Suy Niệm Lời Chúa

Những Bài Suy Niệm Lời Chúa - Chúa Nhật Năm C

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Mùa Vọng:

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm C

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm C

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm C

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm C

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm C

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm C

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm C

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm C

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm C

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm C

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm C

 

Mùa Giáng Sinh:

Lễ Chúa Giáng Sinh Năm C

Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Năm C

 

Mùa Chay:

Thứ Tư Lễ Tro

Thứ Tư Lễ Tro

Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm C

Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm C

Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm C

Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm C

Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm C

Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm C

Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm C

Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm C

Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm C

Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm C

Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm C

Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm C

Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm C

Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm C

Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm C

Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm C

Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm C

Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm C

Chúa Nhật Lễ Lá Năm C

Chúa Nhật Lễ Lá Năm C

 

Mùa Phục Sinh:

Chúa Nhật Lễ Phục Sinh Năm C

Chúa Nhật 2 Mùa Phục Sinh Năm C

Chúa Nhật 3 Mùa Phục Sinh Năm C

 

 

 

 

Mùa Thường Niên:

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm C

Chúa Nhật 2 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 3 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 4 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 5 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 6 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 7 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 8 Mùa Thường Niên Năm C

 

Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua Năm C

"Suy Niệm Lời Chúa - Chúa Nhật Năm C

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu - Radio Veritas Asia"

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

(C) Copyright 1997. Tác Giả Giữ Bản Quyền

Last updated: November 29, 2006 by ÐTB-VN.

 


 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page