Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 17 thaùng 12/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Toøa Thaùnh vaø Coäng Hoøa Palau (Chaâu Ñaïi Döông) thieát laäp quan heä ngoaïi giao

Toøa Thaùnh vaø Coäng Hoøa Palau (Chaâu Ñaïi Döông) thieát laäp quan heä ngoaïi giao.

Vatican - 17.12.98 - Keå töø ngaøy 17.12.98, Toøa Thaùnh vaø Coäng Hoøa Palau, öôùc muoán phaùt trieån nhöõng lieân laïc thaân höõu, ñaõ ñi ñeán quyeát ñònh thieát laäïp quan heä ngoaïi giao treân caáp baäc Toøa Söù Thaàn veà phía Toøa Thaùnh vaø Söù Quaùn veà phía Coäng Hoøa Palau. Palau töø sau ñeä nhò theá chieán ñöôïc ñaët döôùi quyeàn quaûn trò cuûa Hoa Kyø, trôû thaønh quoác gia ñoäc laäp naêm 1994. Coäng Hoøa Palau goàm hôn 200 ñaûo, ñöôïc chia thaønh saùu nhoùm vaø naèm veà phía cöïc taây caùc Ñaûo Caroline, trong Thaùi Bình Döông. Dieän tích goàm 458 caây soá vuoâng vaø daân cö khoaûng 17 ngaøn, haàu heát chuyeân veà ngheà noâng vaø ñaùnh caù. Ngöôøi Coâng Giaùo chieám khoaûng 9 ngaøn, döôùi söï höôùng daãn thieâng lieâng cuûa moät vò ñaïi dieän Giaùm Muïc , hai Linh Muïc vaø khoaûng 10 nöõ tu. Trong laõnh vöïc giaùo duïc, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñieàu khieån moät soá tröôøng hoïc, raûi raéc trong caùc ñaûo khaùc nhau. Coäng Hoøa Palau laø quoác gia thöù 169 coù quan heä ngoaïi giao vôùi Toøa Thaùnh.


Hoäi nghò caùc nhaø trí thöùc Coâng Giaùo AÂu Chaâu

Hoäi nghò caùc nhaø trí thöùc Coâng Giaùo AÂu Chaâu.

Vatican [Zenit 17/12/98] - "Chuùa Kitoâ, coäi nguoàn cuûa moät neàn vaên hoùa môùi taïi AÂu Chaâu": ñoù laø chuû ñeà cuûa moät hoäi nghò qui tuï caùc nhaø trí thöùc AÂu Chaâu seõ dieãn ra taïi Roma töø ngaøy 11 ñeán 14/01/1999 naêm tôùi vaø ñöôïc ñaët döôùi söï chuû toïa cuûa Ñöùc Hoàng Y Paul Poupard, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà vaên hoùa.

Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ toû ra hoan hæ khi ñöôïc Ñöùc Hoàng Y thoâng baùo veà cuoäc gaëp gôõ, bôûi vì ngaøi raát mong moõi ñöôïc "traû laïi cho AÂu Chaâu moät linh hoàn" vaø "ñaøo taïo cho luïc ñòa naøy moät löông taâm".

Theo Ñöùc Hoàng Y Poupard cho bieát, seõ coù khoaûng 40 nhaø trí thöùc ñaïi dieän cho neàn vaên hoùa cuûa 35 nöôùc taïi AÂu Chaâu, thuoäc caùc Giaùo Hoäi Kitoâ khaùc nhau. Baø Chiara Lubich, saùng laäp vieân cuûa Phong traøo Toå AÁm "Focolare" seõ phaùt bieåu trong phieân hoïp ngaøy 14/01/98 vaø oâng Federico Mayor Zaragoza, giaùm ñoác toå chöùc Unesco cuûa Lieân Hieäp Quoác chuû toïa phieân hoïp cuoái cuøng cuûa Hoäi Nghò. Hoäi nghò seõ dieãn ra trong phoøng hoïp cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi trong noäi thaønh Vatican.


Moät taùc phaåm chung cuûa caùc nhaø thaàn hoïc Coâng Giaùo vaø Chính Thoáng Nga

Moät taùc phaåm chung cuûa caùc nhaø thaàn hoïc Coâng Giaùo vaø Chính Thoáng Nga.

Paris [Apic 17/12/98] - Moät nhoùm thaàn hoïc gia vaø trí thöùc Chính Thoáng Nga cuõng nhö Coâng Giaùo La Maõ, vöøa cho aán haønh moät cuoán saùch chung vôùi töïa ñeà "Giaùo Hoäi vaø xaõ hoäi. Moät cuoäc ñoái thoaïi giöõa Chính Thoáng Nga vaø Coâng Giaùo La Maõ".

Cuoán saùch ñeà caäp ñeán boán chuû ñeà, moãi chuû ñeà ñöôïc trình baøy döôùi caùi nhìn cuûa moãi beân. Chuû ñeà thöù nhöùt xoay quanh söï tieáp caän thaàn hoïc ñoái vôùi thuyeát nhaân vò vaø chuû nghóa taäp theå. Chuû ñeà thöù hai cuûa cuoán saùch laø moái quan heä giöõa Giaùo Hoäi vaø chính trò. Chuû ñeà thöù ba ñöôïc daønh cho hoïc thuyeát xaõ hoäi cuûa hai Giaùo Hoäi. Vaø cuoái cuøng, chuû ñeà thöù tö baøn ñeán moái quan heä giöõa Giaùo Hoäi vaø xöù sôû. Phaàn keát luaän cuõng trình baøy song song cuûa moãi beân veà giai ñoaïn ñaàu tieân cuûa cuoäc ñoái thoaïi.

Veà phía Coâng giaùo, ngöôøi ta thaáy coù moät soá teân tuoåi noãi tieáng nhö cha Jean Yves Calvez vaø Pierre Vallin, Doøng Teân, giaùo sö taïi Trung Taâm Seøvres, Paris, cuõng nhö linh muïc Herveù Legrand, giaùo sö taïi Hoïc Vieän Coâng Giaùo Paris. Ngoaøi ra coøn coù söï coäng taùc cuûa Linh Muïc Giuseppe de Rosa vaø Jean Paul Salvini, bieân taäp vieân cuûa nguyeät san "Civilta Cattolica" cuûa Doøng Teân.

Trong phaàn keát luaän, linh muïc Yves Calvez ghi nhaän raèng nhöõng khaùc bieät giöõa Chính Thoáng vaø Coâng Giaùo khi tieáp caän vôùi vaán ñeà moái töông quan giöõa Giaùo Hoäi vaø xaõ hoäi "khoâng nhieàu nhö ngöôøi ta vaãn nghó".


Ñöùc Hoàng Y Bernard Law toû ra hoan hæ vì Leã Giaùng Sinh ñöôïc taùi laäp taïi Cuba

Ñöùc Hoàng Y Bernard Law toû ra hoan hæ vì Leã Giaùng Sinh ñöôïc taùi laäp taïi Cuba.

La Habana [Apic 17/12/98] - Ñöùc Hoàng Y Bernard Law, Toång Giaùm Muïc Boston, Hoa Kyø, toû ra hoan hæ vì Leã Giaùng Sinh ñöôïc taùi laäp taïi Cuba.

Trôû veà sau moät chuyeán vieáng thaêm boán ngaøy taïi Cuba theo lôøi môøi cuûa Ñöùc Hoàng Y Jaime Ortega, Toång Giaùm Muïc Habana, Ñöùc Hoàng Y Bernard Law nhaän ñònh raèng ñaõ coù nhieàu böôùc tieán, nhöng caàn phaûi heä thoáng hoùa caùc thay ñoåi. Caùc bieän phaùp môùi ñaây cuûa chính phuû Cuba ñoái vôùi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo laø ñieàu ñaùng möøng, tuy nhieân caàn phaûi coù nhöõng thay ñoåi taän caên nhö toân troïng töï do toân giaùo hoaøn toaøn, cho Giaùo Hoäi ñöôïc xöû duïng caùc phöông tieän truyeàn thoâng, ñöôïc töï do phaùt bieåu.

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Boston cuõng toû ra vui möøng vì chính phuû Cuba ñaõ caáp chieáu khaùn nhaäp caûnh theâm cho 40 nhaø truyeàn giaùo ngoaïi quoác.


Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Soudan toû ra laïc quan veà tình hình Giaùo Hoäi taïi ñaây

Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Soudan toû ra laïc quan veà tình hình Giaùo Hoäi taïi ñaây.

Paris [Apic 17/12/98] - Ñöùc Cha Marco Dino Brogi, Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Soudan toû ra laïc quan veà tình hình Giaùo Hoäi taïi ñaây.

Phaùt bieåu treân nhöït baùo La Croix, Ñöùc Söù Thaàn Toøa Thaùnh tin raèng chính phuû Soudan khoâng coù yù truïc xuaát caùc tín höõu Kitoâ ra khoûi xöù sôû. Ñöùc Cha Brogi ñöa ra nhaän ñònh treân ñaây nhaân dòp haõng thoâng taán chính thöùc cuûa Soudan cho bieát vieäc hai Linh Muïc Coâng Giaùo bò caùo buoäc coù dính líu vôùi moät vuï ñaët bom taïi thuû ñoâ Khartoum caàn phaûi ñöôïc ñem ra xeùt xöû. Ñöùc Söù Thaàn Toøa Thaùnh tin raèng hai Linh Muïc naøy khoâng theå naøo laø nhöõng keû ñaët bom.

Vò ñaïi dieän cuûa Ñöùc Thaùnh Cha taïi Soudan cho bieát raát ñoãi ngaïc nhieân khi hay tin haïi vò linh muïc maø moät laø Chöôûng AÁn cuûa Toøa Toång Giaùm Muïc, coù theå bò ñem ra ñoùng ñinh, moät hình phaït voán raát xa laï vôùi truyeàn thoáng Hoài Giaùo.

Caû hai linh muïc bò baét giöõ daïo cuoái thaùng 7 vaø ñaàu thaùng 8/1998 vöøa qua. Caùc löïc löôïng an ninh gaùn cho hai linh muïc naøy laø thuû phaïm cuûa vuï cho ñaët chaát noå taïi thuû ñoâ Khartoum hoâm 30/06/1998 vöøa qua. Ñöùc cha Brogi ghi nhaän raèng 30/06/1998 laø ngaøy kyû nieäm cuoäc caùch maïng vaø ñoàng thôøi laø ngaøy coâng boá hieán phaùp môùi.

Soudan hieän ñang traûi qua cuoäc noäi chieán giöõa Baéc vaø Nam, voán laø mieàn coù ñoâng tín höõu Kitoâ. Tuy coù nhieàu khoù khaên gaén lieàn vôùi tình traïng chieán tranh, Ñöùc Söù Thaàn Toøa Thaùnh vaãn toû ra laïc quan vôùi töông lai, vì, theo ngaøi, trong cô baûn, ngöôøi daân nöôùc naøy vaãn toû ra nieàm nôû.


Ñöùc Toång Giaùm Muïc Santiago de Chile keâu goïi hoøa bình

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Santiago de Chile keâu goïi hoøa bình.

(EWTN 17/12/98) - Chileâ (Santiago de Chile) - Ñöùc Toång Giaùm Muïc Francisco Javier Errazuriz, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chileâ ñaõ khaån thieát keâu goïi nhöõng ngöôøi uûng hoä vaø choáng töôùng Augusto Pinochet, haõy nghó ñeán quoác gia vaø traùnh gaây ra nhöõng cuoäc tranh chaáp daãn ñeán baïo ñoäng.

Vuï töôùng Pinochet bò baét giöõ taïi Luaân Ñoân vaø coù theå oâng seõ bò daãn ñoä sang Taây Ban Nha ñeå bò xeùt xöû ñang gaây neân söï chia reõ trong daân chuùng Chileâ, vôùi moät beân laø nhöõng ngöôøi choáng cöïu cheá ñoä ñoäc taøi do oâng laõnh ñaïo vaø moät beân laø nhöõng ngöôøi uûng hoä oâng. Trong moät thoâng caùo ñöôïc coâng boá môùi ñaây, vò Toång Giaùm Muïc thuû ñoâ Santiago de Chileâ cho raèng, trong dòp Giaùng Sinh 1998 saép tôùi ñaây, taát caû ngöôøi daân Chileâ caàn phaûi kieán taïo moät baàu khí ngöng chieán. Ngöng chieán ôû ñaây khoâng coù nghóa laø chaám döùt nhöõng cuoäc tranh caõi baïo ñoäng, nhöng bao goàm caû nhöõng noã löïc thöïc söï ñeå tieán tôùi hoøa bình vaø hoøa giaûi daân toäc.

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Errazuriz noùi nhö sau: "Tình theá hieän giôø, phaùt sinh töø vuï baét giöõ töôùng Pinochet beân Anh Quoác ñang aûnh höôûng tôùi caû nöôùc, vaø gaây neân nhöõng haäu quaû tieâu cöïc cho tieán trình daân chuû taïi Chileâ. Toâi bieát laø nhieàu ngöôøi Chileâ raát böïc töùc vôùi caùc thuû tuïc phaùp lyù quoác teá choáng taïi töôùng Pinochet vì hoï nghó raèng Chileâ ñang ñöôïc ngöôøi khaùc duøng ñeå thí nghieäm moät traät töï phaùp lyù môùi treân theá giôùi. Tuy nhieân, muøa voïng laø thôøi ñieåm thích hôïp nhaát ñeå moïi ngöôøi bình tónh laïi, suy nghó moät caùch caån troïng, vaø laéng nghe söù ñieäp cuûa söï khieâm nhöôïng, hoøa bình vaø ñaïi löôïng maø Thieân Chuùa ñaõ ban cho chuùng ta, qua bieán coá Ñöùc Gieâsu Kitoâ giaùng sinh xuoáng theá gian ñeå chuoäc toäi cho moïi ngöôøi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page