Töôøng Thuaät chuyeán thaêm
hai thaønh phoá lôùn ôû mieàn baéc Italia:
thaønh Vercelli vaø thaønh Torino
(23/05/98 - 24/05/98)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Click here to download free Vietnamese Fonts (VNI) for WWW

Back to Radio Veritas Asia Home