Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 22 thaùng 12/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC tieáp caùc em thieáu nhi thuoäc Hoäi Coâng Giaùo Tieán Haønh YÙ

ÑTC tieáp caùc em thieáu nhi thuoäc Hoäi Coâng Giaùo Tieán Haønh YÙ.

Vatican - 22.12.98 - Saùng thöù Ba,ngaøy 22 thaùng 12/1998, trong Phoøng Tieáp Taân Concistoro, ÑTC tieáp nhoùm thieàu nhi goàm 50 em nam nöõ thuoäc Hoäi Coâng Giaùo Tieán Haønh YÙ, ñeán töø khaép nöôùc cuøng vôùi caùc vò laõnh ñaïo, ñaïi dieän cho ñoaøn thieáu nhi toaøn quoác, ñeå chuùc möøng ÑTC trong dòp Leã Giaùng Sinh vaø Naêm Môùi 1999.

Trong baøi noùi chuyeän vaén, ÑTC nhaéc ñeán Hoäi Coâng Giaùo Tieán Haønh YÙ vöøa cöû haønh hoâm leã Ñöùc Meï voâ nhieãm, Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi quoác gia laàn thöù 10 taïi Roma vaø keát thuùc baèng Thaùnh Leã troïng theå do chính ngaøi chuû söï trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ. Vôùi caùc thieáu nhi, ÑTC nhaéc laïi raèng: qua Bí Tích Röûa Toäi vaø Theâm Söùc, moãi tín höõu Kitoâ ñöôïc môøi goïi theo göông Chuùa Gieâsu "Ñaáng ñaõ soáng troïn caû cuoäc ñôøi cho Chuùa Cha vaø cho anh em mình". Ñieàu naøy coù nghóa laø "cuøng nhau tieán treân con ñöôøng lôùn maïnh" trong Hoäi, trong Giaùo Xöù vaø trong Giaùo Hoäi.

ÑTC noùi: "Nhö vaäy, caùc con haõy hoïc cho bieát xöû duïng thì giôø vaø nghò löïc cho ngöôøi khaùc, baát cöù ngöôøi ñoù xa hay gaàn, coù leõ laø nhöõng thieáu nhi caùc con khoâng bao giôø seõ gaëp hoï, nhöng caùc con haõy caûm thaáy hoï laø anh chò em caùc con, bôûi vì hoï laø con caùi cuûa moät Cha ôû treân trôøi".

Vôùi lôøi caàu chuùc luoân luoân trôû neân moân ñeä trung thaønh cuûa Chuùa Gieâsu, ÑTC chuùc caùc thieáu nhi Hoäi Coâng Giaùo Tieán Haønh YÙ "moät Leã Giaùng Sinh thaùnh thieän vaø an vui vaø moät Naêm Môùi nhieàu thaønh quûa toát ñeïp".


Moät ngöôøi Argentina ñaàu tieân seõ ñöôïc toân phong Hieån Thaùnh

Moät ngöôøi Argentina ñaàu tieân seõ ñöôïc toân phong Hieån Thaùnh.

Vatican [Zenit 22/12/98] - Moät ngöôøi Argentina ñaàu tieân seõ ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II toân phong Hieån Thaùnh. Ñoù laø Chaân Phöôùc Hector Valdivielso, thuoäc Doøng caùc sö huynh La San, bò saùt haïi taïi Taây Ban Nha hoài naêm 1934.

Chaân Phöôùc Hector Valdivielso sinh ngaøy 31 thaùng 10 naêm 1910 taïi Buenos Aires, Argentina. Naêm leân baûy tuoåi, Chaân Phöôùc ñaõ cuøng vôùi cha meï sang Taây Ban Nha. Taïi ñaây naêm 1924, Chaân Phöôùc nhaäp doøng caùc sö huynh La San chuyeân veà vieäc giaùo duïc. Naêm 1933, Chaân Phöôùc ñöôïc thuyeân chuyeån ñeán daïy hoïc taïi Turon. Taïi ñaây, cuøng vôùi moät linh muïc doøng Khoå Naïn vaø 8 ñoàng nghieäp khaùc, Chaân Phöôùc ñaõ bò baét vaø bò saùt haïi naêm 24 tuoåi.

Sö Huynh Hector Valdivielso ñaõ ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha toân phong Chaân Phöôùc ngaøy 29/04 naêm 1990. Ngay chính ngaøy leã toân phong Chaân Phöôùc, moät ngöôøi phuï nöõ ngöôøi Nicaragua ñaõ ñöôïc chöõa laønh trong moät tröôøng hôïp maø UÛy Ban y khoa khoâng giaûi thích ñöôïc.

Neáu ñöôïc toân phong Hieån Thaùnh vaøo naêm tôùi, Chaân Phöôùc Hector Valdivielso seõ laø vò Thaùnh ñaàu tieân ngöôøi Argentina.


Vatican seõ xöû duïng ñoàng tieàn chung cuûa AÂu Chaâu

Vatican seõ xöû duïng ñoàng tieàn chung cuûa AÂu Chaâu.

Roma [Apic 22/12/98] - Euro, ñoàng tieàn môùi cuûa AÂu Chaâu, seõ ñöôïc xöû duïng beân trong Vatican cuõng nhö taïi vöông quoác Monaco vaø coïng hoøa Saint Marin.

Hoâm thöù Ba [22/12/98], oâng Navarro Valls, ngöôøi phaùt ngoân cuûa Toøa Thaùnh, ñaõ noùi raèng UÛy Ban tieàn teä cuûa Lieân Hieäp AÂu Chaâu ñaõ ñoùn nhaän quyeát ñònh cuûa Vatican. Theo ngöôøi phaùt ngoân cuûa Toøa Thaùnh, Vatican chöa ñöa ra nhaän ñònh naøo veà caùc chi tieát lieân quan ñeán vieäc in ñoàng baïc. Treân nguyeân taéc, caùc giaáy baïc caàn phaûi ñoàng boä vaø khoâng mang daáu aán cuûa baát cöù moät quoác gia naøo trong Lieân Hieäp.


Ñöùc Thöôïng Phuï Gierusalem noùi raèng Israel sôï tieán trình hoøa bình

Ñöùc Thöôïng Phuï Gierusalem noùi raèng Israel sôï tieán trình hoøa bình.

Gierusalem [Apic 22/12/98] -Ñöùc Cha Michel Sabbah, Thöôïng Phuï Coâng Giaùo Latinh taïi Gieârusalem noùi raèng nhöõng ngöôøi Do Thaùi sôï tieán trình hoøa bình.

Tuyeân boá vôùi baùo chí taïi Gierusalem hoâm thöù Ba 22/12/98, Ñöùc Thöôïng Phuï Michel Sabbah noùi raèng "söï sôï haõi ngaên caûn khoâng ñeå cho nguôøi Do Thaùi daùm lieàu vì hoøa bình".

Nhaø laõnh ñaïo cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Thaùnh Ñòa khaúng ñònh raèng neáu Israel baûo ñaûm töï do ñaày ñuû cho ngöôøi Palestine, thì moïi baïo ñoäng seõ bieán maát. Ñöùc Cha Sabbah cuõng cho raèng chính söï baát oån ñònh chính trò trong caùc laõnh thoå Palestine ñaõ gaây ra söï baát oån veà kinh teá, xaõ hoäi vaø tinh thaàn.


Ngöôøi Cuba caàn thôøi gian ñeå taùi khaùm phaù yù nghóa cuûa Giaùng Sinh

Ngöôøi Cuba caàn thôøi gian ñeå taùi khaùm phaù yù nghóa cuûa Giaùng Sinh.

(Reuters 22/12/98) - Cuba (Havana) - Quyeát ñònh cuûa chính phuû Cuba taùi laäp Giaùng Sinh laø ngaøy leã nghæ ñaõ söûa ñoåi sai laàm cuûa quaù khöù, tuy nhieân ngöôøi Cuba phaûi maát nhieàu naêm nöõa ñeå taùi khaùm phaù yù nghóa tinh thaàn cuûa leã Giaùng Sinh.

Caûm nghó treân ñaây ñöôïc Ñöùc Hoàng Y Jaime Ortega, Toång Giaùm Muïc Havana, toû loä trong buoåi hoïp baùo hoâm thöù Ba 22/12/98. Ñöùc Hoàng Y Ortega cho bieát ngaøi ñaõ yeâu caàu chính phuû cho pheùp ngaøi ñöôïc pheùp xöû duïng phöông tieän truyeàn thoâng cuûa nhaø nöôùc ñeå coâng boá moät söù ñieäp giaûi thích yù nghóa cuûa leã Giaùng Sinh. Tuy nhieân lôøi yeâu caàu naøy vaãn chöa ñöôïc chính phuû traû lôøi. Ñöùc Hoàng Y Ortega noùi nhö sau: "Nhieàu naêm troâi qua, ngöôøi daân Cuba khoâng möøng leã Giaùng Sinh. Traùch nhieäm cuûa giaùo hoäi laø laøm theá naøo ñeå hoï caûm nghieäm ñöôïc leã Giaùng Sinh ñeå qua ñoù moïi ngöôøi ñöôïc höôûng moät muøa Giaùng Sinh töôi ñeïp".

Theo Ñöùc Hoàng Y Ortega, ngöôøi daân Cuba phaûi khaùm phaù ra ñöôïc yù nghóa ñích thöïc cuûa leã Giaùng Sinh, khaùm phaù ra tính caùch noåi baät cuûa ngaøy Chuùa Gieâsu ñöôïc sinh ra, vaø cuõng laø ngaøy ñeå gia ñình tìm laïi moái giaây lieân keát thaân maät trong baùc aùi, hoøa bình vaø tình yeâu. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Cuba chính thöùc möøng leã Giaùng Sinh naêm nay baèng moät buoåi hoøa nhaïc taïi Quaûng Tröôøng Nhaø Thôø Chaùnh Toøa ôû thuû ñoâ Havana, vôùi söï tham döï cuûa ca ñoaøn Cuba. Ñöùc Hoàng Y Ortega cuõng ghi nhaän theâm raèng vieäc taùi laäp leã Giaùng Sinh laø moät trong nhöõng daáu hieäu tích cöïc cuûa moái quan heä ñöôïc caûi tieán theâm moãi ngaøy giöõa giaùo hoäi Coâng Giaùo vaø chính quyeàn Cuba.


Noå bom trong moät nhaø thôø Coâng Giaùo ôû Karachi

Noå bom trong moät nhaø thôø Coâng Giaùo ôû Karachi.

(AFP 22/12/98) - Pakistan (Karachi) - Toái thöù Ba 22/12/98, coù ít nhaát ba ngöôøi bò thöông sau khi moät traùi bom ñaõ phaùt noå beân trong moät nhaø thôø Coâng Giaùo taïi thaønh phoá Karachi beân Pakistan.

Caùc nhaân vieân ñieàu tra cho bieát, traùi bom chöùa khoaûng 200 gram chaát noå, ñöôïc ñaët döôùi moät daõy gheá beân trong nhaø thôø, ñaõ phaùt noå giöõa luùc ñang coù thaùnh leã. Ñaây laø vuï noå bom ñaàu tieân trong moät nhaø thôø taïi Karachi, nôi ñang coù nhöõng vuï baïo ñoäng vaø tranh chaáp giöõa caùc phe phaùi chính trò vaø saéc toäc. Caùc vuï baïo ñoäng naøy ñaõ khieán cho khoaûng 3,500 ngöôøi bò thieät maïng trong voøng 3 naêm vöøa qua. Moät vieân chöùc caûnh saùt cao caáp taïi Karachi ñaõ goïi vuï noå bom laø moät haønh ñoäng khuûng boá. Tuy nhieân theo oâng, hieän vaãn coøn quaù sôùm ñeå xaùc ñònh ai laø thuû phaïm gaây ra vuï noå bom naøy. Cuoäc ñieàu tra ñang ñöôïc tieán haønh.

Linh Muïc James DíSoza, cha xöù nhaø thôø thaùnh Patrick, nôi xaûy ra vuï noå bom ñaõ noùi nhö sau: "Chuùng toâi khoâng heà nhaän ñöôïc lôøi caûnh caùo töø baát cöù nhoùm Hoài Giaùo cöïc ñoan naøo. Caû coäng ñoaøn ñeàu raát ñoãi kinh hoaøng veà vuï noå bom naøy. Nhöng toâi keâu goïi caùc tín höõu Kitoâ giaùo haõy tha thöù cho nhöõng keû phaïm toäi khuûng boá naøy". Nhaø thôø Thaùnh Patrick ñöôïc coi laø moät trong caùc nhaø thôø coå kính nhaát cuûa Karachi, thuû phuû bang Sindh cuûa Pakistan. Hoäi ñoàng quaûn trò thaønh phoá Karachi ñang tham khaûo vôùi ñaïi dieän cuûa caùc coäng ñoaøn Kitoâ taïi ñaây ñeå taêng cöôøng caùc bieän phaùp an ninh. Ñaëc bieät laø hoï khoâng muoán xaûy ra nhöõng haønh ñoäng quaáy phaù ngöôøi Kitoâ giaùo trong dòp leã Giaùng Sinh naøy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page