Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 28 thaùng 12/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Trong naêm 1998 vöøa qua, ñaõ coù 40 nhaø Truyeàn Giaùo Coâng Giaùo bò saùt haïi

Trong naêm 1998 vöøa qua, ñaõ coù 40 nhaø Truyeàn Giaùo Coâng Giaùo bò saùt haïi.

Tin Roma (Apic 28/12/98): Haõng tin Coâng Giaùo Thuïy Só (Apic), hoâm thöù Hai 28/12/98, ñaõ trích laïi nguoàn tin cuûa haõng thoâng taán Fides, cho raèng trong suoát naêm 1998 vöøa qua, ñaõ coù 40 nhaø truyeàn giaùo nam nöõ, thuoäc Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, bò saùt haïi. Theo baûng thoáng keâ, thì ba quoác gia sau ñaây coù nhieàu nhaø Truyeàn Giaùo bò saùt haïi nhaát; ñoù laø: RWANDA coù 9 vò bò gieát cheát; hai laø Coäng Hoøa Daân Chuû CONGO coù 8 vò vaø taïi Chaâu Myõ LaTinh coù 10 vò bò saùt haïi. Ngoaøi nhöõng nhaø truyeàn giaùo bò gieát cheát, ngöôøi ta coøn phaûi nhaéc ñeán haèng traêm trieäu ngöôøi Coâng Giaùo bò baùch haïi hay bò kyø thò vì nieàm tin toân giaùo cuûa hoï. Treân bình dieän naày, taïi AÁn Ñoä, trong naêm 1998 vöøa qua, ñaõ xaûy ra 108 tröôøng hôïp xöû duïng baïo löïc choáng laïi ngöôøi Kitoâ, trong soá naày coù 58 vuï xaûy ra taïi bang GUJARAT; vaø trong soá 58 vuï baïo ñoäng choáng ngöôøi Kitoâ taïi bang GUJARAT, ñaõ coù 28 vuï taán coâng hay phaù hö Nhaø Thôø vaø tröôøng hoïc, trong thôøi gian töø thaùng 6 ñeán thaùng 11 naêm 1998, vaø 20 vuï taán coâng khaùc, töø ngaøy Leã Giaùng Sinh 25 thaùng 12, ñeán nay.

Ñöùc Cha Buøi Tuaàn Giaùm Muïc Long Xuyeân vaø Ñöùc taân Giaùm Muïc Phuù Cöôøng ñaõ tôùi Roma

Ñöùc Cha Buøi Tuaàn Giaùm Muïc Long Xuyeân vaø Ñöùc taân Giaùm Muïc Phuù Cöôøng ñaõ tôùi Roma.

Roma - 28.12.98 - Saùng thöù Hai 28.12.98, luùc 10 giôø (giôø Roma), Ñöùc Cha Gioan Baotixita Buøi Tuaàn, Giaùm Muïc Long Xuyeân vaø Ñöùc Taân Giaùm Muïc Phuù Cöôøng, Pheâroâ Traàn Ñình Töù, ñaõ tôùi Roma. Cha Töù ñöôïc ÑTC ñaõ boå nhieäm laøm Giaùm Muïc Phuù Cöôøng ngaøy 24.11.98 vöøa qua, ngaøy leã Caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam. Ngaøi seõ ñöôïc chính ÑTC phong chöùc Giaùm Muïc vaøo ngaøy Leã Hieån Linh tôùi ñaây, moàng 6 thaùng Gieâng naêm 1999, trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ cuøng vôùi moät soá vò khaùc ñöôïc boå nhieäm trong nhöõng thaùng vöøa qua. Nhö vaäy, Ñöùc Cha Töù laø vò giaùm muïc Vieät Nam thöù hai ñöôïc taán phong trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ vaø do chính Ñöùc Giaùo Hoaøng. Naêm 1933, Cha Gioan Baotixita Nguyeãn Baù Toøng, vò giaùm muïc Vieät Nam tieân khôûi vaø laø giaùm muïc ñaïi dieän Toâng Toøa coi soùc giaùo phaän Phaùt Dieäm, ñaõ ñöôïc ÑTC Pio XI (1922-1939) phong chöùc trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ.


ÑTC göûi ñieän vaên cho Chuû Tòch Nhaø Nöôùc Cuba

ÑTC göûi ñieän vaên cho Chuû Tòch Nhaø Nöôùc Cuba.

Vatican - 28.12.98. Trong dòp leã Giaùng Sinh, ÑTC göûi ñieän vaên cho Chuû Tòch Nhaø Nöôùc Cuba, Ñaïi Laõnh Tuï Fidel Castro, trong ñoù ngaøi baøy toû söï bieát ôn veà quyeát ñònh laáy laïi leã Giaùng Sinh nhö ngaøy leã nghæ cho taát caû daân toäc Cuba. Ñieän vaên ñöôïc göûi ñeán Chuû Tòch ngaøy 23 thaùng 12/1998 vöøa qua, nhöng chæ ñöôïc Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh phoå bieán saùng thöù Hai 28.12.98. ÑTC vieát: "Toâi muoán baøy toû vôùi Chuû Tòch söï caûm phuïc saâu xa cuûa toâi veà quyeát ñònh ñem laïi cho Leã Giaùng Sinh tính caùch ngaøy leã nghæ cho toaøn daân Cuba, phuø hôïp vôùi truyeàn thoáng laâu ñôøi. Toâi xin kính göûi leân Chuû Tòch lôøi chuùc möøng cuûa toâi nhaân dòp leã Giaùng Sinh naøy". ÑTC vieát tieáp: "Cuõng trong dòp naøy, gaàn ngaøy Quoác Khaùnh cuûa Cuba, Toâi vui möøng kính göûi leân Chuû Tòch lôøi chuùc möøng toát nhaát cuûa toâi veà moïi ôn laønh; ñoàng thôøi toâi xin daâng leân Ñaáng Toái Cao Quyeàn Naêng nhöõng lôøi caàu nguyeän soát saéng, ñeå, vôùi söï coäng taùc cuûa moïi coâng daân, Ñaát Nöôùc Cuba naøy, moät ñaát nöôùc luoân luoân hieän dieän trong taâm hoàn toâi, coù theå cuûng coá con ñöôøng cuûa mình tieán ñeán moät xaõ hoäi thònh vöôïng, coâng bình vaø huynh ñeä hôn".

Cuõng neân nhaéc laïi: ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ vieáng thaêm Coäng Hoøa Cuba trong naêm ngaøy töø 21 ñeán 26 thaùng Gieâng naêm 1998.


"ÑTC göûi ñieän vaên cho Thaày Roger veà cuoäc gaëp gôõ quoác teá thanh nieân taïi Milano (mieàn Baéc YÙ)

ÑTC göûi ñieän vaên cho Thaày Roger veà cuoäc gaëp gôõ quoác teá thanh nieân taïi Milano (mieàn Baéc YÙ).

Vatican - 28.12.98 - Nhaân dòp khai maïc cuoäc gaëp gôõ quoác teá thanh nieân ñöôïc toå chöùc taïi Milano, mieàn baéc nöôùc YÙ, nhaân danh ÑTC, Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh Toøa Thaùnh, ñaõ göûi böùc ñieän vaên chuùc möøng cho Thaày Roger, Beà Treân Coäng Ñoaøn ñaïi keát Taizeù. Trong ñieän vaên, ÑTC noùi leân söï gaàn guõi cuûa ngaøi baèng tö töôûng vaø baèng lôøi caàu nguyeän. Cuoäc gaëp gôõ quoác teá laán thöù 21 naøy do Coäng Ñoaøn Taizeù toå chöùc vôùi söï coäng taùc cuûa Toång Giaùo Phaän Milano, ñöôïc khai maïc luùc 19 giôø thöù Hai 28.12.98 vaø beá maïc vaøo ngaøy Ñaàu Naêm Döông Lòch 1999.

ÑTC vui möøng veà ñeà taøi ñaõ ñöôïc löïa choïn cho vieäc suy tö trong nhöõng ngaøy hoïp baïn naøy: "Laïy Cha, con xin phuù linh hoàn trong tay Cha"; nhöõng lôøi ñöôïc Chuùa Gieâsu noùi treân Thaùnh Giaù, tröôùc khi taét thôû. ÑTC giaûi thích: "Ñeà taøi naøy môøi goïi moãi moät ngöôøi trong chuùng ta haõy tín nhieäm phuù thaùc cho tình yeâu thöông cuûa Chuùa Cha, Ñaáng laøm cho moïi ngöôøi soáng trong tinh thaàn cuûa naêm cuoái cuøng cuûa vieäc chuaån bò Ñaïi Toaøn Xaù".

Trong khi taän tình caàu chuùc thaønh coâng cho cuoäc gaëp gôû, ÑTC khaån xin söï traøn ñaày Phuùc Laønh cuûa Thieân Chuùa xuoáng treân Thaày Roger, treân caùc Coäng Ñoàng Kitoâ ñöôïc chính Thaày tieáp ñoùn taïi Taizeù vaø treân taát caû caùc ngöôøi tham döï cuoäc gaëp gôõ Milano naøy.


"Voøm cuûa thieân nieân kyû" ñang ñöôïc xaây caát taïi London

"Voøm cuûa thieân nieân kyû" ñang ñöôïc xaây caát taïi London.

London [Apic 28/12/98] - Moät Nhaø Voøm væ ñaïi ñöôïc meänh danh laø "Nhaø Voøm cuûa thieân nieân kyû" hieän ñang ñöôïc xaây caát taïi London, Anh Quoác. Trong Nhaø Voøm væ ñaïi naøy seõ coù moät trung taâm thieâng lieâng ñöôïc gôïi höùng töø caùc giaù trò Kitoâ giaùo. Theo baùo "Sunday times", cuoäc ñôøi cuûa Chuùa Cöùu Theá seõ laø troïng taâm cuûa Trung Taâm Tinh Thaàn naøy. Caùc toân gíao khaùc, dæ nhieân, cuõng seõ coù moät choã ñöùng quan troïng.

Trong Nhaø Voøm væ ñaïi naøy, cuõng seõ ñöôïc thieát keá moät nôi thinh laëng vaø caàu nguyeän cho caùc coäng ñoàng toân giaùo. Theo baùo "Sunday times", soá tieàn quyeân goùp ñaõ ñaït ñöôïc hai phaàn ba kinh phí döï truø. Caùc Giaùo hoäi Kitoâ, caùc coäng ñoàng toân giaùo khaùc cuõng nhö thaùi töû Charles ñeàu uûng hoä coâng trình.


Cuoäc gaëp gôõ quoác teá caùc Gia Ñình vaøo naêm 2000

Cuoäc gaëp gôõ quoác teá caùc Gia Ñình vaøo naêm 2000.

Castelgandolfo [Apic 28/12/98] -Cuoäc gaëp gôõ quoác teá caùc Gia Ñình laàn thöù 3 seõ dieãn ra taïi Roma töø ngaøy 14 ñeán 15 thaùng 10 naêm 2000.

Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ñaõ loan baùo bieán coá naøy trong buoåi ñoïc kinh Truyeàn Tin tröa Chuùa Nhöït 27/12/98 vöøa qua taïi Castelgandolfo.

Cuoäc gaëp gôõ theá giôùi caùc gia ñình laàn ñaàu tieân ñaõ dieãn ra taïi Roma hoài naêm 1995 vaø cuoäc gaëp gôõ laàn thöù hai ñöôïc toå chöùc taïi Rio de Janeiro, Brasil hoài thaùng 10/1997 naêm vöøa qua. Trong caû hai laàn ñeàu coù söï hieän dieän cuûa Ñöùc Thaùnh Cha.

Ñeà taøi cuûa cuoäc gaëp gôõ vaøo naêm tôùi do Ñöùc Thaùnh Cha choïn seõ laø: "con caùi, muøa xuaân cuûa gia ñình vaø cuûa xaõ hoäi".

Cuõng trong buoåi ñoïc kinh Truyeàn tin hoâm Chuùa Nhöït 27/12/98 vöøa qua, Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ noùi ñeán moät chöông trình xaõ hoäi phaùt sinh töø hai naêm nay vaø hieän ñang ñöôïc phoå bieán taïi YÙ do saùng kieán cuûa hieäp hoäi "Quan saùt vieân Milano". Vôùi khaåu hieäu "haõy theâm moät choã treân baøn aên", chöông trình naøy keâu goïi caùc gia ñình haõy môû roäng cöûa nhaø hoï trong ngaøy Ñaàu Naêm ñeå ñoùn tieáp nhöõng nguôøi neo ñôn, ñang gaëp khoù khaên hay khoâng nhaø khoâng cöûa. Ñöùc Thaùnh Cha mong öôùc raèng ngaøy caøng coù nhieàu gia ñình tham gia chöông trình naøy ñeå "khoâng nhöõng taïo ñöôïc moät ngaøy thanh thaûn hôn cho nhöõng ai ñang caàn ñöôïc giuùp ñôõ, maø coøn khôi maøo ñöôïc moät tình thaân höõu vaø coäng taùc phong phuù".


Back to Radio Veritas Asia Home Page