Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 21 thaùng 12/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giaùo Hoäi leân tieáng toá caùo vieäc chính phuû Peru tuyeät saûn hoùa caùc phuï nöõ

Giaùo Hoäi leân tieáng toá caùo vieäc chính phuû Peru tuyeät saûn hoùa caùc phuï nöõ.

Lima - Peru [Apic 21/12/98] - Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Peru leân tieáng phaûn ñoái vieäc chính phuû nöôùc naøy tuyeät saûn hoùa caùc phuï nöõ.

Theo moät baûn baùo caùo cuûa uûy ban baûo veä quyeàn phuï nöõ taïi Myõ Chaâu La Tinh vaø vuøng Caribeâ, keå töø naêm 1996 ñeán nay, ñaõ coù khoaûng 250 ngaøn phuï nöõ ngheøo bò chính phuû Peru laøm cho tuyeät saûn maø khoâng heà hay bieát.

Chieán dòch tuyeät saûn hoùa cöôõng baùch do toång thoáng Fujimori ñeà ra trong khuoân khoå moät chöông trình keá hoaïch hoùa gia ñình, hieän vaãn chöa chaám döùt. Theo baûn baùo caùo cuûa uûy ban baûo veä quyeàn phuï nöõ taïi Myõ Chaâu la tinh vaø vuøng Caribeâ, nhieàu phuï nöõ coøn bò ñe doïa gieát cheát neáu khoâng tuaân haønh chieán dòch.

Töø nhieàu thaùng nay, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñaõ khoâng ngöøng toá caùo haønh ñoäng maø Giaùo Hoäi goïi laø toäi aùc. Trong naêm vöøa qua, vì khoâng ñöôïc saên soùc sau khi giaûi phaåu, ñaõ coù hôn 1,000 phuï nöõ bò thieát maïng.

Caùc naïn nhaân cuûa chieán dòch tuyeät saûn hoùa naøy laø caùc phuï nöõ taïi vuøng nuùi Andes vaø Sierra. Taát caû ñeàu chung moät soá kieáp laø ngheøo khoå, muø chöõ vaø thuoäc saéc toäc Quechua.


Con soá caùc nhaø Thöøa Sai bò saùt haïi trong naêm nay

Con soá caùc nhaø Thöøa Sai bò saùt haïi trong naêm nay.

Roma [Apic 21/12/98] - Theo moät danh saùch ñöôïc haõng thoâng taán Coâng Giaùo Fides cuûa boä Truyeàn Giaùo coâng boá, trong naêm nay 1998 ñaõ coù taát caû 37 vò thöøa sai bò saùt haïi.

Theo haõng thoâng taán Fides, neáu töû ñaïo laø daáu chæ noùi söùc soáng cuûa Giaùo Hoäi, thì caàn phaûi ghi nhaän raèng caùc Giaùo Hoäi ôû Nam Baùn Caàu ñaõ theå hieän moät chöùng taù veà ñöùc tin vaø tình yeâu ñoái vôùi Chuùa Kitoâ cao hôn caùc Giaùo Hoäi ôû Taây Phöông. Phaàn ñoâng caùc naïn nhaân ñeàu thuoäc caùc nöôùc Congo, Rwanda, AÁn Ñoä vaø Myõ Chaâu Latinh.

Nhaän ñònh veà söï kieän naøy, haõng thoâng taán Fides vieát raèng ñaây laø moät daáu chæ boå tuùc cho thaáy Giaùo Hoäi khoâng coøn laø "Taây Phöông" nhö ñoâi khi ngöôøi ta töôûng nöõa. Hieän nay, 80 phaàn traêm caùc tín höõu Kitoâ treân theá giôùi thuoäc veà caùc nôi khaùc hôn laø Taây Phöông.


Töôùng Augusto Pinochet muoán döï leã Giaùng Sinh

Töôùng Augusto Pinochet muoán döï leã Giaùng Sinh.

(AFP 21/12/98) - Anh Quoác (Luaân Ñoân) - Töôùng Augusto Pinochet muoán taïm thôøi ñöôïc traû töï do ñeå oâng coù theå tham döï thaùnh leã Giaùng Sinh saép tôùi.

Hieän oâng ñang bò giam taïi gia gaàn phi tröôøng thuû ñoâ Luaân Ñoân. Caùc luaät sö cuûa oâng ñang vaän ñoäng moïi caùch, ngoaïi giao cuõng nhö phaùp lyù, ñeå oâng khoâng bò daãn ñoä sang Taây Ban Nha, nôi ñang coù ñôn kieän oâng veà toäi dieät chuûng trong thôøi oâng naém quyeàn taïi Chileâ. Trong moät laù thö göûi cho boä tröôûng noäi vuï Anh, oâng Norman Lamont, cöïu thoáng ñoác ngaân haøng quoác gia Anh, ñaõ leân tieáng chæ trích chính phuû Anh vì ñaõ khoâng traû töï do cho töôùng Pinochet. Trong laù thö, oâng Lamont than phieàn veà vieäc töôùng Pinochet, chöa heà bò keát toäi vaø laø moät ñoàng minh cuûa Anh, laïi khoâng ñöôïc pheùp ñi döï thaùnh leã vôùi gia ñình cuûa oâng. Caùch ñoái xöû naøy vôùi töôùng Pinochet laø moät haønh ñoäng baùo thuø toät ñoä. Vò cöïu thoáng ñoác ngaân haøng quoác gia Anh noùi nhö sau: "Toâi khoâng nghó laø töôùng Pinochet coù cô hoäi naøo ñeå troán thoaùt vaø oâng laø moät ngöôøi kieâu ngaïo ñeå phaûi duøng tôùi thuû ñoaïn naøy. Toâi ñöôïc bieát laø töôùng Pinochet vaãn thöôøng xuyeân ñi döï thaùnh leã ngaøy Chuùa Nhaät. Vaø oâng raát hoái tieác veà vieäc caùc ngöôøi thaân cuûa oâng ñöôïc cô hoäi ñi döï thaùnh leã moãi Chuùa Nhaät keå töø khi oâng bò baét, trong khi oâng thì khoâng laøm ñöôïc nhö vaäy".

Moät phaùt ngoân vieân cuûa boä tröôûng noäi vuï Anh cho bieát, vieäc traû töï do cho töôùng Pinochet hay cho pheùp oâng ñoùng tieàn taïi ngoaïi haàu tra khoâng thuoäc thaåm quyeàn cuûa boä noäi vuï nhöng laø do quyeát ñònh cuûa toøa aùn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page