Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 16 thaùng 12/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Baùo "Quan Saùt Vieân Roma" caûnh caùo chính phuû Hoøa Lan veà döï luaät hôïp thöùc hoùa hoân phoái cuûa nhöõng nguôøi ñoàng tính luyeán aùi

Baùo "Quan Saùt Vieân Roma" caûnh caùo chính phuû Hoøa Lan veà döï luaät hôïp thöùc hoùa hoân phoái cuûa nhöõng nguôøi ñoàng tính luyeán aùi.

Roma [Apic 16/12/98] -Baùo "Quan Saùt Vieân Roma", cô quan ngoân luaän baùn chính thöùc cuûa Toøa Thaùnh Vatican, leân tieáng caûnh caùo chính phuû Hoøa Lan veà döï luaät hôïp thöùc hoùa hoân phoái cuûa nhöõng nguôøi ñoàng tính luyeán aùi.

Trong soá ra ngaøy 16/12/98, baùo "Quan Saùt Vieân Roma" goïi ñaây laø moät döï luaät choáng laïi con ngöôøi. Neáu quoác hoäi Hoøa Lan thoâng qua döï luaät, thì Hoøa Lan seõ laø quoác gia ñaàu tieân taïi AÂu Chaâu nhìn nhaän giaù trò phaùp lyù cuûa hoân phoái cuûa nhöõng nguôøi ñoàng tính luyeán aùi. Thaät ra, theo baùo "Quan Saùt Vieân Roma", hieän nay caùc caëp ñoàng tính luyeán aùi Hoøa Lan ñaõ coù theå ñaêng kyù chính thöùc. Caùch ñaây hôn moät thaùng, chính phuû ñaõ ban haønh moät ñaïo luaät cho pheùp caùc caëp ñoàng tính luyeán aùi ñöôïc quyeàn nhaän con nuoâi coù quoác tòch Hoøa Lan.

Linh muïc Concetti, taùc giaû cuûa baøi baùo, quan ngaïi veà moät maãu gia ñình môùi xaây döïng treân söï keát hôïp giöõa nhöõng nguôøi ñoàng tính luyeán aùi. Taùc giaû goïi ñaây laø moät hoån loaïn veà luaân lyù vaø laø moät ñe doïa cho phaåm giaù vaø quyeàn cuûa nhöõng treû em lôùn leân trong moät maãu gia ñình nhö theá.


Toøa Thaùnh quan ngaïi veà söï giaø nua cuûa daân soá AÂu Chaâu

Toøa Thaùnh quan ngaïi veà söï giaø nua cuûa daân soá AÂu Chaâu.

Roma [Apic 16/12/98] - Toøa Thaùnh toû ra quan ngaïi veà söï giaø nua cuûa daân soá AÂu Chaâu.

Trong hoäi nghò AÂu Chaâu veà daân soá dieãn ra taïi Budapest, Ñöùc Cha Karl Josef Rauber, söù thaàn toøa thaùnh taïi Hungary, ñaõ nhaän ñònh raèng seõ ñeán moät luùc, moät phaàn ba daân soá AÂu Chaâu seõ phaûi laøm vieäc toaøn thôøi giôø ñeå gaùnh chòu vieäc trôï caáp xaõ hoäi cho hai phaàn ba khaùc khoâng ñi laøm.

Tình traïng naøy coù theå taïo ra nhöõng caêng thaúng xaõ hoäi khieán caàn phaûi ñònh höôùng laïi caùc chính saùch daân soá taïi AÂu Chaâu. Theo ñaïi dieän cuûa Toøa Thaùnh, tình traïng giaø nua cuûa daân soá AÂu Chaâu chæ ñöôïc buø laïi phaàn naøo nhôø soá nguôøi di daân. Ñieàu naøy ñoøi hoûi phaûi coù nhöõng qui ñònh roõ raøng veà qui cheá cuûa nguôøi di daân, ñoàng thôøi giaùo duïc cho daân chuùng bieát soáng côûi môû ñoái vôùi lòch söû vaø cuoäc soáng cuûa hoï.

Ñöùc Söù Thaàn toøa thaùnh taïi Budapest cuõng taùi khaúng ñònh laäp tröôøng cuûa Toøa Thaùnh theo ñoù caàn phaûi naâng ñôõ gia ñình, ñöôïc xaây döïng treân hoân phoái vaø laø neàn taûng cuûa xaõ hoäi. Söï oån ñònh cuûa gia ñình laø ñieàu thieát yeáu ñeå baûo veä vaø giaùo duïc con caùi. Nhaéc laïi chöông trình haønh ñoäng coù lieân quan ñeán gia ñình ñöôïc hoäi nghò Cairo hoài thaùng 9/1994 ñeà ra, Ñöùc Cha Rauber nhaán maïnh raèng quyeàn ñöôïc höôûng söùc khoûe khoâng heà cho pheùp phaù thai, voán laø moät haønh ñoäng choái boû söï soáng ñoái vôùi con ngöôøi.


Cuoäc gaëp gôõ giöõa caùc vò höõu traùch cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, Chính Thoáng vaø Hoài Giaùo taïi Bosnia Herzegovina

Cuoäc gaëp gôõ giöõa caùc vò höõu traùch cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, Chính Thoáng vaø Hoài Giaùo taïi Bosnia Herzegovina.

Sarajevo [Apic 16/12/98] - Taïi moät soá mieàn thuoäc Bosnia Herzegovina, töï do toân giaùo vaãn tieáp tuïc bò vi phaïm vaø caùc vò höõu traùch caùc Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, Chính Thoáng vaø Hoài Giaùo e ngaïi cho chính maïng soáng cuûa mình.

Theo moät baûn tin cuûa haõng thoâng taán Coâng Giaùo Ika cuûa Croatia truyeàn ñi hoâm thöù Tö [16/12/98] vöøa qua, chính quyeàn ñòa phöông taïi moät soá nôi ngaên caám khoâng cho nhöõng nguôøi di taûn vì chieán tranh vaø chuû tröông thanh loïc chuûng toäc, ñöôïc trôû veà queâ höông cuûa hoï.

Trong moät tuyeân ngoân chung ñöôïc ñöa ra hoâm thöù Hai[14/12/98] vöøa qua, caùc nhaø laõnh ñaïo caùc toân giaùo yeâu caàu chính quyeàn caùc caáp phaûi quyeát taâm baûo veä nhöõng quyeàn cô baûn cuûa con ngöôøi vaø cuûa nguôøi coâng daân, keå caû quyeàn töï do toân giaùo vaø quyeàn ñöôïc trôû veà queâ höông. Caùc vò ñaïi dieän caùc toân giaùo yeâu caàu phaûi vöôït qua thuø haän vaø taùi laäp sôùm heát söùc coù theå phaùp quyeàn trong moïi mieàn thuoäc Bosnia. Tuyeân ngoân ñaõ ñöôïc ñöa ra sau moät cuoäc hoïp cuûa ñaïi dieän ba toân giaùo taïi Bihac, do Hoäi Ñoàng theá giôùi caùc toân giaùo vì hoøa bình baûo trôï.

Caùc tham döï vieân cuoäc gaëp gôõ cuõng ñaõ keâu goïi caùc toân giaùo haõy ñaåy maïnh tieán trình tha thöù, hoøa giaûi, khoan nhöôïng vaø yeâu thöông giöõa caùc tín höõu cuûa caùc toân giaùo.


Cö Xaù Giaùo Hoaøng cho Nam Haøn taïi Roma

Cö Xaù Giaùo Hoaøng cho Nam Haøn taïi Roma.

(Zenit 16/12/98) - Roma - Vaøo thaùng Gieâng naêm 2000, söï taêng tröôûng maïnh meõ cuûa giaùo hoäi Coâng Giaùo Nam Haøn seõ ñöôïc ñaùnh daáu baèng vieäc thaønh laäp moät Cö Xaù Giaùo Hoaøng taïi Roma nôi caùc chuûng sinh vaø linh muïc Nam Haøn coù theå ñeán ñeå theo hoïc trieát vaø thaàn hoïc. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Nam Haøn laø giaùo hoäi ñaàu tieân trong soá caùc xöù truyeàn giaùo coù moät cö xaù Giaùo Hoaøng, daønh rieâng ñeå huaán luyeän haøng linh muïc cuûa giaùo hoäi.

Theo thoáng keâ trong cuoán nieân giaùm cuûa Toøa Thaùnh, naêm 1990 soá tín höõu Coâng Giaùo Nam Haøn laø 2 trieäu 700 ngaøn. Ñeán naêm 1996, con soá naøy taêng leân 3 trieäu 5 traêm 22 ngaøn. Ñaây laø baèng chöùng soá ngöôøi theo ñaïo taïi Nam Haøn moãi ngaøy moät taêng. Hieän taïi ngöôøi Coâng Gaùo Nam Haøn chieám khoaûng 7,73% toång daân soá. Vieäc thieát laäp Cö Xaù Giaùo Hoaøng Nam Haøn taïi Roma ñöôïc ÑTC Gioan Phaoloâ II nhieät tình uûng hoä vaø laø moät mong ñôïi töø laâu cuûa giaùo hoäi Coâng Giaùo Nam Haøn. Trong buoåi tieáp kieán chung ngaøy 2/12/98 vöøa qua, ÑTC ñaõ laøm pheùp vieân ñaù ñaàu tieân vaø ngaøi ñaõ tieáp rieâng ban giaùm ñoác cuûa Cö Xaù seõ ñöôïc thaønh laäp. Ñöùc Cha Simon Cheng, tuyeân uùy cuûa caùc tín höõu seõ laø giaùm ñoác cuûa Cö Xaù naøy.

Theo haõng thoâng taán Fides, Cö Xaù Giaùo Hoaøng Nam Haøn coù 80 phoøng, moät phoøng hoäi vaø phoøng giaûng thuyeát. Cö xaù naøy seõ ñöôïc daâng hieán cho thaùnh Andrew Kim Taegon, töû ñaïo vaø laø thaùnh boån maïng cuûa caùc linh muïc Nam Haøn.


Toøa Thaùnh xaùc ñònh, ÑTC vaãn khoûe maïnh

Toøa Thaùnh xaùc ñònh, ÑTC vaãn khoûe maïnh.

(Zenit 16/12/98) - Vatican - Baùc boû nhaän ñònh cuûa tuaàn baùo Newsweek, Toøa Thaùnh moät laàn nöõa xaùc ñònh laø ÑTC Gioan Phaoloâ II vaãn khoûe maïnh vaø caùc sinh hoaït vaø lòch trình laøm vieäc cuûa ngaøi seõ tieáp tuïc nhö thöôøng leä.

Môùi ñaây tuaàn baùo Newsweek loan tin raèng do chöùng beänh Parkinson (khieán cho tay ngaøi bò run nhö thöôøng thaáy), khoâng bao laâu nöõa, seõ coù ngöôøi thay theá ÑTC ñoïc caùc baøi dieãn vaên cuûa ngaøi. Ñeå cuûng coá theâm tin naøy, tôø Newsweek coøn noùi theâm raèng lòch trình caùc sinh hoaït cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II seõ keát thuùc vaøo cuoái naêm 2001. Ñöôïc caùc kyù giaû hoûi veà nhöõng lôøi ñoàn ñoaùn naøy, tieán só Navarro Valls, tieán só Toøa Thaùnh ñaõ traû lôøi moät caùch khoâi haøi nhö sau: "Xin quí vò laäp laïi caâu hoûi naøy vôùi toâi vaøo naêm 2001".

Theo nhaät baùo "Ngöôøi Ñöa Tin Chieàu" xuaát baûn taïi Roma, thaät laø trong luùc naøy, lòch trình sinh hoaït cuûa ÑTC chæ coù tôùi thaùng Gieâng naêm 2001 maø thoâi. Ñaây laø vaøo dòp ÑTC ñoùng Cöûa Thaùnh taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, chính thöùc beá maïc Ñaïi Naêm Thaùnh. Tuy nhieân lyù do naøy chöa ñuû ñeå ngöôøi ta coù theå ñöa ra nhöõng lôøi ñoàn ñoaùn veà söùc khoûe cuûa ÑTC. Kyù giaû Luigi Accatoli cuûa tôø baùo ñaõ vieát nhö sau: "Hieän nay thì ÑTC vaãn tieáp tuïc caùc sinh hoaït thöôøng leä cuûa ngaøi, Chuùa Nhaät ngaøi vaãn ñeán vieáng thaêm muïc vuï caùc giaùo xöù ôû Roma, chöông trình tieáp kieán cuûa ÑTC moät tuaàn naêm ngaøy vaãn ñöôïc giöõ nguyeân vaø chöông trình cuûa ÑTC cho Giaùng Sinh naêm nay cuõng ñaày aép. Töø ngaøy 22-28/01/1999 naêm tôùi ÑTC seõ vieáng thaêm Meâhicoâ vaø Hoa Kyø. Thaùng 6/1999 ÑTC trôû laïi vieáng thaêm queâ höông Ba Lan cuûa ngaøi laàn thöù 8. Vaø cuõng trong naêm 1999 ÑTC seõ coâng du sang AÙ Chaâu vaø caùc nöôùc Chaâu Ñaïi Döông".

Tôø Newsweek ñaõ ñöa ra nhöõng döï ñoaùn nhö treân veà söùc khoûe cuûa ÑTC, döïa treân caâu noùi cuûa ÑTC trong khoùa hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chaâu Ñaïi Döông, khi ngaøi ñeà caäp tôùi nhöõng gì coù theå thaáy tröôùc töø ñaây cho tôùi naêm 2001, coøn nhöõng gì khaùc laø thuoäc veà sau ñoù.


Back to Radio Veritas Asia Home Page