Thánh Ða Minh Án Khảm, Lý trưởng; 

Luca Thìn, Cai Ðội; 

Giuse Tả, Cai Ðội 

(+ 1859)

 

Cả ba thánh đều là những gia trưởng thánh thiện và quyền thế ở Nam Ðịnh thuộc địa phận Trung (Bắc Việt).

Dưới triều Tự Ðức, Ða Minh Án Khảm làm lý trưởng, cùng con là Luca Thìn và người bạn là Giuse Tả bị tố cáo vì theo Công Giáo. Các ngài bị bắt và bị tống giam, của cải bị bóc lột, nhà cửa bị tiêu hủy. Bốn tháng sau người ta phao tin các ngài bị xử tử vì làm loạn. Tin đồn ấy làm cho Luca Thìn chán nản, nhưng rồi cả ba đều an tâm khi hay biết chỉ vì đã giữ vững đức tin không chịu đạp lên Thánh Giá. Ngày 13/01/1859, tại pháp trường Nam Ðịnh, các ngài đã anh hùng chịu tử đạo để nên chứng nhân Nước Trời.

Ngày 29/4/1951, Ðức Thánh Cha Piô XII đã tôn các ngài lên hàng Chân Phước.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.

 


Back to Home