Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 19 thaùng 12/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Tieåu söû cuûa nöõ tu Pascalina, ngöôøi haàu caän cuûa ñöùc Pioâ 12

Tieåu söû cuûa nöõ tu Pascalina, ngöôøi haàu caän cuûa ñöùc Pioâ 12.

Roma [Apic 19/12/98] - "Pascalina, ngöôøi phuï nöõ maëc aùo ñen cuûa Ñöùc Pioâ XII": ñoù laø töïa ñeà cuûa moät quyeån tieåu söû veà nöõ tu Pascalina Lehnert, nguôøi haàu caän cuûa Ñöùc Pioâ XII, vöøa ñöôïc xuaát baûn taïi Roma trong nhöõng ngaøy vöøa qua.

Cuoán saùch daøy 191 trang, baèng tieáng YÙ, keå laïi 40 naêm phuïc vuï cuûa nöõ tu Pascalina beân caïnh Ñöùc Pioâ XII. Laø moät y taù chuyeân nghieäp, nöõ tu Pascalina ñaõ baét ñaàu phuïc vuï Ñöùc Pacelli töø naêm 1918, khi ngaøi ñöôïc boå nhieäm laøm söù thaàn Toøa Thaùnh taïi Bavieøre. Sau ñoù, chò ñöôïc thuyeân chuyeån veà Roma vaø phuïc vuï trong phuû Giaùo Hoaøng cho ñeán khi Ñöùc Pioâ XII qua ñôøi.

Trong vaø sau theá chieán thöù hai, nöõ tu Pascalina vaø ba nöõ tu khaùc cuøng ñieàu khieån moät vaên phoøng Baùc AÙi cuûa Ñöùc Pioâ XII ngay trong noäi thaønh Vatican.


Moät Muïc Sö Tin Laønh ñöôïc baàu laøm giaùm ñoác tuyeân uùy quaân ñoäi Brasil

Moät Muïc Sö Tin Laønh ñöôïc baàu laøm giaùm ñoác tuyeân uùy quaân ñoäi Brasil.

Brasilia - Brasil [Apic 19/11/98] - Laàn ñaàu tieân trong lòch söû Brasil, moät Muïc Sö Tin Laønh ñöôïc boå nhieäm laøm Toång Giaùm Ñoác tuyeân uùy quaân ñoäi.

Muïc Sö Elio Eugenio Mueller, thuoäc Giaùo Hoäi Tin Laønh Luther, ñöôïc boå nhieäm laøm ngöôøi ñieàu phoái caùc sinh hoïat cuûa caùc tuyeân uùy quaân ñoäi taïi Brasil. Vieäc boå nhieäm naøy coù moät yù nghóa ñaëc bieät, bôûi vì Brasil voán laø moät quoác gia coù ña soá daân theo Coâng Giaùo. Vôùi hôn moät trieäu tín höõu, Giaùo Hoäi Tin Laønh Luther laø ñöôïc xem laø Giaùo Hoäi Tin Laønh quan troïng nhöùt taïi Brasil.

Mang quaân haøm ñaïi taù, Muïc Sö Mueller cho bieát raèng Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñaõ coù theå choáng laïi vieäc boå nhieäm, nhöng Ñöùc Cha Adler, nguôøi ñöôïc Toøa Thaùnh ñaët laøm toång tuyeân uùy quaân ñoäi Coâng Giaùo, ñaõ baøy toû hoaøn toaøn söï tín nhieäm nôi Muïc Sö.


Chaïy vieät daû cho Naêm Thaùnh

Chaïy vieät daû cho Naêm Thaùnh.

Roma [Apic 19/12/98] - Moät linh muïc thuoäc phuû Quoác Vuï khanh Toøa Thaùnh ñang chuaån bò cuoäc chaïy vieät daû Naêm Thaùnh 2000.

Vôùi töïa ñeà "Linh Muïc Giovanni chaïy vieät daû Naêm Thaùnh", baùo "nguôøi ñöa tin chieàu" trong soá ra hoâm thöù Naêm 17/12/98 vöøa qua, ñaõ giôùi thieäu chaân dung cuûa linh muïc Giovanni dí Ercole, moät trong nhöõng coät truï trong chöông trình truyeàn hình Coâng Giaùo YÙ "Telepace".

Linh muïc Giovanni Dí Ercole, naêm nay 51 tuoåi, ñaõ töøng tham döï cuoäc chaïy vieät daû New York vaø hieän ñang chuaån bò cho cuoäc chaïy vieät daû Naêm Thaùnh taïi Roma.

Phaùt bieåu veà yù nghóa cuûa vieäc chaïy vieät daû, linh muïc Giovanni Dí Ercole noùi nhö sau: "Thaùnh Phaoloâ ñaõ noùi: ñôøi laø moät cuoäc chaïy ñua. Vieäc chaïy ñua daïy cho con ngöôøi bieát khieâm toán. Bieát nhöõng giôùi haïn cuûa mình, con ngöôøi ñöôïc môøi goïi ñeå khaùm phaù ra veû ñeïp hieän dieän nôi ngöôøi khaùc, ngay caû khi hoï khoûe maïnh hôn mình. Khoâng theå ganh tî vôùi ngöôøi chaïy nhanh hôn mình. Khoâng theå vaø cuõng khoâng hôïp lyù, bôûi vì cuoái cuøng, ai tham döï vaøo cuoäc chaïy vieät daû cuõng ñeàu laø ngöôøi chieán thaéng. Khi ngöôøi ñoù chaïy veà ñeán ñích, ngöôøi ñoù tìm ñöôïc bình an vôùi theá giôùi, ngöôøi ñoù bieát raèng mình ñaõ laøm heát söùc mình".


Back to Radio Veritas Asia Home Page