THÁNG CHÍN

(Những bài suy niệm hằng ngày)

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngày 03: Thánh Grêgôriô cả, Giáo Hoàng Tiến Sĩ Hội Thánh

Ngày 05: Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự, linh mục; Giuse Hoàng Lương Cảnh, y sĩ

Ngày 08: Lễ sinh nhật Ðức Trinh Nữ Maria

Ngày 13: Thánh Gioan Kim Khẩu, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh

Ngày 14: Kính Thánh Giá

Ngày 15: Kính bảy sự thương khó Ðức Maria

Ngày 16: Thánh Cornêliô, Giáo Hoàng và Cyprianô, Giám Mục tử đạo

Ngày 17: 1. Thánh Rôbertô Bellarminô, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh

                2. Thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu, linh mục

Ngày 18: Thánh Ða Minh Trạch, linh mục

Ngày 19: Thánh Januariô, Giám Mục tử đạo

Ngày 20: Thánh Gioan Charles Tân, linh mục

Ngày 21: 1. Thánh Matthêu, tông đồ thánh sử

                2. Thánh Phanxicô Phan, linh mục; Tôma Trần Văn Thiện, chủng sinh

Ngày 26: Thánh Cosma và Ðamianô tử đạo

Ngày 27: Thánh Vinh Sơn đệ Phaolô, linh mục lập dòng

Ngày 28: Thánh Venceslaô, tử đạo

Ngày 29: Tổng lãnh thiên thần Micae, Raphae, Gabrie

Ngày 30: Thánh Hiêronimô, linh mục Tiến Sĩ Hội Thánh

 
Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia
Copyright 1975 [Nhóm Châu Kiên Long, Ðà Lạt]. All rights reserved.
Last updated: November, 1, 2001 by LH-VN.

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page