trong những chung vàng, chung nào chung ấy mỗi kiểu khác nhau. 8 Nhưng, theo chỉ thị, không ai bị ép uống, vì chính vua đã ra luật cho các quản gia của hoàng triều là phải để cho ai nấy được tuỳ nghi tuỳ thích.

9 Cả hoàng hậu Vasthi cũng dọn yến tiệc đãi các mệnh phụ trong hoàng cung của vua Assêrus.

 

Vụ Vasthi

10 Ngày thứ bảy, đương lúc rượu vào, làm nhà vua lòng phơi phới, thì vua truyền lệnh cho Mơhuman, Bizzêtha, Kharbona, Bigtha, Abagtha, Zêta, Karka, (tức là) bảy hoạn quan phục dịch trước mặt vua Assuêrus, 11 mời hoàng hậu Vasthi vận đại trào và vương miện vào chầu nhan vua, để cho dân chúng và quần thần chiêm ngưỡng sắc đẹp của bà, vì bà quả là một trang nhan sắc tuyệt vời. 12 Nhưng hoàng hậu Vasthi đã không chịu vào theo lệnh nhà vua đã ban, qua các hoạn quan. Nhà vua đã đùng đùng nổi giận và hoả nộ bốc lên ngùn ngụt.

13 Bấy giờ vua nói với những thức giả về thời thế. Vì thường khi có sự gì thì nhà vua đem trình bày trước mặt tất cả những thức giả về luật lệ và hình pháp. 14 Hội đồng cơ mật cạnh vua gồm có: Karsơna, Sêtar, Ađmata, Tarsis, Mêres, Marsơna, Mơmukan, bảy vị đại phu của dân Batư và Mêđi, những đại cận thần của vua và là những quan đầu triều. 15 (Vậy nhà vua) nói: "Chiếu theo luật phải xử thế nào với hoàng hậu Vasthi? Bởi đã không tuân hành lệnh của nhà vua Assuêrus đã ra qua các hoạn quan?" 16 Mơmukan nói trước mặt vua và đình thần: "Hoàng hậu Vasthi đã đắc tội, không chỉ đối với hoàng thượng mà thôi! Mà còn đối với tất cả các quan quyền và toàn thể dân chúng ở trong các tỉnh hạt hết thảy của hoàng thượng Assuêrus. 17 Bởi vì, vụ hoàng hậu sẽ đồn thấu tất cả nữ giới, xúi giục họ đem mắt khinh lờn các đức lang quân của họ, những rằng: Hoàng đế Asssuêrus đã truyền triệu hoàng hậu vào trước long nhan mà bà đã chẳng vào. 18 Và ngay ngày hôm nay, các mệnh phụ Batư và Mêđi, một khi nghe biết, tất sẽ hớt lẻo với quần thần của hoàng thượng về chuyện hoàng hậu. Thật sẽ có đủ cớ nảy sinh khinh khi bực tức. 19 Vậy nếu là đẹp lòng hoàng thượng, thì từ trước long nhan xin ra ngự chiếu xếp vào hàng luật lệ của dân Batư và Mêđi, để không thể rút lại được rằng: Từ nay hoàng hậu Vasthi không được vào chầu hoàng đế Assuêrus nữa. Và chức hoàng hậu của y thị, xin hoàng thượng ban cho một người khác, xứng đáng hơn y thị. 20 Và ngự chiếu hạ xuống cho toàn đế quốc - cho dù là bao la thật - và một khi đã được báo cáo, thì toàn thể nữ giới sẽ học biết kính tôn các đức lang quân của họ, bất luận là lớn hay bé".

21 lời lẽ ấy vừa ý nhà vua và đình thần. Và nhà vua đã làm theo lời đề nghị của Mơmukan. 22 Vua đã ban dụ đến các tỉnh hạt của hoàng triều, tỉnh hạt nào theo văn tự tỉnh hạt ấy, dân nào theo tiếng nói của dân ấy, ngõ hầu mọi người đàn ông làm chủ trong nhà mình và nói tiếng nói của dân mình.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page