Kinh Thanh Cu c

Sach Cac Vua II

Ban dch Viet Ng cua Linh Muc Nguyen The Thuan, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chng :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | |


- Chng 01 -

 

Okhozya va Elya

1 Moab a day loan vi Israel, sau khi Akhab qua i.

2 Okhozya te t lan can tren gac cua ong Samari, nen ong au liet. Ong sai s gia i va bao ho: "Cac ngi hay i thnh van Baal-Zbub, than linh cua Eqron, xem ta co the qua khoi cn bnh nay khong". 3 Than s Yave phan vi Elya, ngi Tisbe: "Hay choi day len on cac s gia cua vua Samari va hay noi vi chung: Israel khong co Thien Chua hay sao, ma cac ngi lai i thnh van Baal-Zbub, than linh cua Eqron? 4 Cho nen Yave phan the nay: Ging ngi a len (nam), ngi se khong xuong, v the nao ngi cung se chet". Va Elya a tray i.

5 Cac s gia lien tr lai vi vua, va vua noi vi ho: "Tai sao cac ngi lai tr ve?" 6 Ho tha lai ong: "Co ngi len on chung toi va noi vi chung toi: Hay i ve lai vi vua a sai cac ong ma noi vi ngai: Yave phan the nay; Israel khong co Thien Chua hay sao, ma cac ngi lai sai i thnh van Baal-Zbub, than linh cua Eqron? Cho nen ging ngi a len nam, ngi se khong xuong, v the nao ngi cung se chet". 7 Ong noi vi ho: "Ngi a len on gap cac ngi va noi vi cac ngi nhng li o, hnh dang Ngi ay the nao?" 8 Ho tha: "Mot ngi mac ao da ca long, va ngang lng quan xiem da". Ong noi: "Elya ngi Tisbe o!"

9 Ong sai en vi Elya mot vien cai nam mi quan vi nam mi ngi cua han. Han len vi Elya. Va nay Elya ang ngoi tren nh nui. Han noi vi Elya: "Ngi cua Thien Chua, vua bao: Xuong i!" 10 Elya ap lai va noi vi vien cai nam mi quan: "Neu ta la ngi cua Thien Chua, th la hay t tri xuong thieu ngi va nam mi ngi cua ngi i!" Va la t tri xuong thieu han va nam mi ngi cua han. 11 Vua lai sai en vi ong mot vien cai nam mi quan khac cung vi nam mi ngi cua han. Han len tieng noi vi ong: "Ngi cua Thien Chua, vua phan the nay: Xuong mau!" 12 Elya ap lai va noi vi ho: "Neu ta la ngi cua Thien Chua, th la hay t tri xuong thieu ngi va nam mi ngi cua ngi i!" Va la t tri a xuong thieu han va nam mi ngi cua han. 13 Vua lai sai i vien cai th ba vi nam mi ngi cua han. Vien cai th ba len; va en ni th qui goi trc mat Elya va khan xin ong. Han noi vi ong: "Ngi cua Thien Chua, c g mang toi va mang cac toi t ngai la nam mi ngi nay c coi la qu trc mat ngai! 14 Nay la t tri a xuong thieu hai vien cai nam mi quan trc, lam mot vi cac toan nam mi ngi cua ho! Bay gi c g mang toi c coi la qu trc mat ngai!" 15 Bay gi than s Yave phan vi Elya: "Hay xuong vi no, ng s g no!" Ong a choi day va xuong vi han i gap vua. 16 Ong noi vi vua: "Yave phan the nay: Bi ngi a sai s gia i thnh van Baal-Zbub, than linh cua Eqron - Israel khong co Thien Chua hay sao ma lai nh thnh van li cua no - cho nen ging ngi a len (nam), ngi se khong xuong, v the nao ngi cung se chet!"

17 Qua thc, ong a chet, chieu theo li Yave, Elya a tuyen bo, Yoram, em ong a len lam vua ke v ong - v ong khong co con - Nam th hai cua Yoram, con cua Yosaphat, vua Yua. 18 Con cac viec khac cua Okhozva a lam, lai a khong viet trong sach Ky s cac vua Israel sao?

 

Tr ve Muc Luc Kinh Thanh Cu c

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page