Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 20 thaùng 12/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Saùch toân giaùo baùn chaïy taïi Anh

Saùch toân giaùo baùn chaïy taïi Anh.

London [Apic 20/12/98] - Hieän nay, saùch vôû coù noäi dung toân giaùo baùn chaïy taïi Anh Quoác.

Trong khi caùc Giaùo hoäi lo ngaïi veà söï suùt giaûm con soá tín höõu, thì saùch vôû coù noäi dung toân giaùo laïi ñöôïc daân chuùng tìm ñoïc. Caùc thoáng keâ cho thaáy, trong giai ñoaïn naêm naêm, caùc aán phaåm toân giaùo ñaõ qua maët caùc taøi lieäu veà quaûn trò vaø kinh doanh. Naêm 1997, coù taát caû 4,821 cuoán saùch toân giaùo ñöôïc xuaát baûn, trong khi ñoù saùch vôû veà quaûn trò vaø kinh doanh chæ coù 4,144 cuoán. Trong giai ñoaïn töø naêm 1993 ñeán naêm 1997, soá saùch veà toân giaùo ñaõ gaáp ñoâi. Trong taát caû 36 theå loaïi, saùch vôû toân giaùo ñöùng haøng thöù 7. Beân caïnh caùc saùch vôû thuaàn tuùy toân giaùo, ngöôøi ta cuõng ghi nhaän söï gia taêng cuûa caùc aán phaåm veà Thôøi Ñaïi Môùi vaø veà caùc khoa hoïc huyeàn bí.


Giaùo Hoäi vaø chieán tranh chính ñaùng

Giaùo Hoäi vaø chieán tranh chính ñaùng.

Vatican [Zenit 20/12/98] - Laäp tröôøng cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II, cuûa caùc Giaùm Muïc Irak vaø Hoa Kyø lieân quan ñeán caùc cuoäc neùm bom cuûa Hoa Kyø vaø Anh Quoác xuoáng Irak trong nhöõng ngaøy vöøa qua, phaûn aùnh giaùo thuyeát cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo veà ñieàu thöôøng ñöôïc goïi laø "chieán tranh chính ñaùng". Tuy leân aùn cheá ñoä ñoäc taøi cuûa Saddam Hussein, nhöng Giaùo Hoäi Coâng Giaùo cho raèng vieäc taán coâng vaøo Irak khoâng theå bieän minh cho caùi cheát cuûa nhöõng ngöôøi voâ toäi.

Trong soá 2,308, Saùch Giaùo Lyù cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo khaúng ñònh raèng taát caû moïi ngöôøi coâng daân vaø moïi chính phuû ñeàu coù nghóa vuï phaûi hoaït ñoäng ñeå traùnh chieán tranh. Tuy nhieân trong soá keá tieáp, Saùch Giaùo Lyù cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo noùi ñeán quyeàn töï veä chính ñaùng. Ñeå coù theå xöû duïng vieäc töï veä chính ñaùng hay chieán tranh chính ñaùng, caàn phaûi hoäi ñuû moät soá nhöõng ñieàu kieän nhö : nhöõng thieät haïi do keû gaây haán coù tính caùch laâu daøi, naëng neà vaø chaéc chaén. Keá ñoù, töï veä chính ñaùng chæ ñöôïc xöû duïng sau khi moïi phöông tieän ñeå chaámdöùt tình traïng naøy, ñeàu toû ra voâ hieäu quaû. Vieäc xöû duïng voõ khí seõ khoâng mang laïi nhöõng tai haïi vaø xaùo troän nghieâm troïng hôn laø tai haïi maø mình muoán loaïi boû. Vaø dæ nhieân, lyù do toái quan troïng laø phaûi coù ñuû nhöõng ñieàu kieän nghieâm chænh ñeå thaønh coâng.

Veà vieäc kieåm soaùt cuûa Lieân Hieäp Quoác ñoái vôùi kho vuõ khí cuûa Irak, Saùch Giaùo Lyù cuûa Giaùo Hoäi soá 2316 vieát nhö sau: "Vieäc saûn xuaát vaø buoân baùn vuõ khí ñuïng ñeán ích chung cuûa caùc daân toäc vaø cuûa coäng ñoàng quoác teá. Do ñoù caùc chính quyeàn coù quyeàn vaø coù boån phaän qui ñònh nhöõng vieäc naøy.


Caùc Giaùm Muïc Ñöùc pheâ bình laäp tröôøng cuûa thuû töôùng Schroeder veà thuoác phaù thai

Caùc Giaùm Muïc Ñöùc pheâ bình laäp tröôøng cuûa thuû töôùng Schroeder veà thuoác phaù thai.

(AFP 20/12/98) - Ñöùc (Bonn) - Caùc Giaùm Muc Ñöùc maïnh meõ pheâ bình laäp tröôøng meàm deûo cuûa thuû töôùng Schroeder lieân quan tôùi vieäc baùn thuoác phaù thai RU-486 taïi Ñöùc.

Trong moät laù thö ñöôïc coâng boá hoâm thöù Naêm tuaàn tröôùc 17/12/98 , thuû töôùng Schroeder noùi raèng khoâng coù ñieàu gì ngaên caûn thuoác phaù thai RU-486 saép söû ñöôïc tung ra baùn treân thò tröôøng cuûa Ñöùc. Neáu boä y teá Ñöùc chaáp thuaän caáp giaáy pheùp cho baùn thuoác phaù thai naøy taïi Ñöùc, thì oâng vui loøng ñeå cho caùc phuï nöõ vaø baùc só ñöôïc quyeàn choïn löïa giöõa phaù thai hay duøng thuoác RU-486. Laäp tröôøng naøy cuûa thuû töôùng Schroeder ñaõ gaây phaûn öùng giaän döõ töø phía caùc Giaùm Muïc Ñöùc. Trong cuoäc phoûng vaán vôùi moät nhaät baùo ôû Ñöùc hoâm Chuùa Nhaät vöøa qua 20/12/98, Ñöùc Cha Karl Lehman, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Ñöùc, caùo buoäc raèng vieäc cho pheùp baùn thuoác phaù thai RU-486 taïi Ñöùc seõ laøm giaûm xuoáng möùc toái thieåu tính caùch nghieâm troïng veà caùi cheát cuûa caùc thai nhi chöa ñöôïc sinh ra. Beân caïnh ñoù, xöû duïng thuoác phaù thai seõ gaây neân nhöõng haäu quaû veà maët luaân lyù coøn nghieâm trong hôn caû vieäc phaù thai.

Tröôùc ñoù vaøo hoâm thöù Baûy 19/12/98, trong cuoäc phoûng vaán vôùi moät nhaät baùo khaùc, Ñöùc Cha Joachim Meisner, Toång Giaùm Muïc Cologne, ñaõ ñoå loãi cho thuû töôùng Schroeder veà vieäc cho pheùp baùn thuoác phaù thai RU-486, (thuoác phaù thai) maø ngaøi goïi laø moät phöông tieän baát hôïp phaùp ñeå saùt haïi caùc thai nhi chöa ñöôïc sinh ra. Ñöùc Cha Georg Sterzinsky, Toång Giaùm Muïc Berlin, cuõng baøy toû söï lo laéng raèng thuû töôùng Schroeder seõ cöùu xeùt cho baùn thuoác RU-486 ñeå xöû duïng cho moät haønh ñoäng chöa heà ñöôïc chính thöùc thöøa nhaän taïi Ñöùc. Tuy laø chính phuû Ñöùc ñoàng yù cho pheùp phaù thai trong voøng 12 tuaàn leã ñaàu tieân. Phaù thai laø moät ñeà taøi heát söùc nhaïy caûm ñoái vôùi giaùo hoäi taïi Ñöùc, do bôûi söï coù maët cuûa giaùo hoäi taïi caùc trung taâm tö vaán, nôi caùc phuï nöõ mang thai ñöôïc caáp giaáy chöùng nhaän laø hoï ñaõ ñeán trung taâm ñeå xin coá vaán. Vôùi giaáy chöùng nhaän naøy, hoï coù theå xin ñöôïc phaù thai neáu muoán. Thaùng Gieâng 1998 naêm nay, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ vieát thö cho caùc Giaùm Muïc Ñöùc yeâu caàu ngöng vieäc caáp giaáy chöùng nhaän cho caùc baø meï ñang mang thai. Veà phaàn mình, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Ñöùc ñeà nghò neân taïm thôøi tieáp tuïc coâng taùc coá vaán cho caùc baø meï vôùi hy voïng laø seõ khuyeân ñöôïc hoï ñöøng phaù thai.


Back to Radio Veritas Asia Home Page