RABBOUNI

120 lời nguyện của bạn trẻ Việt Nam

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan
& Ban Tre Vietnam

(C) Copyright 1999. Tác giả giữ bản quyền.
Cập Nhật Hóa từ Tập Sách ABBA : 80 lời nguyện của bạn trẻ Việt Nam

Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page