Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 14 thaùng 12/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc doøng nöõ ôû Nam Haøn uûng hoä tha nôï cho caùc nöôùc ngheøo

Caùc doøng nöõ ôû Nam Haøn uûng hoä tha nôï cho caùc nöôùc ngheøo.

(UCAN KO1563.1006 14/12/98) - Nam Haøn (Seoul) - Ñöùng tröôùc nhöõng ñau khoå cuûa ngöôøi daân do cuoäc khuûng hoaûng kinh teá hieän nay, caùc doøng nöõ ôû Nam Haøn ñaõ quyeát ñònh môû chieán dòch coå voõ vieäc tha nôï cho caùc nöôùc ñang phaùt trieån.

Caùc tham döï vieân taïi khoùa hoäi thaûo do Hieäp Hoäi Caùc Beà Treân Doøng Nöõ ôû Nam Haøn cho bieát, ñeå möøng Ñaïi Naêm Thaùnh 2000, hoï seõ tham gia vaøo chieán dòch xin chöõ kyù treân toaøn theá giôùi ñeå keâu goïi caùc nöôùc chuû nôï xoùa nôï cho caùc nöôùc ngheøo. Chieán dòch naøy ñang ñöôïc phaùt ñoäng qua söï coäng taùc vôùi caùc toå chöùc phi chính phuû, vaø caùc cô quan tieàn teä quoác teá ñang ñöôïc keâu goïi haõy coù haønh ñoäng cuï theå naøo ñoù ñeå giaûm gaùnh nôï naàn cuûa caùc nöôùc ngheøo.

Chuû ñeà cuûa khoùa hoäi thaûo noùi treân laø "Cuoäc khuûng hoaûng kinh teá vaø Vai Troø cuûa Giaùo Hoäi".


Moät toå chöùc lieân toân Singapore giuùp ñôõ caùc beänh nhaân lieät khaùng vaø ung thö

Moät toå chöùc lieân toân Singapore giuùp ñôõ caùc beänh nhaân lieät khaùng vaø ung thö.

(UCAN SG1516.1006 14/12/98) - Singapore - Keå töø sau khi ñöôïc thaønh laäp daïo ñaàu thaùng Gieâng naêm nay 1998, moät toå chöùc lieân toân Singapore, goàm Phaät Giaùo, Kitoâ giaùo, AÁn Giaùo, Hoài Giaùo vaø ñaïo Sikhs, ñang xuùc tieán coâng taùc trôï giuùp cho caùc beänh nhaân lieät khaùng vaø bò beänh ung thö taïi Singapore.

Ñaây laø daán thaân maø toå chöùc coù teân goïi laø, Simon thaønh Cyrene, do oâng Molly Wijeysingha saùng laäp. Simon thaønh Cyrene, laø teân goïi trong kinh thaùnh cuûa ngöôøi ñaøn oâng ñaõ giuùp Chuùa Gieâsu vaùc thaùnh giaù. OÂng Molly Wijeysingha ñaõ baøy toû söù maïng cuûa toå chöùc nhö sau: "Cuõng gioáng nhö oâng Simon thaønh Cyrene, chuùng toâi muoán tôùi beân giöôøng beänh cuûa caùc beänh nhaân, nhöõng ngöôøi saép qua ñôøi ñeå an uûi vaø khuyeán khích hoï cuõng nhö caùc ngöôøi thaân. Toå chöùc cuûa chuùng toâi coù khoaûng 30 thaønh vieân. Chuùng toâi ñeán thaêm caùc beänh nhaân ngay taïi nhaø cuûa hoï hoaëc trong beänh vieän, nhaát laø nhöõng ngöôøi ñang soáng moät mình. Trong khi caùc thaønh vieân khaùc ñi vieáng thaêm beänh nhaân, nhöõng thaønh vieân khaùc cuûa toå chöùc seõ caàu nguyeän, khoâng chæ rieâng cho caùc beänh nhaân nhöng cho luoân caû söù maïng thöøa taùc vaø chuùng toâi ñang daán thaân. Duø baïn laø ngöôøi AÁn Giaùo hay Hoài Giaùo, neáu baïn laøm moät coâng vieäc toát vì tình yeâu, thì cuõng nhö baïn ñang laøm nhöõng coâng vieäc cuûa Thieân Chuùa vaäy."


Back to Radio Veritas Asia Home Page