Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 21 thaùng 01/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Baøi dieãn vaên cuûa chuû tòch Fidel Castro vaø Baøi dieãn vaên ñaùp töø cuûa ÑTC

Baøi dieãn vaên cuûa chuû tòch Fidel Castro vaø Baøi dieãn vaên ñaùp töø cuûa ÑTC.

Khoâng maëc boä quaân phuïc nhö thöôøng ngaøy, chuû tòch Fidel Castro ñaõ ra ñoùn ÑTC vôùi boä aâu phuïc chænh teà. Sau khi baét tay ÑTC, OÂng ñaõ höôùng daãn giôùi thieäu vôùi ÑTC vaøi nhaân vaät cao caáp trong phaùi ñoaøn chính phuû ra ñoùn tieáp Ngaøi. Trong baøi dieãn vaên sau ñoù, Chuû Tòch Fidel Castro ñaõ coù nhöõng lôøi chæ trích Hoa Kyø veà leänh caám vaän kinh teá trong voøng 36 naêm qua, vöøa ñoàng thôøi oâng cuõng ghi nhaän laïi raèng ÑTC Gioan Phaoloâ II khoâng uûng hoä cuoäc caùch maïng do OÂng laõnh ñaïo taïi Cuba töø 40 naêm qua. Duø sao, Chuû Tòch Castro ghi nhaän laø daân chuùng Cuba heát loøng khaâm phuïc ÑTC veà lôøi keát aùn maïnh meõ cuûa ngaøi ñoái vôùi leänh caám vaän kinh teá cuûa Hoa Kyø.

Ñeå ñaùp töø, tröôùc heát ÑTC caùm ôn chuû tòch Fidel Castro vaø moïi nguôøi ñaõ ñoùn tieáp ngaøi noàng nhieät. Sau ñoù, ÑTC nhaéc ñeán muïc ñích cuûa chuyeán vieáng thaêm cuûa ngaøi taïi Cuba vaø môøi goïi Cuba haõy coù thaùi ñoä côûi môû ñoùn nhaän theá giôùi vaø mong theá giôùi cuõng laøm nhö vaäy, coù thaùi ñoä côûi môû vôùi Cuba. ÑTC ñaõ noùi nhö sau: (xin xem baøi dieãn vaên thöù nhaát).

Baøi dieãn Vaên thöù nhaát cuûa ÑTC taïi Phi Tröôøng La Havana, Cuba

Sau nghi leã ñoùn tieáp taïi Phi Tröôøng, ÑTC leân ñeán thaúng Toøa Söù Thaàn Toøa Thaùnh ôû thuû ñoâ, caùch Phi Tröôøng 20 caây soá, ñeå nghæ ngôi, vaø qua ñeâm taïi ñaây. Daân chuùng ñöùng ñoâng ngheït hai beân ñöôøng chaøo möøng ÑTC. Haøng caây thoâng hai beân ñöôøng coù ñaày nhöõng khaåu hieäu ñoùn möøng ÑTC, vò söù giaû cuûa Hoøa Bình vaø Hy Voïng. Keát thuùc bieán coá ñaàu tieân taïi Cuba, chieàu thöù Tö 21/01/98.


Dö luaän trong vaø ngoaøi nöôùc Cuba lieân quan tôùi chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC

Dö luaän trong vaø ngoaøi nöôùc Cuba lieân quan tôùi chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC (vieát theo baøi töôøng thuaät cuûa NBC vaø Reuters).

Thöù Tö 21/01/98 (theo giôø Roma), ÑTC Gioan Phaoloâ II leân ñöôøng ñi Cuba trong chuyeán vieáng thaêm ñaàu tieân cuûa ngaøi taïi quoác gia duy nhaát coøn naèm döôùi quyeàn cai trò cuûa coäng saûn trong vuøng Taây Baùn Caàu. Caùc kyù giaû ñaøi truyeàn hình quoác teá ñang ñaëc bieät theo doõi bieán coá naøy trong dö luaän ôû trong cuõng nhö ngoaøi Cuba, ñang ñöôïc baøn taùn soâi noåi xoay quanh hai vaán ñeà: Moät, laø caûm giaùc mong ñôïi cuûa ngöôøi daân, cuûa caùc tín höõu Coâng Giaùo Cuba, tröôùc ngaøy vò chuû chaên Giaùo Hoäi hoaøn vuõ ñaët chaân leân queâ höông cuûa hoï. Hai, laø söï baên khoaên trong taâm thöùc cuûa giôùi ñöông caàm quyeàn taïi Cuba, bôûi vì xeùt theo khía caïnh chính trò, ñaây coù theå ñöôïc coi laø moät chieâu baøi quyeát lieät cuûa oâng Fidel Castro, chuû tòch coäng saûn Cuba.

Taïi thuû ñoâ Havana, caùc tín höõu Coâng Giaùo caûm taï Thieân Chuùa veà bieán coá moät vò Giaùo Hoaøng ñeán Cuba, ngöôøi maø hoï cho laø söù giaû cuûa Thieân Chuùa treân traàn gian. Hoï mong ñôïi ÑTC seõ mang ñeán söï hy voïng cho ngöôøi daân Cuba, quoác gia maø maõi cho ñeán naêm 1992 vaãn chính thöùc ñöôïc coi laø voâ thaàn. Coâ Maria Poitella Rodriguez, moät tín höõu Coâng Giaùo, noùi laø ngöôøi daân Cuba raát vui möøng veà bieán coá ÑTC ñeán Cuba. Trong khi moät baø cuï 81 tuoåi, döï thaùnh leã taïi thuû ñoâ Havana, ghi nhaän laø ñang coù moät söùc sinh ñoäng môùi trong Giaùo Hoäi. Baø noùi nhö sau: "Tröôùc ñaây, nhaø thôø thöôøng vaéng tanh, nay thì laïi traøn ngaäp söï hieän dieän cuûa giôùi treû ñi döï thaùnh leã". Tuy nhieân trong taâm trí cuûa nhieàu ngöôøi, hoï vaãn ñaët caâu hoûi lieäu chuyeán vieáng thaêm cuûa Vò Giaùo Hoaøng taïi Cuba coù phaûi laø khôûi ñaàu cuûa söï caùo chung cuûa oâng Fidel Castro trong tö caùch laø nhaø laõnh ñaïo cuûa ñaûng coäng saûn Cuba roài chaêng? Moät soá chính trò gia cuûa Hoa Kyø ñaõ khoâng ngaàn ngaïi baøy toû nieàm xaùc tín naøy. Noùi theo nhö lôøi cuûa thöôïng nghò só Hoa Kyø, oâng Trent Lott, thuoäc ñaûng Coäng Hoøa, thì cöù nhìn laïi lòch söû, ngöôøi ta seõ thaáy, nôi naøo ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaët chaân ñeán, chuû nghóa coäng saûn vaø caùc nhaø ñoäc taøi seõ khoâng coøn toàn taïi ñöôïc bao laâu. Ñaây coù theå laø khôûi ñaàu giai ñoaïn caùo chung cuûa Fidel Castro.

Nhieàu ngöôøi trong soá khoaûng moät trieäu ngöôøi Cuba ñang soáng löu vong beân Hoa Kyø cuõng coù caûm nghó töông töï vaø hoï hy voïng, oâng Fidel Castro roài cuõng seõ chòu cuøng moät soá phaän nhö töôùng Iaruzelski cuûa BaLan. Gôïi laïi bieán coá caùch ñaây gaàn hai thaäp nieân, ÑTC trôû veà thaêm queâ höông BaLan cuûa ngaøi vaø nhöõng dieãn tieán sau ñoù ñaõ ñöa tôùi söï suïp ñoå cuûa cheá ñoä Coäng saûn treân toaøn Ñoâng AÂu. Moät ngöôøi Cuba ñang soáng taïi Cuba baøy toû caûm nghó cuûa mình nhö sau: "Cuba seõ thay ñoåi gioáng nhö tröôøng hôïp cuûa BaLan, ÑTC Gioan Phaoloâ II seõ ñeán vaø cheá ñoä coäng saûn ñang toàn taïi treân queâ höông Cuba töø gaàn 40 naêm qua seõ bò buoäc caùo chung.

Ñöùng tröôùc nhöõng dö luaän nhö theá, oâng Fidel Castro ñaõ noùi vôùi phoùng vieân cuûa ñaøi truyeàn hình NBC cuûa Hoa Kyø raèng, tuy oâng hy voïng seõ veà höu moät ngaøy naøo ñoù vaø trao quyeàn laõnh ñaïo Cuba laïi cho theá heä treû hôn, nhöng trong naêm nay, oâng khoâng coù yù ñònh töø chöùc. OÂng noùi nhö sau: "Toâi chöa nghó ñeán chuyeän veà höu. Toâi nghó raèng, moät ngöôøi ñang trong giai ñoaïn tranh ñaáu khoù khaên nhö toâi hieän giôø, veà höu thì chaúng khaùc naøo nhö moät ngöôøi lính boû traän chieán giöõa chöøng. Mieãn laø toâi caûm thaáy toâi coøn coù theå vaø ngöôøi ta vaãn coøn muoán, toâi seõ tieáp tuïc thi haønh traùch nhieäm cuûa mình".

Trong khi ñoù, giôùi laõnh ñaïo caùc phong traøo choáng oâng Fidel Castro taïi Hoa Kyø, caùc nhoùm nhaân quyeàn vaø caùc nhaø phaân tích chính trò thì coù veû bi quan hôn veà vieãn töôïng suïp ñoå cuûa chuû nghóa coäng saûn taïi Cuba. OÂng Pablo Alfonso, kyù giaû vaø laø moät nhaø phaân tích ngöôøi Cuba ñaõ noùi nhö sau: "Nhìn theo khía caïnh chính trò, chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC seõ khoâng mang laïi söï thay ñoåi naøo. Nhöõng ai ñang mong ñôïi seõ coù moät côn loác thay ñoåi cuûa thôøi cuoäc, laø hoï ñang laàm. Cuba khoâng phaûi laø BaLan. Vaø hôn nöõa, ÑTC laø ngöôøi BaLan, chöù khoâng phaûi laø ngöôøi Cuba. Taïi BaLan, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo coù moät theá löïc raát maïnh. Trong khi taïi Cuba, Giaùo Hoäi ñang treân ñöôøng phuïc hoài töø ñoáng tro taøn sau cuoäc caùch maïng cuûa phe coäng saûn naêm 1959. Hôn nöõa, Cuba cuõng thieáu söï lieân keát chaët cheõ giöõa Giaùo Hoäi vaø caùc nhoùm ñoái laäp, nhö trong tröôøng hôïp cuûa Coâng Ñoaøn Lieân Ñôùi BaLan vôùi Giaùo Hoäi taïi nöôùc naøy".

Ñöùng tröôùc hai taâm thöùc khaùc bieät nhö treân, töïu chung, nieàm hy voïng lôùn lao nhaát coù leõ laø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC seõ mang laïi moät söï thay ñoåi naøo ñoù nôi taâm hoàn moãi moät ngöôøi daân Cuba, hay ít ra laø hy voïng chính quyeàn Cuba seõ toû ra nhaân nhöôïng hôn veà maët daân söï, chính trò, vaø nhaát laø trong laõnh vöïc toân giaùo, hay noùi moät caùch khaùc, thay ñoåi, nhöng khoâng phaûi laø pheùp laï.


ÑTC döï tính vieáng thaêm Do Thaùi

ÑTC döï tính vieáng thaêm Do Thaùi.

(EWTN 21/01/98) - Vatican - Thöù Saùu tuaàn tröôùc (16/01/98), phoù thuû töôùng Do Thaùi, oâng Moshe Katzav cho bieát ÑTC Gioan Phaoloâ II cho bieát chuyeán vieáng thaêm Do Thaùi cuûa ngaøi ñang gaàn keà.

Leân tieáng sau buoåi hoäi kieán rieâng vôùi ÑTC taïi Vatican, oâng Moshe Katzav cho bieát, thay maët chính phuû Do Thaùi, oâng ñaõ laäp laïi lôøi môøi ÑTC ñeán Do Thaùi, bôûi vì chuyeán vieáng thaêm cuûa ngaøi seõ taïo moät baàu khí toát hôn. OÂng noùi nhö sau: "Toâi ñaõ laäp laïi lôøi môøi ÑTC vieáng thaêm Do Thaùi vaø ngaøi ngoû yù raèng chuyeán ñi saép gaàn keà. Trong voøng moät hay hai naêm ñieàu ñoù chuùng toâi khoâng bieát chaéc." ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ thöôøng xuyeân ngoû yù raèng ngaøi muoán vieáng thaêm Thaùnh Ñòa tröôùc naêm 2000, tuy nhieân söï trì treä trong tieán trình hoøa bình taïi vuøng Trung Ñoâng, khieán cho chuyeán ñi naøy cho ñeán nay vaãn chöa thaønh söï thöïc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page