Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 18 thaùng 12/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ñöùc Thaùnh Cha seõ khoâng tieáp nhöõng ngöôøi ñoàng höông Ba Lan nhaân dòp Giaùng Sinh 1998

Ñöùc Thaùnh Cha seõ khoâng tieáp nhöõng ngöôøi ñoàng höông Ba Lan nhaân dòp Giaùng Sinh 1998.

Roma [Apic 18/12/98] - Cöù moãi dòp Giaùng Sinh, Ñöùc Thaùnh Cha coù thoùi quen tieáp ñoùn nhöõng nguôøi ñoàng höông Ba Lan taïi Roma. Nhöng naêm nay 1998, ngaøi seõ khoâng giöõ thoâng leä naøy. Buø laïi, ngaøi seõ veà thaêm queâ höông Ba Lan. Chuyeán vieáng thaêm queâ höông laàn thöù 8 naøy seõ keùo daøi 12 ngaøy vaø seõ dieãn ra vaøo thaùng 6/1999 naêm tôùi.

Töø luùc ñöôïc baàu laøm Giaùo Hoaøng, Ñöùc Gioan Phaoloâ II coù thoùi quen daønh moät buoåi tieáp kieán ñaëc bieät cho coäng ñoàng Ba Lan taïi Roma tröôùc leã Giaùng Sinh vaø qua hoï, ngoõ lôøi vôùi nhöõng nguôøi ñoàng baøo cuûa ngaøi. Naêm nay, theo moät nguoàn tin töø nhöõng nguôøi Ba Lan, ngaøi seõ chæ ñoùn tieáp hoï trong buoåi tieáp kieán chung vaøo ngaøy thöù Tö 23/12/98 tôùi.


Cha Pioâ seõ ñöôïc toân phong Chaân Phöôùc

Cha Pioâ seõ ñöôïc toân phong Chaân Phöôùc.

Roma [Apic 18/12/98] - Cha Pio, qua ñôøi caùch ñaây 30 naêm, coù leõ seõ ñöôïc toân phong Chaân Phöôùc vaøo thaùng 5/1999 naêm tôùi.

Thöù Hai tôùi ñaây, 21/12/98, toøa thaùnh seõ cho coâng boá saéc leänh chính thöùc nhìn nhaän moät pheùp laï ñöôïc thöïc hieän do söï baàu cöû cuûa ngaøi. Theo nhöït baùo "nguôøi söù giaû" xuaát baûn taïi Roma trong soá ra ngaøy thöù Saùu 18/12/98, saéc leänh nhìn nhaän pheùp laï seõ ñöôïc tuyeân ñoïc trong phoøng hoäi nghò Hoàng Y tröôùc maët Ñöùc Thaùnh Cha.

Pheùp laï noùi treân laø söï laønh beänh laï luøng cuûa moät nguôøi phuï nöõ coù moät maïch baïch huyeát bò vôû. Pheùp laï naøy xaûy ra hoài thaùng 11 naêm 1995.

San Giovanni Rotondo, nôi cha Pioâ ñaõ töøng soáng vaø an nghæ, hieän nay ñaõ trôû thaønh moät trong nhöõng nôi haønh höông thu huùt nhieàu ngöôøi khoâng keùm gì trung taâm Thaùnh Maãu Loä Ñöùc.

Theo baùo "ngöôøi söù giaû", raát coù theå leã phong Chaân Phöôùc cho cha Pioâ seõ dieãn ra vaøo thaùng Naêm 1999 naêm tôùi.


Giaùo Hoäi vaø uûy ban nhaân quyeàn Indonesia ruùt lui khoûi Hoäi Ñoàng An Ninh Quoác Gia

Giaùo Hoäi vaø uûy ban nhaân quyeàn Indonesia ruùt lui khoûi Hoäi Ñoàng An Ninh Quoác Gia.

(AFP 18/12/98) - Indonesia (Jakarta) - Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc vaø UÛy Ban Nhaân Quyeàn Quoác Gia cuûa Indonesia ñaõ ruùt ra khoûi Hoäi Ñoàng An Ninh Quoác Gia ñöôïc toång thoáng Habibie tuyeân boá thaønh laäp hoài tuaàn tröôùc.

OÂng Marzuki Darusman, chuû tòch UÛy Ban Nhaân Quyeàn cuûa Indonesia ñaõ tuyeân boá nhö sau: "Toâi nghó raèng vieäc moät toå chöùc nhaân quyeàn giöõ gheá thaønh vieân trong Hoäi Ñoàng laø ñieàu khoâng thích hôïp. Quyeát ñònh naøy ñaõ ñöôïc göûi tôùi chính phuû". Trong khi ñoù, moät nhaät baùo xuaát baûn taïi Jakarta cuõng trích thuaät nguoàn tin töø Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Indonesia noùi raèng caùc Giaùm Muïc cuõng ñaõ quyeát ñònh seõ khoâng nhaän gheá thaønh vieân trong Hoäi Ñoàng ñöôïc daønh rieâng cho giaùo hoäi, bôûi vì caùc Giaùm Muïc muoán giöõ ñuùng nguyeân taéc khoâng can döï vaøo chuyeän cuûa nhaø nöôùc".

Tuaàn tröôùc, toång thoáng Habibie ñaõ baùc boû lôøi keâu goïi cuûa moät soá thaønh phaàn oân hoøa, muoán môû moät cuoäc ñoái thoaïi ñeå ñoái phoù vôùi cuoäc khuûng hoaûng chính trò hieän nay. Tuy nhieân, oâng ñaõ choïn ngaøy 7/6 naêm tôùi laø ngaøy toång tuyeån cöû taïi Indonesia.


Back to Radio Veritas Asia Home Page