Kinh Thánh Cựu Ước

Yôel

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | |


- Chương 04 -

 

2. Phán Xét Các Dan Nước

 

"1 Vì chưng, này vào những ngày ấy, vào thời ấy,

khi Ta đảo vận cho Yuđa và Yêrusalem.

2 Ta sẽ thâu họp lại mọi dân nước.

Ta sẽ lùa chúng xuống cánh đồng Yôsaphat.

Ở đó, Ta sẽ tranh tụng với chúng,

vì cớ dân Ta và cơ nghiệp của Ta là Israel.

Chúng đã làm cho nó tan tác giữa các dân nước,

chúng đã chia nhau xứ của Ta.

3 Trên dân Ta, chúng đã bắt thăm;

chúng thí đồng nam đổi lấy đĩ, và bán đồng nữ đổi lấy rượu uống".

 

Chống lại người Phênikia và Philitin

4 Vả lại các ngươi có chuyện gì với Ta,

hỡi Tyrô, Siđon và tất cả các hạt Philitin?

Phải chăng các ngươi trả đũa lại Ta?

Hay các ngươi định oán hại Ta?

Chầy kíp đây, Ta sẽ quật lại hành vi của các ngươi

trên đầu các ngươi.

5 Các ngươi đã lấy vàng lấy bạc của Ta;

và những bảo tàng quí báu của Ta,

các ngươi đã mang về đền đài các ngươi.

6 Các ngươi đã bán con cái Yuđa và con cái Yêrusalem

cho con cái Yavan, khiến chúng phải rời xa bờ cõi của chúng.

7 Này đây Ta sẽ lay chúng dậy từ nơi các ngươi đã bán chúng

và Ta sẽ quật lại hành vi của các ngươi trên đầu các ngươi.

8 Ta sẽ dùng tay con cái Yuđa mà bán đi con trai con gái các ngươi.

Chúng sẽ bán bọn nó cho dân Saba, cho rợ phương xa.

Quả thế Yavê đã phán".

 

Triệu tập các dân

9 Hãy hô điều này giữa các nước:

Hãy xung vào thánh chiến! Hãy lay dậy các anh hùng.

Chúng hãy đến, hãy tiến lên hết thảy các chiến sĩ.

10 Hãy rèn cày làm gươm và dao quắm làm mác.

Và kẻ nhát vía hãy nói: "Ta đây một tay anh hùng!"

11 Mau mau! Hãy đến, mọi dân nước khắp nơi nơi.

hãy tề tựu lại đó!

(Xin tung ra hùng binh của Người, lạy Yavê!)

"12 Các dân nước rục rịch tiến lên cánh đồng Yôsaphat!

Chính Ta ở đó, Ta sẽ lên tòa xét xử mọi dân nước khắp nơi nơi,

13 Hãy phóng liềm ra vì mùa trái đã chín.

Hãy đến, hãy đạp vì bồn đạp đã đầy.

Bồn chứa trào ra bởi tội ác chúng quá nhiều".

14 Ðoàn đoàn lũ lũ trong cánh đồng Án phạt.

Quả đã gần rồi, Ngày của Yavê, trong cánh đồng Án phạt.

 

Ngày của Yavê

15 Mặt trời, mặt trăng sầm tối lại. Các ngôi sao mất sáng.

16 Từ Sion, Yavê rống lên. Và từ Yêrusalem, Người lên tiếng.

Trời đất giãy giụa. Nhưng Yavê là chốn nương ẩn cho dân Người,

là đồn trú cho con cái Israel.

"17 Và các ngươi sẽ biết Ta là Yavê, Thiên Chúa của các ngươi,

Ðấng ngự ở Sion, núi thánh của Ta.

Yêrusalem sẽ nên thánh điện.

Dân tha phương sẽ không qua lại đó nữa".

 

3. Cảnh Thịnh Vượng Cùng Tận

 

18 Và sẽ xảy ra là trong ngày ấy, núi non rịn những mật nho,

gò nỗng tuôn chảy sữa.

Tất cả các lạch của Yuđa cuồn cuộn nước.

Và một suối tự Nhà Yavê phun ra tưới nhuần Khe rừng Keo.

19 Aicập sẽ thành hoang địa. Eđom sẽ thành một sa mạc hoang vu.

Bởi chúng đã xử dữ dằn với con cái Yuđa,

vì chúng đã đổ máu vô tội trên đất của chúng.

20 Nhưng Yuđa mãi mãi sẽ có dân cư,

và Yêrusalem (có người ở) cho đến đời đời.

"21 Máu chúng (trước kia) Ta đã không kể là vô tội,

thì Ta sẽ tuyên bố là vô tội.

Vì Yavê ngự ở Sion.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page