Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Bà Rut

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | |


- Chương 02 -

Rut Mót Lúa Trong Ruộng Bôaz

 

1 Noêmi có người thân thích bên họ chồng, một người hào phú, cùng thị tộc với Elimêlek. Tên ông là Bôaz.

2 Rut, người con gái Moab, nói với bà Noêmi: "Mẹ để con ra đồng mót lúa, đằng sau người nào nhân từ trông đoái đến con". Bà bảo nàng: "Con cứ đi đi!" 3 Nàng đã đi. Nàng đã ra đồng, đi sau thợ gặt mót lúa. Số nàng dun dủi gặp được thửa ruộng của Bôaz là người cùng thị tộc với Elimêlek. 4 Và này: Bôaz từ Bêlem đến, ông nói với thợ gặt: "Yavê ở cùng các người!" Và họ thưa lại: "Xin Yavê chúc lành cho ông". 5 Bôaz hỏi người gia đinh cai thợ gặt của ông: "Cô gái kia thuộc nhà ai vậy?" 6 Người gia đinh cai thợ gặt đáp lại và nói: "Ðó là cô gái người Moab đã đến cùng bà Noêmi từ Ðồng Moab. 7 Cô đã nói: Xin cho phép tôi mót và nhặt những gié lúa rơi đàng sau thợ gặt. Cô đã đến và cứ ở lại như thế từ sáng cho đến giờ, nay cô mới nghỉ một chút đó".

8 Bôaz nói với ông: "Này con, con nghe chứ? Ðừng đi mót nơi ruộng nào khác. Cũng đừng rời khỏi nơi đây! Nhưng con cứ bám sát bên các tớ gái của ta. 9 Mắt trên ruộng chúng gặt, con cứ đi theo chúng! Ta đã chẳng ra lịnh cho các gia đinh ta không được đụng đến con đó ư? Khát, con cứ tới các ấm mà uống những gì các gia đinh đã mang theo". 10 Nàng sấp mặt xuống đất mà vái lạy ông, rồi nàng nói: "Bởi đâu con được ông nhân từ trông đoái, lưu tâm đến con đây, một người tha phương?" 11 Bôaz đáp lại và nói với nàng: "Ấy, người ta đã tường thuật cho ta, mọi điều con đã làm cho mẹ chồng con, sau khi chồng con chết rồi, làm sao con đã bỏ cả cha mẹ, quê hương con mà đến với một dân mà hôm qua hôm kia con không hề biết. 12 Xin Yavê trả lại cho con điều con đã làm! Ước gì con được ông nhân từ trông đoái, thưa đức ông: Vì ông thực đã an ủi con và ngỏ lời với lòng tiện nô của ông, cho dù con không đáng làm một tiện nô của ông".

14 Ðến bữa ăn, Bôaz nói với nàng: "Lại đây! hãy lấy bánh chấm vào tương chua mà ăn". Nàng ngồi bên cạnh thợ gặt. Và ông đã trút cho nàng cả một đống cốm. Nàng ăn no và còn để dành nữa. 15 Ðoạn nàng lại chỗi dậy mót lúa. Bôaz truyền cho gia đinh của ông rằng: "Cho đi cô ấy có mót giữa những đụn lúa đi nữa, các anh cũng đừng nhiếc nhóc! Ngay những lượm lúa, các anh cũng rút bỏ lại phần nào cho cô ấy mót. Ðừng quát rầy cô ấy". 17 Nàng đã mót lúa ngoài đồng cho đến chiều tà. Ðoạn nàng đập lúa đã mót, và được chừng một giạ lúa mạch.

18 Nàng đội lên và về thành. Mẹ chồng nàng đã coi xem nàng mót được những gì. Rồi nàng rút ra đưa cho mẹ đồ nàng đã để dành được sau khi ăn no. 19 Mẹ chồng nói với nàng: "Hôm nay con mót ở đâu? Con đã làm lụng ở đâu? Xin chúc lành xuống trên người đã nhìn nhận con!" Nàng thuật lại cho mẹ chồng biết, nàng đã làm lụng nơi (ruộng) người nào. Nàng nói: "Người có ruộng) nơi con làm lụng hôm nay tên là Bôaz!" 20 Bà Noêmi nói với con dâu: "Xin Yavê chúc lành cho ông ấy! Yavê! Ðấng đã không từ lòng nhân của Người với kẻ sống và kẻ chết!" Ðoạn bà Noêmi lại nói với nàng: "Ông ấy là bà con gần của chúng ta. Ông thuộc hàng những người lai thục đối với chúng ta đó". 21 Bấy giờ Rut, người con gái Moab, nói: "Ông còn nói với con thế này nữa: Con cứ bám sát gia đinh của ta, cho đến khi chúng gặt xong tất cả vụ mùa của ta". 22 Bà Noêmi mới bảo Rut, con dâu của bà: "Ðể khỏi bị người ta phiền nhiễu nơi ruộng khác". 23 Vậy nàng đã đi sát theo các tớ gái của ông Bôaz mà mót lúa cho đến hết mùa lúa mạch và cả mùa lúa mì. Ðoạn nàng ở nhà với mẹ chồng.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page