Kinh Thánh Tân Ước

Tin Mừng Theo Thánh Marcô

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | |


- Chương 08 -

 

Phép lạ làm bánh ra nhiều lần thứ hai

1 Trong những ngày ấy, lại có đông dân chúng, và họ không có gì ăn, Ngài gọi môn đồ lại và nói với họ: 2 "Ta thương xót vì dân chúng, bởi đã ba ngày rồi họ lưu lại với Ta và lại không có gì ăn! 3 Nếu Ta để họ nhịn đói lui về nhà, thì họ sẽ xĩu mất dọc đàng, Và trong họ có những người đã từ xa đến". 4 Môn đồ đáp lại Ngài: "Ai lấy đâu được bánh mà nuôi họ, ở đây, nơi hoang vắng này?" 5 Và Ngài bảo họ: "Có được mấy chiếc bánh?" Họ thưa: "Bảy ". 6 Ngài truyền cho dân chúng ngã mình trên đất. Rồi cầm bảy chiếc bánh, Ngài tạ ơn, đoạn bẻ ra và cứ ban tiếp cho môn đồ để họ thết đãi, và họ đem đãi dân chúng. 7 Họ cũng có ít con cá nhỏ. Và Ngài cũng chúc tụng trên cá, và dạy đem thết đãi nốt. 8 Họ dã ăn và ăn no, mà còn cất mảnh vụn dư lại được bảy thúng. 9 Họ chừng được bốn ngàn người. Ðoạn Ngài cho họ lui về. 10 Và ngay đó Ngài lên đò với các môn đồ mà đến vùng Ðalmanutha.

Biệt phái xin dấu lạ trên trời

11 Biệt phái xuất hiện, và khởi công tranh luận với Ngài, đòi Ngài một dấu lạ tự trời, để thử Ngài. 12 Tự tâm thần, Ngài rên lên mà bảo: "Thế hệ này đòi dấu lạ sao? Quả thật, Ta bảo các ngươi: "Sẽ không cho thế hệ này thấy một dấu lạ nào cả!" 13 Rồi bỏ họ, Ngài lại lên đò mà qua bờ bên kia.

Môn đồ chậm hiểu

14 Môn đồ quên đem bánh và họ chỉ còn có một chiếc bánh trong đò. 15 Và Ngài lại dặn họ rằng: "Hãy mở mắt coi chừng men của Biệt phái và men của Hêrôđê!" 16 Họ mới suy tính với nhau: là vì họ không có bánh. 17 Biết được Ngài nói với họ: "Tại sao các ngươi lại tính rằng không có bánh? Các ngươi chưa hiểu, chưa hội ra sao? Các ngươi cứ giữ lòng trí chai đá mãi sao? 18 Các ngươi có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe? Các ngươi không nhớ 19 khi Ta bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người, các ngươi đã cất mấy giỏ đầy bánh vụn?" Họ thưa Ngài: "Mười hai ". 20 "còn khi Ta bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người, thì các ngươi đã cất được mấy thúng đầy mảnh vụn?" - Họ thưa: "Bảy ". 21 Và Ngài bảo họ: "Các ngươi chưa hội ra sao?"

Chữa một người mù

22 Họ đến nhà Betsaiđa. Người ta đem đến cho Ngài một người mù và nài xin Ngài đụng đến nó. 23 Dắt tay người mù, Ngài đưa nó ra ngoài làng; đoạn nhổ nước miếng vào mắt nó, đặt tay cho nó, Ngài hỏi: "Có thấy gì không?" 24 Người ấy liền nhìn lên và nói tôi thấy người ta! phải tôi nom họ như những cây cối, nhưng họ đi!" 25 Rồi Ngài đặt tay trên mắt nó, và nó được sáng mắt, bình phục hẳn, và từ xa trông tỏ mọi sự. 26 Và Nhài cho nó về nhà mà dặn rằng: "Ðừng nói với ai trong làng!"

Phêrô tuyên tín

27 Ðức Yêsu đi ra với môn đồ đến những làng mạc giáp Caisaria của Philip. Trên đàng Ngài nói với môn đồ Ngài rằng: "Theo như người ta nói thì Ta là ai?" 28 Họ thưa Ngài rằng: "Yoan Tẩy giả; nhóm khác: là Êlya; nhóm khác nữa: là một vị nào trong các tiên tri". 29 Rồi Ngài hỏi họ: "Còn các ngươi, các ngươi nói Ta là ai? "Ðáp lại, Phêrô nói với Ngài: "Nhài là Ðức Kitô!" 30 Và Ngài căn dặn họ không dược nói với ai về Ngài.

Báo Thương khó 1

31 Và Ngài bắt đầu giảng dạy nọ rằng: "Con người phải chịu nhiều đau khổ, và bị hàng niên trưởng và các thượng tế cùng ký lục phế thải, bị giết đi, và sau ba ngày sẽ sống lại. 32 Ðiều đó, Ngài đã nói trống ra. Và Phêrô kéo Ngài lại với mình và lên tiếng trách Ngài. 33 Nhưng quay lại, và nhìn các môn đồ, Ngài mắng Phêrô: "Xéo đi sau Ta, hỡi Satan! vì ý tưởng của ngươi không phải là ý tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người".

Theo Chúa Yêsu

34 Gọi dân chúng lại làm một với các môn đồ, Ngài nói với họ: "Nếu ai muốn đi sau Ta, thì hãy chối bỏ chính mình, hãy vác lấy khổ giá của mình và hãy theo Ta. 35 Vì kẻ nào muốn cứu lấy sự sống mình, thì sẽ mất; còn kẻ nào mất sự sống mình vì Ta, và vì tin mừng, thì sẽ cứu nó. 36 Nào ích gì cho người ta là được lời lãi tất cả thế gian, mà lại thiệt mất sự sống mình? 37 Vì chưng người ta cho gì để chuộc lại sự sống mình. 38 Kẻ nào hổ thẹn chối Ta, và các lời Ta trước mặt thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, thì Con người cũng hổ thẹn chối nó, khi Ngài đến trong vinh quang Cha Ngài với các thánh thiên thần".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page