THÁNG HAI

(Những bài suy niệm hằng ngày)

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in TaiwanNgày 02: 1. Ðức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào Ðền Thánh

                2. Thánh Gioan Thêôphan Ven, linh mục

Ngày 03: Thánh Blasiô, giám mục tử đạo và thánh Ansgariô, giám mục

Ngày 05: Thánh Agata, đồng trinh tử đạo

Ngày 06: Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo

Ngày 08: 1. Thánh Hieronimô Êmilianô, lập dòng

                2. Thánh Joséphine Bakhita

Ngày 10: Thánh Scolastica, đồng trinh

Ngày 11: Ðức Mẹ hiện ra ở Lộ Ðức

Ngày 13: Thánh Laurensô Hưởng, linh mục và Phaolô lê văn lộc, linh mục

Ngày 14: 1. Thánh Cyrillô, tu sĩ và thánh Mêthôđiô, giám mục

                2. Thánh Valentine - Ngày của Tình Yêu

Ngày 17: Bảy thánh lập dòng tôi tớ Ðức mẹ

Ngày 21: Thánh Phêrô Ðamianô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 22: Kinh Tòa Thánh Phêrô Tông Ðồ

Ngày 23: Thánh Pôlycarpô, giám mục tử đạo

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia
Copyright (C) 1975 [Nhóm Châu Kiên Long, Ðà Lạt]. All rights reserved.
Last updated: November, 1, 2001 by LH-VN.

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page