Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 30 thaùng 12/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ñöùc Giaùm Muïc phuï taù Phnom Penh yeâu caàu ñöa caùc toäi phaïïm Khmer Ñoû ra toøa aùn quoác teá ñeå xeùt xöû

Ñöùc Giaùm Muïc phuï taù Phnom Penh yeâu caàu ñöa caùc toäi phaïïm Khmer Ñoû ra toøa aùn quoác teá ñeå xeùt xöû.

Phnom Penh [CWN 30/12/98] - Ñöùc Cha Emile Destombes, Giaùm Muïc phuï taù giaùo phaän Phnom Penh, Campuchia, yeâu caàu ñöa caùc toäi phaïm Khmer Ñoû ra xeùt xöû taïi moät toøa aùn quoác teá.

Trong moät cuoäc phoûng vaán daønh cho haõng thoâng taán Fides cuûa Boä Truyeàn Giaùo, Ñöùc Cha Destombes noùi raèng Giaùo Hoäi ñang hoaït ñoäng cho söï hoøa giaûi, nhöng ñieàu ñoù caàn phaûi döïa treân söï thaät, coâng lyù vaø nhìn nhaän traùch nhieäm cuûa nhöõng nguôøi ñaõ phaïm toäi aùc. Theo Ñöùc Cha phuï taù giaùo phaän Phnom Penh, Giaùo Hoäi taïi Campuchia uûng hoä vieäc thieát laäp moät toøa aùn quoác teá ñeå xeùt xöû nhöõng nguôøi ñaõ phaïm toäi aùc choáng laïi nhaân loaïi. Caàn phaûi coù hoøa giaûi, nhöng vôùi ñieàu kieän phaûi toân troïng söï thaät vaø coâng lyù.

Hoâm 25/12/98 vöøa qua, vieäc hai laõnh tuï noãi tieáng cuûa Khmer Ñoû laø Nuon Chea vaø Khieu Samphan, ra qui haøng, ñaõ neâu leân vaán ñeà hoøa giaûi vaø traùch nhieäm cuûa hoï trong cuoäc saùt teá do Khmer Ñoû chuû tröông sau khi leân naém chính quyeàn taïi Campuchia. Ñoùn tieáp hai nhaân vaät naøy, thuû töôùng Hunsen tuyeân boá oâng muoán queân quaù khöù ñeå traùnh nhöõng cuoäc xaùo troän ñaõ keùo daøi quaù laâu.

Töôûng cuõng neân nhaéc laïi: sau khi leân naém quyeàn taïi Campuchia, Pol Pot vaø caùc thuoäc haï cuûa oâng ñaõ saùt haïi treân moät trieäu ñoàng baøo ruoät thòt cuûa hoï.


Giaùo Hoäi Chính Thoáng Nga quyeát ñònh ruùt teân ra khoûi Hoäi Ñoàng ñaïi keát caùc Giaùo Hoäi Kitoâ

Giaùo Hoäi Chính Thoáng Nga quyeát ñònh ruùt teân ra khoûi Hoäi Ñoàng ñaïi keát caùc Giaùo Hoäi Kitoâ.

Mascova [CWN 30/12/98] - Giaùo Hoäi Chính Thoáng Nga quyeát ñònh taïm ngöng tham gia vaøo Hoäi Ñoàng ñaïi keát caùc Gíao Hoäi Kitoâ.

Theo tin cuûa haõng thoâng taán Ita Tass, tieáp theo phieân hoïp dieãn ra hoâm thöù Ba [29/12/98] vöøa qua, Thöôïng Hoäi Ñoàng cuûa Giaùo Hoäi Chính Thoáng Nga ñaõ loan baùo quyeát ñònh treân ñaây. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Sergeii Solnechnogorsk, chuû tòch phaân boä quaûn lyù kinh doanh cuûa toøa thöôïng phuï Mascôva, noùi raèng quyeát ñònh treân ñaây keùo daøi cho tôùi khi moät uûy ban hoån hôïp cuûa Giaùo Hoäi Chính Thoáng Nga vaø Hoäi Ñoàng coâng boá caùc keát quaû. UÛy Ban naøy coù leõ seõ laøm vieäc ít nhöùt laø trong voøng ba naêm.

Trong nhöõng naêm vöøa qua, caùc Giaùo Hoäi Chính Thoáng vaø caùc heä phaùi Tin Laønh coù nhieàu baát ñoàng quan ñieåm lieân quan ñeán nhöõng vaán ñeà nhö ñoàng tính luyeán aùi, phaù thai vaø phong chöùc linh muïc cho phuï nöõ. Taïi hoäi nghò dieãn ra ngaøy 8/12/98 vöøa qua taïi Zimbabwe, Hoäi Ñoàng ñaõ ghi nhaän moái quan taâm cuûa caùc Giaùo Hoäi Chính Thoáng vaø ñaõ cho thaønh laäp moät uûy ban hoån hôïp ñeå nghieân cöùu caùc vaán ñeà.


Hoäi nghò chuaån bò cho Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi veà AÂu Chaâu

Hoäi nghò chuaån bò cho Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi veà AÂu Chaâu.

Roma [Apic 30/12/98] - Ñeå chuaån bò cho Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi veà AÂu Chaâu seõ dieãn ra taïi Roma töø ngaøy 26/9/1999 ñeán 21/10/1999 naêm tôùi, Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà vaên hoùa seõ toå chöùc moät hoäi nghò truø bò qui tuï caùc trieát gia, chính trò gia, giaùo sö vaø nhöõng nguôøi coù traùch nhieäm trong laõnh vöïc vaên hoùa thuoäc nhieàu Giaùo Hoäi Kitoâ khaùc nhau. Hoäi Nghò truø bò naøy seõ dieãn ra töø ngaøy 11 ñeán 14 thaùng Gieâng 1999 tôùi ñaây.

Toång coäng seõ coù khoaûng 50 giaùo daân ñeán töø 35 nöôùc AÂu Chaâu. Trong boán ngaøy gaëp gôõ, caùc tham döï vieân seõ trao ñoåi vôùi nhau veà ñeà taøi "Chuùa Kitoâ, coäi nguoàn cuûa moät neàn vaên hoùa môùi cho AÂu Chaâu".

Caùc tham döï vieân cuõng seõ duyeät xeùt hieän tình AÂu Chaâu treân phöông dieän vaên hoùa ñeå cung caáp cho caùc giaùm muïc nhöõng yeáu toá caàn thieát haàu ñeà ra moät cuoäc rao giaûng tin möøng môùi cho con ngöôøi AÂu Chaâu tröôùc ngöôõng cöûa naêm 2000.


Baùo "Quan saùt vieân Roma" cho raèng coøn quaù sôùm ñeå toû ra laïc quan veà ñoàng Euro

Baùo "Quan saùt vieân Roma" cho raèng coøn quaù sôùm ñeå toû ra laïc quan veà ñoàng Euro.

Roma [Apic 30/12/98] - Baùo "Quan saùt vieân Roma", cô quan ngoân luaän baùn chính thöùc cuûa Toøa Thaùnh Vatican khoâng toû ra quaù laïc quan veà ñoàng Euro.

Moät tuaàn sau khi UÛy Ban Tieàn Teä cuûa Lieân Hieäp AÂu Chaâu pheâ chuaån vieäc Toøa Thaùnh Vatican quyeát ñònh xöû duïng ñoàng Euro, Baùo "Quan saùt vieân Roma", trong soá ra hoâm thöù Tö [30/12/98], vieát raèng coøn quaù sôùm ñeå toû ra laïc quan veà vieäc khai sinh ñoàng tieàn môùi cuûa lieân hieäp AÂu Chaâu.

Theo nhaän ñònh cuûa cô quan ngoân luaän baùn chính thöùc cuûa Toøa Thaùnh, vieäc löu haønh ñoàng tieàn môùi seõ coù haäu quaû traàm troïng laø cho thaáy raèng AÂu Chaâu quan taâm ñeán caùc ngaân haøng hôn laø caùc coâng daân.

Baùo "Quan saùt vieân Roma" vieát raèng caàn phaûi ño löôøng söï phaùt trieån döïa treân phöông dieän xaõ hoäi, nghóa laø caàn phaûi xem nguôøi treû, nguôøi beänh hoaïn vaø giaø caû ñöôïc ñoái xöû nhö theá naøo hôn laø döïa treân söï thaønh coâng trong vieäc laøm ra cuûa caûi vaät chaát.


Caùc giaùm muïc Mexico leân tieáng beânh vöïc ngöôøi ngheøo

Caùc giaùm muïc Mexico leân tieáng beânh vöïc ngöôøi ngheøo.

(Avvenire 30.12.98) - Thaønh phoá Mexico - 30.12.98 - Nhaân dòp Leã Giaùng Sinh, moät soá giaùm muïc Mexico leân tieáng beânh vöïc caùc ngöôøi ngheøo khoå. Vôùi caùc nhaø laøm chính trò, caùc Giaùm Muïc noùi: "Caùc ngaøi khoâng theå khoâng bieát ñeán caùc ngöôøi ngheøo khoå". Ñöùc Hoàng Y Noberto Rivera, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Thaønh phoá Mexico, leân aùn nhöõng ñöôøng loái chính trò chính thöùc nhaèm kieåm soaùt sinh saûn; nhöõng ñöôøng loái chính trò naøy seõ ñöa ñeán vieäc phaân taùn gia ñình. Ngaøi nhaán maïnh: "Caûnh ngheøo khoå khoâng phaûi laø moät môùi laï taïi Luïc Ñòa naøy; nhöng con soá moãi ngaøy moãi theâm ñoâng veà caùc gia ñình ngheøo, ñoøi hoûi caùc chính phuû vaø caùc toå chöùc quoác teá phaûi can thieäp vaø coù nhöõng bieän phaùp cuï theå, ñeå coå voõ vieäc phaùt trieån vaø tieán boä; ngöôøi ta khoâng ñoøi nhöõng ñöôøng loái chính trò nhaèm hôïp thöùc hoùa phaù thai hay laøm tieät ñöôøng sinh saûn". Thöïc ra, ñöôøng loái chính trò naøy khoâng phaûi laø ñöôøng loái rieâng cuûa Mexico maø cuûa nhieàu nöôùc Chaâu Myõ Latinh: nhaø caàm quyeàn caùc quoác gia naøy chuû tröông hôïp thöùc hoùa vieäc phaù thai hoaëc laøm tieät ñöôøng sinh saûn, ñeå giôùi haïn vieäc gia taêng daân soá. Mieàn Chiapas, nôi maø töø maáy naêm nay xaûy ra nhöõng vuï tranh chaáp giöõa chính phuû vaø ngöôøi daân ñòa phöông, seõ ñeä leân ÑTC, trong chuyeán vieáng thaêm tôùi ñaây cuûa ngaøi taïi Mexico vaøo cuoái thaùng Gieâng 1999, moät hoà sô toá caùo "moät thöù quyeàn bính môùi" veà saûn xuaát vaø buoân baùn caùc chaát ma tuùy, gaây ñieâu ñöùng cho caùc gia ñình vaø xaõ hoäi ngaøy nay, vaø chæ nhaèm laøm giaàu cho moät soá ngöôøi voâ löông taâm. Hai Ñöùc Giaùm Muïc chính vaø phoù cuûa Giaùo Phaän San Cristobal, Samuel Ruiz Garcia vaø Raul Vera Lopez, leân tieáng phaûn ñoái maïnh meõ choáng laïi ñoäc quyeàn kinh teá cuûa moät nhoùm ngöôøi theá löïc, khoâng keå chi nhöõng ñau khoå cuûa bieát bao ngöôøi ngheøo khoå khoâng côm aên, aùo maëc. Ñöùc Cha Felipe Arizmendi Esquivel, Giaùm Muïc giaùo phaän Tapachula, neâu leân con ñöôøng cho caùc tín höõu theo nhö sau: "Vieäc chaáp nhaän Chuùa Kitoâ vaø soáng phuø hôïp vôùi Lôøi cuûa Ngöôøi seõ coù theå ñem ñeán moät Chiapas môùi vaø moät Mexico khaùc vaø cuõng coù theå thay ñoåi theá giôùi naøy nöõa. Caùc ngöôøi ngheøo seõ soáng xöùng ñaùng hôn. Caùc ngöôøi giaàu seõ khoâng coøn phaïm nhöõng baát coâng xaõ hoäi nöõa, baèng vieäc chia seû cuûa caûi cho ngöôøi ngheøo". Trong phaàn keát thuùc thö muïc vuï, Ñöùc Cha Arizmendi Esquivel nhaéc laïi lôøi keâu goïi cuûa Ñöùc Hoàng Y Rivera, Toång Giaùm Muïc Thaønh Phoá Mexico vaø cuûa caùc giaùm muïc khaùc göûi cho caùc ngöôøi laøm chính trò, nhö sau: "Ngheà laøm chính trò khoâng coù hieäu nghieäm, bôûi vì caùc ñaûng phaùi chính trò khoâng bieát duøng nhöõng khaùc bieät cuûa hoï cho phuïc vuï coâng ích. Naïn tham nhuõng laø phöông tieän toát hôn caû ñoái vôùi hoï ñeå soáng coøn. Tình hình baát an caøng ngaøy caøng trôû neân traàm troïng. Caùc gia ñình ñi ñeán phaân taùn, khoâng coøn giöõ ñöôïc söï oån ñònh vaø beàn bæ". Trong gaàn moät thaùng nöõa, ÑTC seõ ñeán vieáng thaêm Mexico, ñeå keát thuùc Khoùa Hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chaâu Myõ ñöôïc trieäu taäp thaùng 11 vaø 12 naêm 1997. Ngaøi seõ noùi vôùi caùc daân toäc Chaâu Myõ, veà con ñöôøng tieán vaøo Ngaøn Naêm thöù ba.


ÑTC tieáp 800 chuûng sinh tham döï Ñaïi Hoäi quoác teá do Phong Traøo Focolare toå chöùc

ÑTC tieáp 800 chuûng sinh tham döï Ñaïi Hoäi quoác teá do Phong Traøo Focolare toå chöùc.

Castegandolfo - 30.12.98 - Saùng thöù Tö 30/12/98, taïi Traïi Heø Castelgandolfo, ÑTC tieáp 800 chuûng sinh ñeán töø 79 quoác gia khaùc nhau thuoäc naêm Chaâu tham döï Ñaïi Hoäi quoác teá do Phong Traøo Focolare toå chöùc taïi Trung Taâm Mariapoli cuûa Phong Traøo, keá beân Traïi Heø cuûa ÑTC taïi Castelgandolfo.

Trong dieãn vaên ñoïc cho caùc chuûng sinh, ÑTC nhaéc laïi muïc ñích cuûa Ñaïi Hoäi do Phong Traøo Focolare toå chöùc: "Ñem ñeán cho caùc chuûng sinh thuoäc caùc mieàn khaùc nhau treân theá giôùi ñang tieán ñeán Chöùc Linh Muïc cô hoäi quen bieát nhau, trao ñoåi yù kieán vaø kinh nghieäm cho nhau vaø cuøng nhau nhìn veà nhieàu thaùch ñoá cuûa theá giôùi hieän nay". Ngaøi raát haøi loøng veà saùng kieán naøy. Ñaây laø ñaïi hoäi thöù boán do Phoøng Traøo toå chöùc. Ñaïi Hoäi cuoái cuøng ñöôïc toå chöùc vaøo naêm 1994. Ñaïi Hoäi thöù boán naøy truøng hôïp vôùi naêm thöù 30, luùc caùc chuûng sinh gaëp thôøi kyø raát khoù khaên (Muøa Xuaân 1968) vaø cuõng chính trong luùc khoù khaên naøy, phaùt xuaát Phong Traøo GENS (Generazione Nuova Sacerdotale: Theá heä môùi cuûa Linh Muïc). Hieän nay soá caùc chuûng sinh Ban Trieát vaø Thaàn Hoïc tieáp xuùc vôùi Phong Traøo Focolare leân tôùi khoaûng saùu ngaøn thuoäc hôn 400 chuûng vieän treân caû theá giôùi. Khoaûng hôn moät ngaøn trong soá naøy daán thaân saâu xa vôùi Phong Traøo. Trong khi höôûng kho taøng cuûa con ñöôøng Tu Ñöùc veà hieäp nhaát, ñaëc ñieåm cuûa Phong Traøo, caùc chuûng sinh naøy tìm caùch laøm cho söï hieäp thoâng Giaùo Hoäi treân moïi caáp baäc trôû neân soáng ñoäng, qua trung gian tình yeâu thöông cuï theå, khôûi söï töø chuûng vieän cuûa mình.

Nhaéc laïi ñeà taøi cuûa Ñaïi Hoäi ñaõ choïn ñeå suy tö: Chuùa Gieâsu bò ñoùng ñanh vaø bò boû rôi, chieác caàu noái trôøi vôùi ñaát, ÑTC nhaán maïnh raèng: "Söùc quyeán ruõ cuûa con ngöôøi Chuùa Kitoâ, söùc maïnh cuûa Lôøi Giaûng Daïy vaø söï haáp daãn cuûa caùc cöû chæ cuûa Ngöôøi ngaøy nay coøn thu huùt bieát bao thanh nieân treân con ñöôøng ñôøi soáng Phuùc AÂm vaø treân con ñöôøng phuïc vuï khieâm toán vaø quaûng ñaïi Nöôùc Thieân Chuùa vaø coâng ích con ngöôøi". Sau ñoù, noùi veà Chuùa Gieâsu trong luùc sau cuøng treân thaùnh giaù, thöïc laø chieác caàu noái trôøi vaø ñaát, ÑTC nhaén nhuû caùc chuûng sinh nhö sau: "Qua vieäc hieán daâng hoaøn toaøn cuûa tình yeâu, Chuùa Gieâsu toû ra cho moïi ngöôøi khuoân maët thöông xoùt cuûa Cha treân trôøi. Linh muïc ñöôïc goïi trôû neân nhö Chuùa Gieâsu, thöøa taùc vieân cuûa loøng thöông xoùt Thieân Chuùa, baèng vieäc laøm cho vieäc trung gian cöùu roãi cuûa Ngöôøi, chieác caàu cuoái cuøng noái keát Thieân Chuùa vôùi nhaân loaïi, trôû neân soáng ñoäng vaø coù hieäu löïc". Trong phaàn keát thuùc baøi dieãn vaên, ÑTC phuù thaùc cho Ñöùc Maria, Meï cuûa söï hieäp nhaát, Ñaáng döôùi chaân Thaùnh Giaù ñaõ ñoùn nhaän moân ñeä yeâu daáu ñöôïc Chuùa Gieâsu trao cho, taát caû caùc ngöôøi hieän dieän trong buoåi tieáp kieán vaø taát caûø caùc ñoaøn vieân cuûa Phong Traøo Focolare, ñeå Meï giuùp ñôõ moïi ngöôøi luoân luoân trôû neân gioáng hình aûnh Con Thieân Chuùa.


Caùc giaùm muïc Chaâu Myõ quyeát ñònh laäïp Ñaøi Truyeàn Hình Coâng Giaùo

Caùc giaùm muïc Chaâu Myõ quyeát ñònh laäïp Ñaøi Truyeàn Hình Coâng Giaùo.

(Avvenire 30.12.98) - Guadalajara - 30.12.98 - Sau khi bình thöôøng hoùa quan heä ngoaïi giao giöõa Toøa Thaùnh vaø Chính Phuû Mexico, söï hieän dieän cuûa caùc ngöôøi Coâng Giaùo trong laõnh vöïc truyeàn thoâng gia taêng nhieàu. Ñaây laø lôøi tuyeân boá cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc John Foley, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà truyeàn thoâng xaõ hoäi, trong Ñaïi Hoäi quoác teá daønh cho caùc vò traùch nhieäm giaùo phaän veà truyeàn thoâng xaõ hoäi, ñöôïc toå chöùc taïi Thaønh Phoá Guadalajara (beân Mexico), töø ngaøy 14 ñeán 18 thaùng 12/1998 vöøa qua.

Ñöùc Toång Giaùm Muïc cuõng loan tin: Caùc Giaùm Muïc Chaâu Myõ ñang nghó ñeán vieäc laäp Ñaøi Truyeàn Hình Coâng Giaùo cho caû Luïc Ñòa. Ñaøi naøy coù theå truyeàn ñi caùc hình aûnh vaø tin töùc ñeán baát cöù goùc trôøi naøo cuûa Chaâu Myõ.


Ñan Vieän môùi cuûa caùc Nöõ Tu Clarisses taïi Myanmar (Mieán Ñieän)

Ñan Vieän môùi cuûa caùc Nöõ Tu Clarisses taïi Myanmar (Mieán Ñieän).

(Avvenire 30.12.98) - Phatein - 30.12.98 - Leã Giaùng Sinh naêm nay 1998 ñem ñeán cho Giaùo Hoäi taïi Myanmar moät quaø taëng thaät toát ñeïp: Ñoù laø Ñan Vieän môùi cuûa caùc Nuõ Tu Clariesses. Ñan Vieän ñöôïc xaây caát trong Giaùo Phaän Phatein ñeå ñoùn nhaän caùc Nöõ Tu chieâm nieäm ngaønh Clarisses Cappucines. Cho ñeán nay taïi Myanmar (Mieán Ñieän) chöa coù moät Ñan Vieän caùc Nöõ Tu chieâm nieäm naøo caû. Ñan Vieän môùi naøy laø moät söï ñaùp laïi cuûa Giaùo Hoäi ñòa phöông ñoái vôùi öôùc mong cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II coù moät Ñan Vieän chieâm nieäm ñeå naâng ñôõ coâng vieäc rao giaûng Tin Möøng. Vaøo Naêm 2000 moät nhoùm ñaàu tieân caùc Nöõ Tu Clarisses Thaùi Lan seõ ñeán sinh soáng taïi Ñan Vieän naøy, ñeå caàu nguyeän vaø hy sinh trong aâm thaàm cho coâng vieäc truyeàn giaùo, khoâng nhöõng taïi Myanmar maø cho caû mieàn Vieãn Ñoâng nöõa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page