Kinh Thánh Cựu Ước

Yôna

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | |


- Chương 02 -

 

Yôna được cứu

1 Nhưng Yavê đã liệu cho có một con cá lớn nuốt lấy Yôna. Và Yôna đã ở trong bụng cá ba ngày ba đêm. 2 Từ bụng cá. Yôna đã cầu khẩn với Yavê Thiên Chúa của ông. 3 Ông nói:

"Từ nỗi ngặt nghèo, tôi đã kêu lên Yavê, và người đã nhận lời tôi.

Từ dạ âm phủ, tôi đã la cứu: Người đã nghe tiếng tôi.

4 Người đã vất tôi xuống đáy sâu lòng biển, và hà bá bao quanh tôi.

Hết thảy ba đào sóng cả của Ngưòi lướt vùi trên tôi.

5 Còn tôi, tôi đã kêu lên: Tôi bị xua đi khỏi trước mắt Người.

Dẫu vậy tôi cũng sẽ cứ nhìn lên đền thánh của Người.

6 Nước bủa vây tôi đến họng, vực thẳm bao quanh tôi.

Rong rêu quấn quít lại trên đầu tôi.

7 Nơi giao tuyến núi già, tôi đã xuống,

đến một miền mà then chốt đã cài sau tôi.

Nhưng từ dưới hố, Người đã kéo mạng sống tôi lên,

lạy Yavê, Thiên Chúa tôi (thờ).

8 Vào lúc sinh mạng tiêu hao, tôi đã nhớ đến Yavê.

Và lời khẩn nguyện của tôi đã đến với Người,

nơi đền thánh của Người.

9 Những kẻ thờ quấy hư không những bỏ nguồn ân trạch.

10 Vang lên cung giọng tạ ơn, tôi muốn tế lễ cho Người.

Ðiều tôi khấn hứa, tôi xin giữ trọn,

cứu độ thuộc phần Yavê!"

11 Bấy giờ Yavê bảo con cá, và nó đã thả Yôna lên đất liền.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page