Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 23 thaùng 12/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC göûi ñieän vaên chia buoàn veà vuï saùt haïi moät linh muïc vaø moät nöõ tu taïi Bolivia

ÑTC göûi ñieän vaên chia buoàn veà vuï saùt haïi moät linh muïc vaø moät nöõ tu taïi Bolivia.

Vatican - 23.12.98 - Moät laàn nöõa maùu caùc nhaø truyeàn giaùo laïi ñoå ra ñeå minh chöùng Tin Möøng. Moät linh muïc vaø moät nöõ tu bò saùt haïi taïi Bolivia hoâm 21.12.98 vöøa qua, trong moät cuoäc phuïc kích ôû mieàn nuùi gaàn Palos Blancos, trong giaùo phaän Ñaïi Dieän Toâng Toøa Reyes.

Linh Muïc bò saùt haïi teân laø Lopez Sora, ngöôøi Colombia, thuoäc Doøng Chuùa Cöùu Theá, 39 tuoåi, chaùnh sôû hoï Cascada vaø Nöõ Tu teân laø Celina Posada, Nöõ Tu truyeàn giaùo Teresita, cuõng ngöôøi Colombia. Moät chuûng sinh cuøng ñi trong xe bò thöông naëng. Cho tôùi luùc naøy chöa bieát lyù do cuûa vuï saùt haïi naøy.

Trong ñieän vaên do Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano kyù vaø göûi cho Ñöùc Giaùm Muïc giaùo phaän Reyes, ÑTC baøy toû söï ñau buoàn cuûa ngaøi vôùi Haøng Giaùo Só, Nam Nöõ Tu Só vaø caùc tín höõu cuûa Giaùo Phaän Ñaïi Dieän Toâng Toøa. ÑTC baûo ñaûm lôøi caàu nguyeän ñeå caùc ñaày tôù trung thaønh naøy cuûa Tin Möøng, naïn nhaân voâ toäi cuûa vuï baïo ñoäng, ñöôïc nghæ yeân trong bình an ñôøi ñôøi. Cuõng trong ñieän vaên, ÑTC nhaéc laïi vieäc leân aùn maïnh meõ ñoái vôùi baát cöù haønh ñoäng naøo gaây haïi ñeán söï soáng vaø phaåm giaù con ngöôøi, nhaát laø trong vieäc chu toaøn söù meänh rao giaûng Tin Möøng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page