Phai oan Toa Thanh hoan tat

viec chuan b Iraq

cho chuyen vieng tham cua c Phanxico

 

Phai oan Toa Thanh hoan tat viec chuan b Iraq cho chuyen vieng tham cua c Phanxico.

Hong Thuy

Baghdad (Vatican News 22-02-2021) - Ngay 21 thang 2 nam 2021, mot phai oan cua Vatican a th sat mot so a iem tai Iraq ma c Thanh Cha Phanxico d kien vieng tham trong chuyen tong du t ngay 5 en 8 thang 3 nam 2021 va hoan thien cong tac chuan b cho mot so giai oan cua chuyen i.

Hang thong tan nha nc INA cua Iraq a tin rang phai oan cua Vatican a en tnh Di Qar, mien nam Iraq, e chuan b chuyen vieng tham cua c Giao Hoang tai thanh pho Ur co knh, ni gan lien vi lch s cua Ki-to giao va to phu Abraham.

Cong viec chuan b a hoan tat

Sau khi tham thanh Ur, c Giao hoang en san bay Najaf (pha nam), va gap ong Ayatollah Ali al Sistani, nha lanh ao toi cao cua Hoi giao Shiite tai Iraq. Ong Basil Yaldo, ngi ieu phoi chuyen tham cua c Giao hoang, xac nhan rang ieu nay "se mang tnh lch s" va c Phanxico "se en tham tat ca nhng ni a c len ke hoach."

Ve phan mnh, ong Taher Kuein, Giam oc C quan Co vat Di Qar, am bao rang "70% cong viec chuan b cho chuyen tham cua c Giao hoang ti tnh nay a c thc hien." Ong cung giai thch them rang ni ma v khach quy se c ngu va a iem, gan nha Abraham, ni ngai se c hanh thanh le, a san sang.

Iraq ang ch i c Giao hoang

Trong khi o, mot phong vien cua hang tin COPE Y va Vatican a ang nhng hnh anh cho thay nha th chnh toa Baghdad, ni c Thanh Cha se c hanh Thanh le vao chieu th Bay 6 thang 3 nam 2021, c bao quanh bi cac khoi be tong. Tren cac khoi be tong la nhng tam ap phch chao mng c Giao hoang. Mot so hnh anh tai Qaraqosh, ni c Thanh Cha se vieng tham vao sang Chua Nhat 7 thang 3 nam 2021, cho thay nhng ap-phch co hnh c Thanh Cha va dong ch "n tha th cua Thien Chua ln hn bat ky toi loi nao."

Viec xac nhan chuyen vieng tham c a ra bat chap thc te la cac ca nhiem Covid-19 a tang vot Iraq ke t au thang 2 nam 2021, ieu nay a buoc Chnh phu phai thiet lap mot so han che nh lenh gii nghiem hoan toan t th Sau en Chua Nhat va mot phan cac ngay con lai va viec ong ca cac trng hoc, trung tam mua sam va nha hang. Tuy nhien, theo cac nha chc trach Iraq, cac bien phap nay se khong anh hng en chuyen vieng tham cua c Phanxico.

Chuyen vieng tham Iraq vao au thang 3 nam 2021 se la chuyen vieng tham au tien cua c Giao hoang sau hn mot nam phai tam dng v ai dch. ay cung la chuyen vieng tham ma a t lau ngai mong muon thc hien e cung co cong ong Ki-to hu thieu so tai Iraq, nan nhan cua cac cuoc an ap bi cac phan t thanh chien va bao lc trong nhng nam gan ay. (SWI & COPE 21/02/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page