Ngày 18 Tháng Chín

Thánh Ða Minh Trạch, Linh Mục 

(+ 1840)

 

Thánh Ða Minh Trạch (Ðoài) sinh năm 1792 tại làng Ngọc Bồi, tỉnh Nam Ðịnh. Năm 30 tuổi, ngài chịu chức linh mục, và sau đó gia nhập dòng Ða Minh ngày 03/6/1825. Ngài có một đời sống rất mực thước, tiết độ. Bị bắt tại xứ Tư Liêu ngày 11/4/1840 và bị giam tại Nam Ðịnh cùng với một số giáo hữu khác. Dù thân thể bệnh tật yếu đuối, ngài luôn anh dũng chịu đựng mọi tra tấn và siêng năng Giải Tội, dẫn dắt các bạn tù.

Ngày 18/9/1840, ngài bị xử chém tại Bảy Mẫu, lúc ấy vừa 49 tuổi.

Ngày 27/5/1900, Ðức Giáo Hoàng Lêô XIII đã tôn phong ngài lên hàng Chân Phước.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.

 


Back to Home