Kinh Thanh Cu c

Sach Nehemya

Ban dch Viet Ng cua Linh Muc Nguyen The Thuan, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chng :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | |


- Chng 11 -

 

Dan c Yerusalem

1 ... Tru ngu tai Yerusalem co hang lanh ao dan. Con cac ngi khac trong dan th bat tham, e c mi ngi th em mot ve Thanh thanh Yerusalem, chn ngi khac th c lu lai trong cac thanh. 2 Va dan cau phuc cho tat ca nhng ngi tnh nguyen en lap c Yerusalem.

3 ay la nhng au muc a hat a lap c Yerusalem - hay trong cac thanh Yua, ho moi ngi ni a s mnh trong cac thanh cua ho, du la ngi Israel hay t te Levit, cac ngi hien than, va con cai cua nhng ngi no le cua Salomon.

4 Tai Yerusalem a lap c: con cai Yua va con cai Benyamin:

Thuoc con cai Yua: Atayah, con cua Uzziyah, con cua Zakaryah, con cua Amaryah, con cua Shphatyah, con cua Mahalalel, con cua Phares. 5 Maaseyah, con cua Baruk, con cua Kol-khozeh, con cua Khazayah, con cua Aayah, con cua Yoyarib, con cua Zakaryah thuoc ho Shelani. 6 Tat ca con cai Phares lap c Yerusalem la bon tram sau mi tam inh trang.

7 ay la con cai Benyamin: Sallu, con cua Mshullam, con cua Yoel, con cua Payah, con cua Qolayah, con cua Itiel, con cua Yshayah, 8 va anh em ong, nhng ngi kien trang: chn tram hai mi tam (ngi).

9 Yoel con cua Zikri lam uy vien cai ho va Yua con cua Hassenuah lam pho cai thanh.

10 Thuoc hang t te: Yayah, con cua Yoyakim, 11 con cua Srayah, con cua Khilqiyah, con cua Mshullam, con cua Saok, con cua Mrayot, con cua Akhitub, thu lnh Nha cua Thien Chua, 12 va cac anh em ong, nhng ngi lam cong tac ni en th: tam tram hai mi hai ngi. Va Aayah, con cua Yrokham, con cua Plalyah, con cua Amxi, con cua Zakaryah, con cua Pashkhur, con cua Malkiyah, 13 va anh em ong, nhng trng toc: hai tram bon mi hai ngi. Va Amasai con cua Azarel, con cua Akhzai, con cua Mshilemot, con cua Immer, 14 va anh em ong, nhng inh trang, mot tram hai mi tam (ngi);

Va Zabiel, con cua Haggol, lam uy vien cai ho.

15 Thuoc hang Levit: Shmayah, con cua Khashshub, con cua Azriqam, con cua Khashabyah, con cua Bunni; 16 trong hang au muc cua Levit, Shabtai, va Yozaba lo ve ngoai vu. 17 Mattanyah, con cua Mika, con cua Zabi, con cua Asaph, ngi xng au het ca vnh khi cau kinh; Baqbuqyah la pho trong hang anh em, va Obaya con cua Shammua, con cua Galal, con cua Yutun. 18 Tat ca cac Levit trong thanh thanh la hai tram tam mi bon (ngi).

19 Va nhng ngi gi ca: Aqqub, Talmon, va anh em ho, nhng ngi gi ca: mot tram bay mi hai (ngi).

20 Nhng ngi Israel (cung) t te (va) Levit khac th trong tat ca cac thanh Yua, moi ngi ni c nghiep mnh...

 

Phu chu bo tuc

21 Cac ngi hien than c tru Ophel; Xikha va Ghishpa cai cac ngi hien than. 22 Uy vien cai cac Levit Yerusalem la Uzzi, con cua Bani, con cua Khashabyah, con cua Mattanyah, con cua Mika, thuoc hang con cai Asaph, nhng ngi lo hat xng theo phung vu tai Nha cua Thien Chua; 23 v a co lnh vua ve ho va mot luat ve cac ca s, qui nh ngay nao viec ay. 24 Ptakhyah, con cua Msheyzabel thuoc hang con cai Zerakh, con cua Yua, kham sai cua vua lo moi viec dan.

25 ... va trong cac thon trong ni ong ruong cua ho.

Co nhng ngi thuoc con cai Yua c tru Qiriat-ha-Arba va cac thanh phu thuoc; Yqabxel va cac thon trang cua no, 26 Yeshua, Molaah, Bet-Pelet, 27 Khaxar-Shual, Ber-Seba va cac thanh phu thuoc, 28 Xiqlag, Mkonah va cac thanh phu thuoc, 29 En-Rimmn, Xorah, Yarmut, 30 Zanoakh, Aullam, va cac thon trang cua chung, Lakish va ong ruong xung quanh, Azeqa va cac thanh phu thuoc. Ho a nh c t Ber-Seba en thung lung Hinnom.

31 Co nhng ngi thuoc Benyamin (c tru) Gheba, Mikmas, Ayyah, Bethel va cac thanh phu thuoc, 32 Anatot, Nob, Anayah, 33 Khaxor, Ramah, Ghittaim, 34 Khai, Xboim, Nballat, 35 Lo, Ono, thung lung Th moc.

36 Trong hang Levit, co nhng ban Yua (a qua) Benyamin.

 

Tr ve Muc Luc Kinh Thanh Cu c

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page