Kinh Thanh Cu c

Sach Khi Nguyen

Ban dch Viet Ng cua Linh Muc Nguyen The Thuan, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chng :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | |


- Chng 01 -

 

I. Khi Nguyen Cua Vu Tru Va Loai Ngi

1- Tao Thanh Va Sa Nga

 

Trnh thuat tao thanh I

1 Khi thuy Thien Chua a dng nen tri va at.

2 at thi trong khong mong quanh,

va toi tam tren mat uong mang

va kh than la la tren mat nc.

3 Va Thien Chua a phan: "Hay co anh sang!"

va anh sang a co.

4 Va Thien Chua a thay rang anh sang thc tot lanh,

va Thien Chua a tach anh sang vi toi tam.

5 Va Thien Chua a goi anh sang la Ngay,

va toi tam th Ngi goi la em.

Va a co mot buoi chieu va a co mot buoi mai.

Ngay th nhat.

6 Thien Chua a phan: "Gia nc hay co mot cai vom

e no tach nc vi nc". Va a xay ra nh vay.

7 Va ThienChua a lam mot cai vom,

cung a tach nc pha di vom vi nc ben tren vom.

8 Va Thien Chua a goi vom ay la Tri.

Va a co mot buo chieu va a co mot buoi mai.

Ngay th hai.

9 Va Thien Chua a phan: "Nc di vom hay tu lai mot cho,

e cho kho rao lo hien". Va a xay ra nh vay.

10 Va Thien Chua a goi kho rao la at,

con khoi nc tu lai la Bien.

Va Thien Chua a thay the la tot lanh.

11 Va Thien Chua a phan: "at hay xanh um thao vat xanh ti,

rau co nay hat giong va cay co qua sinh qua theo loai tren at,

nhng qua trong co hat giong". Va a xay ra nh vay.

12 Va at a moc thao vat xanh ti, rau co nay hat giong theo loai,

cay sinh qua trong co hay giong theo loai.

Va Thien Chua a thay the la tot lanh.

13 Va a co mot buoi chieu va a co mot buoi mai.

Ngay th ba.

14 Va Thien Chua a phan: "Hay co en om tren vom tri

e tach ngay vi em, va chung hay nen

dau nh thi ai hoi, nh ngay, nh nam.

15 Chung hay lam en om ni vom tri e soi mat at".

Va a xay ra nh vay.

16 Va Thien Chua a lam hai cai en ln

- cai en li hn e cai ngay, cai en nho hn e cai em.

Va them co cac tinh sao.

17 Va Thien Chua a at chung tren vom tri e soi mat at,

18 Va e cai ngay va em cung e tach sang vi toi.

Va Thien Chua a thay the la tot lanh.

19 Va a co mot buoi chieu va a co mot buoi mai.

Ngay th t.

20 Va Thien Chua a phan:

"Nc hay nhung nhuc nhng sinh vat luc nhuc,

va chim hay bay ln ben tren at, ni mat vom tri!"

Va a xay ra nh vay.

21 Va Thien Chua a dng nen nhng thuong luong to ln,

va moi th snh vat vung vay luc nhuc di nc

theo loai chung va moi th chim co canh, theo loai chung.

Va Thien Chua a thay the la tot lanh.

22 Va Thien Chua a chuc lanh cho chung ma rang:

"Hay sinh soi nay n, va hay nen ay day trong nc.

Chim choc hay sinh soi tren at".

23 Va a co mot buoi chieu va a co mot buoi mai.

Ngay th nam.

24 Va Thien Chua a phan: "at hay san xuat ra sinh vat

theo loai: suc vat, con trung, manh thu theo loai chung".

Va a xay ra nh vay.

25 Va Thien Chua a lam ra manh thu theo loai

va suc vat theo loai, va moi thu con trung tren at cat theo loai.

Va Thien Chua a thay the la tot lanh.

26 Va Thien Chua a phan: "Ta hay lam ra ngi

theo hnh anh Ta, nh hoa anh cua Ta.

Chung hay tr tren ca bien va chim tri, va tren suc vat va

moi loai manh thu va moi th con trung nhung nhuc tren at".

27 Va Thien Chua a dng nen ngi theo hnh anh mnh.

Theo hnh anh cua Thien Chua Ngi a dng nen no.

La nam la n, Ngi a dng nen chung.

28 Va Thien Chua a chuc lanh cho chung

va Thien Chua a pah1n bao chung:

"Hay sinh soi nay n va hay nen ay day tren at.

Va hay ba chu no! hay t tr tren ca bien va chim tri

va moi loai sinh vat nhung nhuc tren at".

29 Va Thien Chua a phan:

"Nay Ta ban cho cac ngi moi th co la sinh hat giong

co tren ca mat at, va moi th cay co qua sinh hat giong,

chung se lam cua an cho cac ngi.

30 Va cho moi loai sinh vat tren at va mo th chim tri

va moi loai nhung nhuc tren at, loai co sinh kh ni mnh,

Ta ban cac th co cay xanh ti lam cua an".

Va a xay ra nh vay.

31 Va Thien Chua a thay moi s Ngi a lam ra:

va nay tot lanh qua oi. Va a co mot buoi chieu

va a co mot buoi mai.

Ngay th sau.

 

Tr ve Muc Luc Kinh Thanh Cu c

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page