Ý Nghĩa
việc ÐTC cử hành Ngày cáo tội
và xin tha thứ

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Back to Radio Veritas Asia Home Page