Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 31 thaùng 12/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Naêm Thaùnh rieâng cho Thaønh Phoá Santiago de Compostella, beân Taây Ban Nha, ñöôïc khai maïc

Naêm Thaùnh rieâng cho Thaønh Phoá Santiago de Compostella, beân Taây Ban Nha, ñöôïc khai maïc.

Tin Taây Ban Nha (CWN 31/12/98): Thöù Naêm, ngaøy 31 thaùng 12/1998, Naêm Thaùnh Rieâng Cho Thaønh Phoá SANTIAGO de COMPOSTELLA, beân Taây Ban Nha, ñaõ ñöôïc khai maïc, vôùi vieäc môû Cöûa Naêm Thaùnh taïi Nhaø Thôø Chính Toøa cuûa thaønh phoá. Thaønh Phoá Santiago de Compostella, nôi haønh höông cuûa caùc tín höõu, ñeå kính vieáng Moä cuûa Thaùnh Giacoâbeâ Toâng Ñoà, maø Truyeàn Thoáng cho raèng coøn ñöôïc löu giöõ taïi Thaønh Phoá Santiago naày. Santiago de Compostella laø moät trong nhöõng thaønh phoá coå nhaát, thu huùt khaùch haønh höông, sau Roma vaø Gieârusalem.

Maëc duø Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñaõ coâng boá naêm 2000 laø Naêm Thaùnh cho toaøn theå giaùo hoäi, nhöng ñieàu naày khoâng loaïi boû vieäc thaåm quyeàn toân giaùo taïi Thaønh Phoá Santiago de Compostella coâng boá môû Naêm Thaùnh rieâng cho Thaønh Phoá naày, vaøo Naêm maø ngaøy leã kính Thaùnh Giacoâbeâ, ngaøy 25 thaùng 7, rôi truùng vaøo ngaøy Chuùa Nhaät.


Hoäi Kinh Thaùnh Hoa Kyø tuyeân boá Naêm 1999 laø Naêm Kinh Thaùnh

Hoäi Kinh Thaùnh Hoa Kyø tuyeân boá Naêm 1999 laø Naêm Kinh Thaùnh.

Tin Hoa Kyø (CWN 31/12/98): Thöù Naêm, 31/12/98, Hoäi Kinh Thaùnh Hoa Kyø ñaõ coâng boá Naêm 1999 laø Naêm Kinh Thaùnh, ñeå khuyeán khích taát caû moïi ngöôøi daân Hoa Kyø ñoïc Kinh Thaùnh haèng ngaøy.

Hoäi Kinh Thaùnh Hoa Kyø trích daãn moät nghieân cöùu cho bieát raèng 90 phaàn traêm daân chuùng Hoa Kyø coù ít nhaát laø moät quyeån Kinh Thaùnh; tuy nhieân, chæ coù khoaûng 50 phaàn traêm soá ngöôøi coù saùch Kinh Thaùnh, ñoïc Kinh Thaùnh haèng ngaøy. Vôùi chieán dòch ñaët naêm 1999 laøm naêm Kinh Thaùnh, Hoäi Kinh Thaùnh Hoa Kyø hy voïng laø seõ laøm cho nhieàu ngöôøi ñoïc Kinh Thaùnh hôn. Theo nhaän xeùt cuûa Hoäi Kinh Thaùnh Hoa Kyø, neáu moãi ngaøy daønh ra naêm Phuùt ñeå ñoïc Kinh Thaùnh, thì trong voøng moät naêm, nguôøi ta seõ ñoïc xong boä Taân Öôùc. Nhieàu coäng ñoaøn Tin Laønh taïi Hoa Kyø ñaõ noùi leân quyeát ñònh uûng hoä chieán dòch naày. Hôn nöõa, nhieàu Nhaät Baùo taïi caùc thaønh phoá cuõng höùa laø seõ ñaêng baûng höôùng daãn ñoïc Kinh Thaùnh haèng ngaøy, nhö laø moät dòch vuï ñaëc bieät cuûa tôø baùo daønh cho coäng ñoaøn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page