THÁNG GIÊNG

(Những bài suy niệm hằng ngày)

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in TaiwanNgày 01: Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa

Ngày 02: Thánh Basiliô cả và thánh Grêgôriô Nazian, giám mục, tiến sĩ Hội thánh

Ngày 06: Lễ hiển linh

Ngày 07: 1. Thánh Raymunđô miền Penyafort, linh mục

                2. Thánh Giuse Tuân, giáo dân

Ngày 13: 1. Thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

                2. Thánh Ða Minh Án Khảm; Luca Thìn; Giuse Tả

Ngày 17: Thánh Antôn, tu viện trưởng

Ngày 20: Thánh Sêbastianô, quân nhân tử đạo và thánh Fabianô, Giáo Hoàng tử đạo

Ngày 21: Thánh Anê, đồng trinh tử đạo

Ngày 22: 1. Thánh Vinh Sơn, phó tế tử đạo

                2. Thánh Matthêu Anphonggô Ðậu, linh mục; Phanxicô Tế, linh mục

Ngày 24: Thánh Phanxicô Salê, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 25: Thánh Phaolô tông đồ trở lại

Ngày 26: Thánh Timothêô và Titô

Ngày 27: Thánh Angêla Mêrici, đồng trinh lập dòng

Ngày 28: Thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 30: Thánh Tôma Khuông, linh mục

Ngày 31: Thánh Gioan Boscô, linh mục lập dòng

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia
Copyright (C) 1975 [Nhóm Châu Kiên Long, Ðà Lạt]. All rights reserved.
Last updated: November, 1, 2001 by LH-VN.

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page