Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 15 thaùng 12/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Thoûa öôùc veà kinh teá giöõa Toøa Thaùnh vaø Coäng Hoøa Croat

Thoûa öôùc veà kinh teá giöõa Toøa Thaùnh vaø Coäng Hoøa Croat.

(VIS 15/12/98) - Vatican - Thöù Ba 15/12/98, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ tieáp kieán phaùi ñoaøn ñaïi dieän chính phuû Coäng Hoøa Croat, nhaân dòp Toøa Thaùnh vaø Croat trao ñoåi vaên kieän thoûa öôùc lieân quan tôùi nhöõng vaán ñeà kinh teá, cuï theå laø vaán ñeà trao traû caùc taøi saûn cuûa giaùo hoäi ñaõ bò cheá ñoä ñoäc taøi cuûa Croat tòch thu tröôùc ñaây.

Trong dieãn vaên trao cho phaùi ñoaøn, ÑTC noùi raèng thoûa öôùc naøy theå hieän moät noã löïc nhaém söûa ñoåi nhöõng baát coâng trong quaù khöù lieân quan tôùi vieäc tòch thu caùc taøi saûn cuûa giaùo hoäi, vaø ñoàng thôøi nhaém tôùi muïc ñích trao cho giaùo hoäi nhöõng phöông tieän caàn thieát ñeå thöïc hieän caùc sinh hoaït muïc vuï. Lieân quan tôùi vaán ñeà taøi chaùnh cho caùc linh muïc taïi Croat, ÑTC ñaõ noùi nhö sau: "Trong soá nhöõng vaán ñeà khaùc, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo caàn phaûi suy nghó laïi vaø tìm ra phöông caùch thích hôïp ñeå naâng ñôõ caùc linh muïc veà maët taøi chaùnh, döïa treân nhöõng höôùng daãn maø Coâng Ñoàng Vatican II ñaõ ñeà ra. Veà phaàn mình, nhaø nöôùc caàn phaûi ñeàn buø cho nhöõng baát coâng ñaõ vi phaïm trong quaù khöù. Vieäc thöøa nhaän giaù trò cuûa nhöõng hoaït ñoäng xaõ hoäi do giaùo hoäi thöïc hieän seõ giuùp ích raát nhieàu cho giaùo hoäi trong vieäc thi haønh caùc coâng taùc muïc vuï. Bôûi vì muïc tieâu cuûa giaùo hoäi luoân luoân laø ñaùp öùng caùc nhu caàu cuûa nhöõng anh chò em keùm may maén hôn.


Ñöùc Thöôïng Phuï Aram I ñöôïc taùi cöû chuû tòch UÛy Ban Trung Öông Hoäi Ñoàng Ñaïi Keát caùc Giaùo Hoäi

Ñöùc Thöôïng Phuï Aram I ñöôïc taùi cöû chuû tòch UÛy Ban Trung Öông Hoäi Ñoàng Ñaïi Keát caùc Giaùo Hoäi.

Harare - Zimbabwe [Apic 15/12/98] - Ñöùc Thöôïng Phuï Aram I, Thöôïng Phuï Chính Thoáng mieàn Cilici, ñaõ ñöôïc taùi cöû chuû tòch UÛy Ban Trung Öông Hoäi Ñoàng Ñaïi Keát caùc Giaùo Hoäi Kitoâ. Taân UÛy Ban Trung Öông cuõng ñaõ choïn hai taân phoù chuû tòch. Trong phieân hoïp khoaùng ñaïi hoâm thöù Hai [14/12/98] vöøa qua, Ñaïi Hoäi Ñoàng thöù 8 cuõng ñaõ baàu 8 vò ñoàng chuû tòch môùi. Tröôùc ñaây, caùc ñaïi bieåu ñaõ maïnh meõ choáng laïi ñeà nghò thay ñoåi hieán phaùp theo ñoù caùc vò ñoàng chuû tòch phaûi ñöôïc uûy ban trung öông baàu choïn.

Taát caû caùc vò ñoàng chuû tòch ñeàu laø nhöõng ngöôøi ñaàu tieân ñaéc cöû.


Con soá sinh vieân thaàn hoïc taïi Ñöùc khoâng thay ñoåi

Con soá sinh vieân thaàn hoïc taïi Ñöùc khoâng thay ñoåi.

Bonn - Ñöùc [Apic 15/12/98] - Hieän nay taïi Ñöùc, trung bình moãi luïc caù nguyeät coù khoaûng 19 ngaøn sinh vieân ghi danh vaøo caùc phaân khoa thaàn hoïc. Keå töø giöõa thaäp nieân 70 ñeán nay, con soá naøy khoâng thay ñoåi. Tuy nhieân, ñieàu ñaùng ghi nhaän laø soá sinh vieân giaùo daân ngaøy caøng gia taêng, trong khi ñoù soá öùng vieân vaøo chöùc linh muïc laïi giaûm hôn moät nöûa. Naêm 1967, soá chuûng sinh theo hoïc thaàn hoïc laø 2,974, nhöng hieän nay con soá naøy chæ coøn 1,299.

Theo keát quaû cuûa moät cuoäc ñieàu tra ñöôïc chuûng vieän vaø hoïc vieän taâm lyù thuoäc tröôøng ñaïi hoïc Bonn thöïc hieän, tyû leä caùc sinh vieân thaàn hoïc giaùo daân chieám ñeán 70 phaàn traêm soá sinh vieân thaàn hoïc.

Tuy nhieân, keát quûa cuoäc ñieàu tra laïi cho thaáy raèng tyû leä soá nhaân vieân muïc vuï giaùo daân chæ chieám 10 phaàn traêm trong toång soá nhaân vieân laøm vieäc toaøn thôøi gian trong caùc giaùo phaän Ñöùc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page