Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 26 thaùng 12/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC nghæ ít ngaøy taïi Castelgandolfo

ÑTC nghæ ít ngaøy taïi Castelgandolfo.

Castelgandolfo - 26.12.98 - Nhö moïi naêm, sau Leã Giaùng Sinh, ÑTC ra traïi heø Castelgandolfo, caùch Roma chöøng 25 caây soá, ñeå nghì ít ngaøy. ÑTC trôû laïi Vatican vaøo ngaøy cuoái naêm, 31 thaùng 12 naêm 1998, ñeå chuû söï leã nghi haùt kinh Chieàu vaø kinh Taï Ôn (Te Deum) trong nhaø thôø Thaùnh Inhaxio, ôû trung taâm Roma, thay vì nhaø thôø Chuùa Gieâsu, hieän coøn ñang söûa chöõa. Tröa 26.12.98, ÑTC ñoïc kinh Truyeàn Tin vôùi caùc tín höõu tuï hoïp trong saân cuûa Traïi Heø. Ngaøi noùi veà Thaùnh Stephano, Vò Töû Ñaïo ñaàu tieân cuûa Giaùo Hoäi. Theo Coâng Vuï Toâng Ñoà, Stephano laø moät ngöôøi ñaày ñöùc tin vaø Chuùa Thaùnh Thaàn, laø moät trong baåy Thaày Saùu ñöôïc Caùc Toâng Ñoà löïa choïn ñeå phuïc vuï baøn thôø vaø ngöôøi ngheøo naøn. Bò baét giam vaø bò neùm ñaù cho ñeán cheát. Tröôùc khi cheát, ngaøi caàu xin ôn tha thöù cho caùc thuø ñòch mình, roài noùi: "Haõy xem, toâi ñang thaáy caùc taàng trôøi môû ra vaø Con Ngöôøi ñang ngöï beân höõu Thieân Chuùa".

ÑTC giaûi thích: "Vieäc kính nhôù Thaùnh Stephano nhö theå keùo daøi trong moät yù nghóa naøo ñoù nieàm vui cuûa Leã Giaùng Sinh. Söï löïa choïn can ñaûm vaø trung thaønh cuûa Thaùnh nhaân theo Chuùa Gieâsu, thuùc ñaåy chuùng ta minh chöùng caùch trung thaønh Tin Möøng, nhö ngaøi ñaõ laøm... Göông saùng cuûa ngaøi haõy naâng ñôõ caùch rieâng taát caû nhöõng ai, caû ngaøy nay nöõa, bò baùch haïi vì ñöùc tin ...".


Back to Radio Veritas Asia Home Page